Professor Qəzənfər Paşayev

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK!!!

Bu gün ( 27 avqust 1937 ) Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Elm Xadimi, Azərbaycan ədəbiyyarşünası, folklorşünas, publisist, dilçi, yazıçı, tərcüməçi, Filologiya elmləri doktoru, Professor Qəzənfər Paşayevin doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Qəzənfər müəllim. Uca Yaradandan Sizə can sağlığı, uzun ömür və bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik.

QISA ARAYIŞ

Qəzənfər Məhəmməd oğlu Paşayev 27 avqust 1937-ci ildə Tovuz rayonunun Düz Qırıqlı kəndində doğulub.

1962-ci ildə Bakıda Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Xarici Dillər İnstitutunun ingilis dili fakültəsini bitirib. Üç ay kənd məktəbində müəllim işlədikdən sonra İraq Respublikasında tərcüməçi işləməyə göndərilib. Müxtəlif fasilələrlə üç dəfə İraqda tərcüməçi və ali təhsil aldığı institutda baş laborant, müəllim, dekan müavini, kafedra müdiri işləyib. 1990-cı ildən isə M.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetində xarici dillər kafedrasının dosenti və kafedra müdiri işləməyə başlayıb. İraq Türkman folkloru mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. «Kərkük bayatıları» (1968), «Arzu-Qənbər dastanı»(1972), «İraq kərkük atalar sözləri»(1978), «İraq kərkük bayatıları» (1984), «Kərkük tapmacaları»(1984), «Kərkük folklor antologiyası» (1987), «Nəsiminin İraq divanı»(1987), «İraq Türkmən folkloru» (1982), və b. kitabları nəşr edilmişdir. A.Dümanın «Qafqaz səfəri», «Necə yaşayasan yüzü haqlayasan» və b. kitabları Azərbaycan türkcəsinə çevirən Qəzənfər Paşayevə böyük uğur qazandıran «Altı il Dəclə və Fərat sahillərində» kitabı oxucular arasında əl-əl gəzdi. Bu kitab Qəzənfər müəllimin bacarıqlı pedaqoq, zəhmətkeş alim olmaqla yanaşı şirin dilli bir publisist olduğunu da ortaya qoydu.
Azərbaycan Dillər Universitetinin ingilis-Azərbaycan dilləri fakültəsini bitirmişdir (1962).

İraqda tərcüməçi işləmiş (1962-1966; 1972-1975), burada yaşayan və sayı təqribən 2,5 mln-a çatan azərbaycanlıların (İraq türkmanları) dialekt və folklorunun toplanması və araşdırılması ilə məşğul olmuşdur. “Azərbaycan dilinin Kərkük dialekti” mövzusunda namizədlik (1969), “İraq Türkmən folkloru” mövzusunda doktorluq (1993) dissertasiyaları müdafiə etmişdir. 1964-1989-cu illərdə Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunda (1973-cü ildən M.F.Axundov adına APİ) fəaliyyət göstərmiş, institututun ingilis dili fakültəsində dosent, dekan müavini (1970-1971), xarici dillər kafedrasının müdiri (1972-1989) olmuşdur. ABŞ (1983) və İngiltərədə (1988) ixtisasartırma kurslarını bitirmişdir. 1989-1999-cu illərdə BDU-nun Qərbi Avropa dilləri kafedrasında çalışmışdır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində şöbə müdiri (2001-2005),eyni zamanda 2003-ci ildən Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda baş elmi işçidir. Ədəbi-elmi fəaliyyətində İraqda yaşayan azərbaycanlıların – İraq türkmanlarının ədəbi-mənəvi yaradıcılığının tədqiqi və təbliği xüsusi yer tutur. Paşayevin elmi fəaliyyətinin zirvəsi onun “İraq-türkman folkloru” adlı monumental əsəridir. Ə.Bəndəroğlunun “Şah əsər”, prof. M.Naqibin “Abidə bir əsər” başlıqlı məqalələr həsr etdikləri, müəllifin 20 illik axtarışlarının məhsulu olan bu monoqrafiya Bakıda, Bağdadda və İstanbulda nəşr edilmiş, Azərbaycanda və xaricdə tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur.

Q.Paşayev “Ədəbiyyat” qəzetinin (1995-ci ildən), “Vəfa” (2004-cü ildən), “Folklor və etnoqrafiya” (2004-cü ildən), “Xəmsə” (2002-ci ildən), “Qopuz” (2005-ci ildən) jurnallarının, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun «Ədəbi-nəzəri məcmuə» sinin redaksiya heyətinin üzvüdür. 1994-cü ildən Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində müdafiə Şurasının üzvüdür. 1997-2005-ci illər arası həmin şuranın həmsədri olub.Pedaqoji və elmi kadrların hzırlanmasında xidmətləri vardır. Rəhbərliyi ilə namizədlik dissertasiyaları müdafiə edilib. Onlarla doktorluq və namizədlik dissertasiyaları üzrə opponent olub. Bir çox dərslik və monoqrafiyaların redaktoru və ya rəyçisi olmuşdur.

Uzun müddət Azərbaycan–İraq Dostluq Cəmiyyətinin sədr müavini (1990-2003) olmuşdur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi-Dini şuranın yarandığı 1997-ci ildən üzvüdür. 2004-cü ildən Yazıçılar Birliyinin Təftiş komissiyasının sədridir.Azərbaycanda: akademiklər: Bəxtiyar Vahabzadə, Bəkir Nəbiyev, Teymur Bünyadov, akademiyanın müxbir üzvləri: Yaşar Qarayev, Vasim Məmmədəliyev, Tofiq Hacıyev, Azad Nəbiyev, Nizami Cəfərov, Filologiya elmləri doktorları, professorlar: M.Təhmasib, Qasım Qasımzadə, Vaqif Vəliyev, Musa Adilov, Murtuz Sadıxov, Əzizə Cəfərzadə, Zeydulla Ağayev, Sədnik Paşayev, Gülrux Əlibəyli, Qəzənfər Kazımov, tibb e.d. Mehdi Sultanov və başqaları, o cümlədən də xarici ölkə alimləri Ə.Tərzibaşı, Ə.Bəndəroğlu, f.e.n. Sinan Səid, M.Xurşid, prof. Mahir Naqib, prof. Sübhi Saatçı, M.T.Qayaçı, E.Hürmüzlü (İraq), prof. Mustafa Arqunşah, prof. Cəlal Ərtuq, prof. İsa Özgan, Kamal Çapraz, İsa Qayacan, dosent dr. T.Abbasxanlı və b. (Türkiyə) Paşayevin tədqiqatlarını yüksək qiymətləndirmiş, onun yaradıcılığına sanballı məqalələr həsr etmişlər.

Paşayev 1995-ci ildə öz vəsaiti hesabına Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Folklor Elm Mərkəzində İraq Türkman Ocağı muzeyi yaratmış, İraqda yaşayan azərbaycanlıların ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə bağlı olan son otuz ildə topladığı şəxsi əşyaların (o cümlədən incəsənət əsərləri), əlyazmaların, elmi mənbələrin, kitabların hamısını burada cəm etmişdir.

2001-ci ildə ocağın kolleksiyası Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı muzeyinə köçürülmüş və ayrıca bir zalda “İraq-türkman ədəbiyyatı və mədəniyyəti” daimi ekspozisiyası açılmışdır.İraq Respublikasının “Əməkdə şücaətə görə” medalı ilə təltif edilmiş (1876), Kərkük vəqfinin (1999) və türkman cəbhəsinin (2003) diplom və yüksək mükafatlarına layiq görülmüşdür.Paşayevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən “Bu sevda ölüncədi” (2001), “İraq bizə iraq deyil” (2002) və s. kitablar nəşr edilmiş, şair H.Kürdoğlunun “Tovuzum mənim, Oğuzum mənim” poeması (1998) Paşayevə həsr olunmuşdur.

2018-ci ildə Cəfər Cabbarlı mükafatına layiq görülmüşdür.

Mükafatları

 • SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin (30 may 1980) və SSRİ-nin İraqdakı səfirliyinin (15 may 1974) Təşəkkürnaməsini alıb.
 • İraq Respublikasının “Əməkdə şücaətə görə” medalına layiq görülüb (1976).
 • SSRİ Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilib (28 aprel 1982),
 • Xarici dillər kafedrasının müdiri işlədiyi M.F.Axundov adına Pedaqoji İnstitutun Fəxri diplomu ilə təltif edilib (1980, 1982, 1985).
 • SSRİ Nazirlər Sovetinin Xarici İqtisadi Əlaqələr Komitəsinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilib (23 iyul 1994),
 • Respublika Həmkarlar İttifaqının Fəxri fərmanına layiq görülüb (1997),
 • Kərkük Vəqfinin (1999), Türkman Cəbhəsinin (2003) ödüllərini alıb. Respublika Həmkarlar Təşkilatının “Qızıl qələm” mükafatına layiq görülüb (2001).
 • Səudiyyə Ərəbistanının Mədəniyyət Nazirliyinin ödülünü alıb (2007).
 • Ədəbi fəaliyyətinə görə Beynəlxalq “Rəsul Rza” mükafatını alıb (2008).
 • Türk Dil Qurumunun Fəxri diplomuna layiq görülüb (2008).
 • İraq və İraq-türkman Yazarlar Birliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilib (2012).
 • “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin Təşəkkürnamə diplomuna layiq gürülüb (2013).
 • Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Həmkarlartəşkilatının “Fədakar alim” diplomu ilə təltif edilmişdir (2012).
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilib (25dekabr 2012).
 • 2018-ci ildə Cəfər Cabbarlı mükafatına layiq görülmüşdür

Əsərləri
“Kərkük bayatıları”, Bakı, “Azərnəşr”, 1968 (Rəsul Rza ilə birgə), 184 s.

“Arzu-Qəmbər dastanı”. Bakı, “Gənclik”, 1971, 32 s.

Kərkük mahnıları. Bakı, “Gənclik”, 1973, 48 s.

“Rusca-ərəbcə danışıq kitabı”. Bağdad, 1974.

İraq-Kərkük atalar sözləri. Bakı, “Azərnəşr”, 1978, 76 s.

“İngiltərə haqqında” (ingiliscə). Bakı, APİ nəşriyyatı, 1982, 128 s.

İraq-Kərkük bayatıları. Bakı, “Yazıçı”, 1984, 352 s.Kərkük tapmacaları. Bakı, “Gənclik”, 1984, 38 s.

”Altı il Dəclə-Fərat sahillərində”. Bakı, “Yazıçı”, 1985, təkrar nəşr, 1987, 230 s. Altı il Dəcdə-Fərat sahillərində, Bağdad, 1996 (ərəbcə), 128 s.

Nəsiminin İraq Divanı. Bakı, “Yazıçı”, 1987, 337 s.

Kərkük folkloru antologiyası. Bakı, “Azərnəşr”, 1987, təkrar nəşr, 1990, 368 s.

“Göylər unutmuşdu yağacağımı” (1991) – tərtibçiİraq-Türkman folkloru. Bakı, “Yazıçı”, 1992, 216 s.

İraq-Türkman folkloru, Bağdada, 1995, 160 s.

İraq-Türkman folkloru, İstanbul, 1998, 320 s.

Rusca-ərəbcə danışıq kitabı. Bağdad, 1994, 98 s.

Azərbaycan folkloru antologi yası. İraq-Türkman cildi (Ə.Bəndəroğlu ilə birgə), Bakı, 1999, 468 s.

Çağdaş İraq şerindən seçmələr. Bakı, “Elm”, 2001 (Ə.Bəndəroğlu ilə birgə) 108 s.

“Yolun sonunadək” (2001) – tərtibçiKərkük dialektinin fonetikası. Bakı, “Elm”, 2003, 212 s.

İraq-Türkman folklorunun janrlar sistemi (rusca), Bakınəşr, 2003, 128 s.

”Kərkük folklorunun janrları”. Bakı, “Elm”, 2003, 318 s.

İraq-Türkman ləhcəsi (ortaqlı), “Elm”, 2004, 422 s.

”Nostrdamusun möcüzəli aləmi”. Bakı: Təhsil, 2007.

”Nəsimi haqqında araşdırmalar”. Bakı: “Qarabağ”, 2010.

”Borcumuzdur bu ehtiram”. Bakı: Qarabağ, 2010.-199, s.

”Dilimiz – varlığımız”. Bakı: “Ozan”, 2011.

İngiltərənin tarixi, coğrafiyası və mədəniyyətindən bəhs edən “İngiltərə haqqında” (1981, ingilis dilində) adlı kitab, eləcə də ingilis filologiyasına dair onlarca elmi məqalə yazmışdır.ABŞ, İngiltərə, İraq, Türkiyə, Rusiya, Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan və s. ölkələrdə keçirilən elmi simpoziumlarda məruzələr etmiş, elmi məqalələri çap olunmuşdur.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Eldar İsmayıl BÖYÜKTÜRK

Eldar ismayil Böyüktürkdən bir şeir

İSTƏSƏN SƏN YANDIR, ODDA DA MƏNİ


Sən gəldin, sən getdin, uca çinarım,
Bu gecə tək qoydun odada məni.
Tənhalıq göstərdi bu ev, bu eyvan,
Sıxdı məngənətək oda da məni.

Sevgi dünyasının çamı baçqadı,
Həsrəti, hilləti, kamı başqadı.
Alma yanaqların tamı başqadı,
Tamarzımı qoydun o dada məni?

Mən atəş görəndə səməndər ollam,
Duyğusuz olanda bixəbər ollam.
Ağrımı duyanda bəxtəvər ollam,
İstəsən sən yandır, odda da məni.

Odlu misraların qəstdi, deyirəm,
Ay şair, qəsd etmək bəsdi, deyirəm.
Eşqin dönməz üzü tərsdi deyirəm,
Qurtar cəhənnəmdən odda da məni.

Dinmir Eldar deyən o şəkər dilin,
Meh əsib üzünə dağılmır telin…
Nanı əllərimi qarsayan əlin?
Həsrət qoyma sən oda da məni. 

Qeyd:
Odada- evdə.
Oda da –otaq da sıxdı.
Odada – dad, tam.
Odda da- odda, yandır.
Qurtar cəhənnəm odundan.
Həsrət qoyma oda məni.

Müəllif:ELDAR İSMAYİL BÖYÜKTÜRK

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Qurban Bayramov – Söz…

(Mahirə Nağıqızının poeportreti…)

I məqalə

Neçə illərdir müasir qadın şairlərimiz sırasında dəyərli, yaddaqalan imzalardan biri olan Mahirə Nağıqızı imzasını mətbuatdan ardıcıl izləyirəm. Xeyli illər bundan qabaq AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda ilin ədəbi yekunları sesiyalarında poeziyadan etdiyim məruzələrdə də adını çəkmişdim, yaradıcılığının perspektivini qiymətləndirmişdim…

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Müdafiə Şurasındakı müdafiəsini xatırlayıram… Dilçi alimlərdən Qəzənfər Kazımova, İsmayıl Məmmədova həsr etdiyi məqalələri oxumuşam. Bir dilçi alim kimi bədii üslubiyyata, poetikaya meyilli tədqiqatları ilə maraqlanmışam… Bir həmkarımın (Çapar Kazımovun) mənə verdiyi “Ruhuna beşiksə, tanı, vətəndir…” (Bakı, 2017, 328 səh.) şeirlər toplusunu oxuyandan sonra ona olan marağım daha da artdı və şeir yaradıcılığı haqqında müəyyən tədqiqat apararaq “poeportret ” janrında düşüncələrimi ədəbi ictimaiyyət və oxucularımla bölüşmək istəyinə düşdüm…

Bu məqaləni yazmağıma ikinci bir səbəb də oldu ki, mən özüm də, 60-cı illərdə indiki ADPU-nun tarix-fililogiya fakültəsində oxumuşam və buradakı elmi-ədəbi mühitlə doğmalığım var, əlaqələr bu gün də davam edir… Və bıləndə ki, professor Həsən Mirzəyev (Həsən Mirzə) Mahirə xanım Nağıqızının doğma dayısıdır və mənim ən sevimli müəllimlərimdən olub, həmçinin o kişi, həmin institutda (V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu adlanırdı) dərs deyən görkəmli psixoloq, professor, Əməkdar Elm Xadimi, əmim Əkbər Bayramovla yaxın dost idilər… Bu dostluq sonralar onların əqidə və məslək birliyinə çevrildi, hər ikisi məşhur siyasi qurum olan Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularından – 91-lərdən, ilk Heydərçilərdən oldular…

Onların hər ikisi elmi və ictimai həyatda böyük nüfuza malik idilər və buna görə də onların sözü ictimai rəyə ciddi təsir edirdi. Xalqın, millətin taleinin həlli məqamında, o, çətin dövrdə xalqı və dövləti xilas edə biləcək yeganə siyasətçinin məhz ümummilli lider Heydər Əliyev olduğunu dərk edərək bu böyük şəxsiyyətin hakimiyyətə gəlməsinə çağırış edən “91”lərin ilklərindən oldular. Baxmayaraq ki, buna görə təzyiqlərə, təhdidlərə, lüzumsuz tənqidlərə məruz qaldılar, amma haqq yolundan çəkilmədilər…

Bu, indi hamıya sadə görünə bilər. Amma dövrün, zamanın sərt olayları, ziddiyyətləri o vaxt belə bir addımı atmağa böyük cəsarət tələb edirdi. Bax belə, çəkinmədən, qorxmadan, əsl ziyalı kimi Həsən Mirzəyev və Əkbər Bayramov digər məsləkdaşları ilə xalqı ilə, xalqın xilaskarı ilə bir yerdə oldular…

Və görəndə ki, Mahirə Nağıqızının “Ruhuna beşiksə, tanı, vətəndir…” (2017, 328 səh.) şeirlər toplusu belə bir kişiyə (kişilərə) ithaf olunub marağım birə on qat artdı…

Bir şeyi də xatırladım ki, Mahirə xanım Nağıqızı hələ tələbəlik illərində – indiki ADPU-nun filologiya fakültəsində oxuyarkən (80-84-cü illərdə) onun şeirləri həm institutun sahə qəzetində, həmdə dövri mətbuatda çap olunur, xalq üslubunda yazdığı şeirləri elə o vaxtlardan rəğbətlə qarşılanırdı.

Onun bu poetik yaradıcılıq uğurları elmi yaradıcılığı ilə müvazi inkişaf etməyə başladı. Neçə-neçə dərs vəsaitlərinin, 15 monoqrafiyanın, 200-dən çox elmi məqlənin müəllifi olan Mahirə Hüseynova Nağıqızının bir sıra məqalələri xarici ölkələrin elmi mətbuatında – ABŞ, Çexiya, Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstan, Ukrayna, Tatarıstan və digər xarici ölkələrdə çap olunub, onun kitabları haqqında respublika mətbuatında – qəzet və jurnallarda onun yaradıcılığını təqdiredici məqalələr dərc edilibdir.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olan Mahirə Nağıqızının 12 şeir kitabı oxucularna ərməğandır. İlk şeirlər kitabı “Mənim anam” (2006), hələlik axırıncı şeirlər kitabı isə “Ruhuma beşiksə, tanı, vətəndir” (2017) toplusudur. Hətta bu kitabı tənqidçilər şairin seçilmiş əsəri hesab edirlər… Dediyim kimi, kitab Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Elm Xadimi, professor, məşhur dilçi-alim, ictimai xadim, ardıcıl Heydərçi, Respublikamızda hakim partiya olan YAP-ın ilk qurucularından biri olan mərhum Həsən Mirzəyevin xatirəsinə həsr olunmuşdur. Mahirənin “Həsən Mirzə yaşayır” şeirində oxuyuruq:

…Bu ayları onsuz gördük deyilməz,

Üzbəüzdə Həsən Mirzə yaşayır.

O nə sirdir, nə hikmətdir, bilinməz,

Yüzə-yüzdə Həsən Mirzə yaşayır.

…Gedib çıxıb haralara sədası,

Azərbaycan – ora, bura obası.

Cild-cild kitablarda yuvası,

Qalıb sözdə Həsən Mirzə yaşayır.

Bəri başdan qeyd edim ki, Mahirə Nağıqızının şeir yaradıcılığının çoxçeşidli, özünəməxsus mövzu sistemi mövcuddur. Onun yaradıcılığının əsas leytmotivinin birini də xalqın milli-mənəvi tərəqqisində, ictimai, mədəni düşüncəsinin yeniləşməsində böyük xidmətlər göstərən, xalqın taleyi qarşısında şəxsiyyətin rolu və məsuliyyəti məsələsi kəskinliyi ilə qoyulur. Dediyimiz kimi, müstəqilliyimiz uğrunda ilk mübarizəyə qoşulanlar cərgəsində duran, azadlıq və müstəqillik yolunu – Heydərçilik yolunu dürüst müəyyənləşdirərək ilk Heydərçi mücahidlərdən olan Həsən Mirzəyevə həsr etdyi bu şeirlər təkcə bir nəfərin fərdi ictimai cəhətlərini deyi, ümumilikdə ictimai-siysi həyatda nüfuz sahibi olan, lazım gəldikdə xalqın, dövlətin müstəqilliyi uğrunda həyati vacib məsələlər mövqeyindən çıxış etməyi, cəmiyyətin hisslərini, düşüncələrini, arzularını, istəklərini vaxtında, dürüst müəyyənləşdirməyi bacaran – indiki halda keçən əsrin 90-cı illərində “Doxsan birlər” adlanan ziyalılar qrupunun, zialılar zümrəsinin ümumi obrazını xarakterizə eləyir…

Deyirlər ki, böyük ideyalarla yaşamayan, böyük olaylara həsr olunmayan həyat məzmunlu ola bilməz. Böyük adamlar böyük–böyük danışanlar deyil, böyük idealın daşıyıcıları olanlardır. Mahirə Nağıqızı da Həsən Mirzəni müasir ziyalılar zümrəsinin böyük idealların daşıyıcısı, ən ümdəsi “xalq adamı”, “el adamı” kimi təqdim edir və bununla da müasir gəncliyə belə şəxsiyyətləri nümunə göstərir.

El oğluydu, el adamı- dedilər,

Tək qoymayıb bir adamı- dedilər.

Ata, qardaş, əmi, dayı- dedilər,

Dağda, düzdə Həsən Mirzə yaşayır

… Tanıyanlar bilərdilər o ərdi,

Yığnaqlıydı, çörək qədri bilərdi.

“Dilqəmi”ynən huş götürüb gedərdi,

Telli sazda Həsən Mirzə yaşayır.

Və yaxud:Həsən Mirzə bir olmadın, pir oldunHarda oldun, öndə oldun, bir oldunEl- obaya sığınacaq yer oldunYola çıxdın yeni yolun mübarək… Ömür sürdü, ömür yazdı xoş ada,Fərq qoymadı, nə doğmaya, nə yada.Çox oğullar doğulacaq dünyada,Arasında Həsən Mirzə doğulmaz.

Əslində, Mahirə Nağıqızı böyük alim, şair, ictimai xadim, professor, el adamı Həsən Mirzənin istər elm sahəsində, istərsə də poeziya aləmində, istərsə də həyatda ləyaqətli varisi və “Dünya” şeirində – özü demiş, mənəvi övladıdır, ona “dünyanı öyrədən” dünyasıdır:Harada zilindi, harada bəmin,Tutmadım, yolların qəribə sənin.Mahirə – övladı Həsən Mirzənin,O mənə dünyanı öyrətdi, dünya!

Və yaxud:Dərdim, birin görünür,Baxdım, dərin görünür.Həsən Mirzə, haray ver,Elə yerin görünür!

Və digər bir şeirində isə Həsən Mirzə yolunun müsafiri olmağı ilə fəxr edərək yazır:İnandım qəlbimə, gücünə sənin,Tanrı yazısına ömürdü zəmin.Qoyduğu hədəf var Həsən Mirzənin,Yeri, ayaqlarım, nə dayanırsan?

Və Həsən Mirzənin müəyyənləşdirdiyi hədəfə doğru addımlayan Mahairə Nağıqızının ömür yolundan

Haşiyə:

Hüseynova Mahirə Nağıqızı 1960-cı il ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan rayonunun (indiki Babək rayonunun) Sust kəndində anadan olub. 1968-ci ildə Xalxal kənd səkkizillik orta məktəbində oxumuş, sonra – 1978-ci ildə Abşeron rayonu Mehdi Hüseynzadə adına Novxanı qəsəbə 1 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1980-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU-nun) filologiya fakültəsinə qəbul olmuşdur. Təhsil aldığı illərdə öz fəallığı ilə seçilmiş, fakültədə keçirilən tədbirlərdə iştirak etmiş, tələbə və müəllim heyətinin dərin rəğbətini qazanmışdır. 1984-cü ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elə həmin ildən də təyinatla əvvəlcə Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbə 1 saylı orta məktəbdə, sonra isə Bakı şəhəri N.Nərimanov rayonu G.Əsgərova adına 43 saylı MLK-da ixtisası üzrə işləmişdir. Bu illərdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Respublikanın qabaqcıl təhsil işçisi” adına layiq görülmüş, döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. 2003-cü ildə isə “İlin nümunəvi müəllimi” Respublika müsabiqəsinin qalibi olmuş, I dərəcəli diplom almışdır. 2009-cu ildən ADPU-nun Müasir Azərbaycan dili kafedrasının müəllimidir. “Həsən Mirzəyevin yaradıcılığında filologiya məsələləri” adlı dissertasiyasını müdafiə etmiş (2012), 2015-ci ilin dekabr ayında Müasir Azərbaycan dili kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. 2013-cü ildən “XIX-XX əsr Qərbi Azərbaycan aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil və üslub xüsusiyyətləri (Dərələyəz mahalı üzrə)” mövzusunda araşdırmalar aparmış, 2017-ci ildə müdafiə edərək filologiya elmlər doktoru elmi dərəcəsini almış, professordur, hazırda elmi və bədii yaradıcılığını, pedaqoji-təşkilatçılıq fəaliyyətini ADPU-nun filologiya fakültəsinin dekanı kimi uğurla dvam etdirir…

XXX XXX XXX

Maraqlı cəhətlərdən biri budur ki, Mahirə müəllimə bir dilçi-alim kimi şeirin poetikasının tədqiqatçısı olduğundan və poeziyanın ədəbi dil normalarını kamil bildiyindən bütün bunları bədii yaradıcılığına yansıda bilir. Məsələn, onun “Azərbaycan poeziyasında “dağ” obrazı” (Bakı : Vətən nəşriyyatı, 2013. – 195 s); “Müasir Azərbaycan dili: aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında dialektizmlərin öyrədilməsinə dair : Dərələyəz mahalı üzrə” ( metodik vəsait , – Bakı : Vətən nəşriyyatı, 2015. – 52 s.); “XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında onomastik vahidlərin linqvopoetikası : Dərələyəz mahalı üzrə” (Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2015. – 204 s. ; “Aşıq və el şairlərinin üslubi sintaksisi : Dərələyəz mahalı üzrə”, (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. – Bakı : Afpoliqraf, 2017. – 128 s.); “Aşıq və el şairlərinin üslubi frazeologiyası : Dərələyəz mahalı üzrə “, (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. – Bakı : Afpoliqraf, 2017. – 112 s.) kitablarının mövzuları və problematika istiqamətləri də bunu aydın bir şəkildə göstərir.

Mahirənin poeziyasına elmi-nəzəri prizmadan yanaşsaq, görərik ki, onun şeir yaradıcılığı poeziyamızın yaşarı ənənələrinə sıx bağlıdır, eyni zamanda, müasir şeir mədəniyyəti, həyatı, gerçəkliyi inikas nöqteyi-nəzərindən də yeni, novator keyfiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Belə ki, onun poetik yaradıcılığı, demək olar ki, əksər şeirləri el ədəbiyyatının, aşıq yaradıcılığının üslub bulağından süzülüb gəlir… Onun şeirlərinin linqivopoetikası, poetik sintaksisi, üslubi frazeologiyası, onomastik vahidləri bənzərsiz bir şəkildə, yaradıcılıq axtarışlarına uyar bir şəkildə aşkarlandığından cəlbedici olur, lirizmi, müsiqililiyi ilə seçilir, fərqlənir…

II məqalə

Şairin indiyədək nəşr etdirdiyi kitablarında həyat, dünya, ömür-gün, dövrün ictimai-mədəni, mənəvi-əxlaqi mənzərəsi, qayğılarımız və problemlərimiz, Qarabağ müharibəsi, şəhidlik mövzusu, dünyada və Azərbaycanda gedən proseslərə fərdi baxış rakursu daha çox özünü büruzə verməkdədir.Mahirənin şeirləri boz axından – nəzmkarlıqdan, şeirbazlıqdan, qrafomançılıqdan qütblərarası bir məsafədədir. Onun yaradıcılığının spesifik konturları mövcuddur.

Mahirə Nağıqızı imzası müasir ədəbiyyat aləmində — Azərbaycan mədəni-ədəbi ictimaiyyəti, fikir adamları, ədəbiyyatşünas və tənqidçilər, dost-tanışlar arasında

etiraf olunan imzalardandır və özünəməxsus, daim impuls verən poetik enerjiyə malikdir, məsələn, bu bayatılardakı kimi:

Ağam gəl, ay ağam gəl,

Dərd böyüdüb dağam gəl.

Ömür fani, baxt zalım,

Nə qədər ki, sağam gəl!

Bulud kimi dolan var,

Çiçək kimi solan var,

Quzudan qurban olurmu,

Məntək qurban olan var.

Çölündə bitəm, boylanam,

Bağımda sitəm, boylanam.

Hopam göylərdə buluda,

Sən tərəf, vətən, boylanam.

Bu müşahidə ediyimiz poetik cəhətlər – gözlənilməz bənzətmələr, təşbihlər, obrazlar, aleterasiyalar, səs və söz duyumu Mahirə Nağıqızının şeirlərində onun müasir həyatdan, yaşadığımız bu dünyadan, əlbəttə, ilk növbədə, Azərbaycan gerçəkliyindən aldığı lirik təəssüratlar, duyğu və düşüncələr axarında öz əksini tapır. Onun təfəkkür palitrası yetərincə polifunksionaldır. O, həyatda, cəmiyyətdə, təbiətdə, insan münasibətlərində baş verən, görə bildiyi hadisələrə biganə qalmır, bu günün həqiqətlərini qələmə alır, hətta keçmişdən, tarixdən yazanda da bu gün, çağdaş dünyamız onun şeirlərinin başlıca leytmotivinə çevrilir, insan ömrünün bitib-tükənməyən arzuları və bu ömrün sevincli-kədərli nəyi varsa şairin şeirlərinin mövzusu olur, özünəməxsus yeni poetik biçimdə misra-misra, bənd-bənd biçimlənir, ənənəvi dünya mövzuzunda yazılan “Dünya” şeirində olduğu təkin ömrün yaddaşı sözdə canlanır, şair lirik-fəlsəfi yanaşmalarla mənəvi axtarışda bulunur:Gözümü açandan özümü gördüm,Gördüyüm özüməm, ya baxtdı, dünya.Anam deyəndimi, atam söyləyən,Cavab axtarıram nə vaxtdı, dünya.
Yeridim, hər addım bir mənzilbaşı,Açdığım hər varaq bir divar daşı.Haraya çatdımsa ömrün yaddaşı,Dedi gecikibsən, bivaxtdı, dünya.
Yaşam hikmətinin nəyidi dərin,Ən böyük biclikdi düzlük- deməyin.Tanrı göndərdiyi peyğəmbərlərin,Hansı demədi ki, nə haqdı, dünya?
İnsanı ağladan, güldürəndimi,Güldürən ağladıb dərd verəndimi?Zalım öləndimi, öldürəndimi,Düz deyən mərddimi, namərddi, dünya?
Axtardım özümü mən addım-addım,Od əgər haqdısa odda yanırdım.Nələri tapmışam, nə axtarırdım,Bu ya təsəllidi, ya dərddi, dünya.

Göründüyü kimi, Mahirə Nağıqızı ənənəvi mövzuda fərqli düşüncə tərzi ortaya qoyur, onun şeirlərində poetik fikir qeyri-adi çalarlarıyla meydana çıxır. O, belə mövzularda bizim adət etdiyimiz düşüncə sistemini, duyum tərzini rahatca dəyişib, fikirlərini, duyğularını fərqli şəkildə, amma, yenə də ənənəvi qiyafədə təqdim edir. Azərbaycan, ana vətən silsiləsindən yazdığı şeirlər dediklərimizə bariz nümunədir:Azərbaycan-Qayalarından uca,Yaşımdan da cavan,Dünyadan qoca.
Azərbaycan-Nəsil-nəsil doğuluşum.Külündən yaranan,Mənim səməndər quşum…. Azərbaycan-Kürüm qədər lal, dəli.Ahıllar qədər susqun,Cahıllar qədər hikkəli…. Azərbaycan-Ünvanı- növrağımın.Əyilməyən dirəyisən,Üçrəngli bayrağımın.

Onun müraciət etdiyi mövzuya fərdi rakursdan yanaşmaq istəyi və bacarığı əksər məqamlarda özünü göstərir. Bu şeirdəki obrazlar sistemi, təzadlar, ibarə və frazalar fərqlidir, münasibət yenidir, şerin strukturu, poetik modeli də, ritmi də özünəməxsusluğu ilə seçilir… Təzad, ibarə, fraza – dediklərimiz nəsnələr müəllifin poetik üslubunun parlaq bədii obrazlarını və lirik süjetin xüsusiyyətlərini nümayiş etdirir. Onun şeirlərində indiyə qədər vərdiş etmədiyimiz ritmik nitq, orjinal qafiyə sistemi ilə diqqətimizi cəlb edir. Odur ki, onun poetik mətnilərinin melodik lirizmi könülləri hədəfləyir…. Burada zaman və məkan xronotopları da ahəngdarlıqla bir-birini tamamlayır… Bu baxımdan onun şeirləri uyarlı poetik assosiasiya yaradır… Buradakı obrazlar fərqli yozumda təqdim olunur. Daha doğrusu, müəllifin baxışında doğma elə, obaya vurğunluq özünü aşkar biruzə verir. Bu qəbildən əsərləri öz məzmunu, obrazlılığı, fikrin deyim çaları ilə diqqətəlayiq nümunələrdəndir. Bu şeirlərdə isə bugünkü həyatın, gedişatın adekvat mənzərəsi ustalıqla təsvir edilir. Şair poetik hiss və duyğularını elə ifadələr, düzümlərlə oxuculara təqdim edir ki, ənənəvi obrazlar yeniləşir, təzə təravətdə təqdim edilir…

Onun şeirlərindən hiss, fikir insanların iç dünyasına, qeyri-adi düşüncəsinə rahatlıqla, təbii, maraqlı poetik lövhə şəklində daxil olur, onların həyata münasibəti haqqında görümlu bir təsəvvür formalaşdırır. Daha doğrusu, bu şeirlərdən insanın əsl mahiyyəti boylanır:Füzuliyə boğça oldu,Xətaiyə taxça oldu,Süleymana axça oldu,Cahü-cəlalı dünyanın.Mahirə, qəlb yandısa, de,Yetişibdi, andısa, de.Umacağı candısa, de,Olsun halalı dünyanın.

Və yaxud:Vay o günə, mərd namərdə əl aça,Nakəs olan meydan qura, qol aça.Nağıqızı, hər ümid bir qalaça,Ömr uzadar, günü bəhər sayılar.

Onun bu tipli şeirlərində vətənə, torpağa, anaya, insana müqəddəs , sonsuz sevgi var. Bu qəbildən – “Vətəndir”, “Şəhid nəğməsi”, “Tanrı yolu”, “Xocalı üçün elegiya”, “Al bayrağım”, “İstanbulun axşamları” və s. onlarla şeirləri vətənə, torpağa, insana, doğmalara məhəbbətin mayası ilə yoğrulubdur. Onun şeirlərinin kontekstində cəlbedici sadəlik və səmimiyyət var – adi, sadə və insani… “Vətəndir” şeirində olduğu kimi və mənə elə gəldi ki, bu şeir poeziyamızda bu mövzuda yazılan ən yaxşı şeirlər sırasında olmağa layiqdir:

Bu vətən deyilən torpaq deyil ki,

Ananın dizinin yanı-vətəndir.

Başını qoymağa bir sinə varsa,

Ruhuna beşiksə, tanı, vətəndir.

Dünyanın sirri bir, sualları çox,

Boy verən nə qədər…cavab verən yox.

Oğlunun, qızının gözü-könlü tox,

Bir ümid yerinin canı vətəndir.

Hər ağla gələnlər yığbala gəlməz,

Haqdan gəlməyəni yığ, bala, gəlməz.

Sevənin günahı babala gəlməz,

Ürəyə can verən qanı vətəndir.

Kimə doğma dedin, kimə yad dedin,

Nə haray istədin, nə imdad-dedin?

Qürbətin havası verməz dad-dedin,

Adının hər adı-sanı vətəndir.

Qurduğun dünyanın hər daşı-vətən,

Ömrünün-gününün yoldaşı-vətən,

Mahirə, demədi qəm daşı vətən,

Dərmanın hardadır, hanı – vətəndir.

Qoşmadakı poetik fikrin və hissin ardıcıllığı, “Vətən” məfumuna yeni mənəvi-əxlaqi baxış bucağı – “Anamın dizinin yanı Vətəndir”, “Ruhuna beşiksə, tanı, Vətəndir” deyimlərinin yeniliyi, “Dünyanın sirri bir, sualları çox”, “Boy verən nə qədər… cavab verən yox” misralarının aforizm qədər məna yükü, şeirin arxotekstindəki oturuşmuş qafiyə sistemi, kursivlə verdiyimiz üçüncü bəndləmədəki cinas qafiyələrinin tamamilə orjinallığı (fikrimizcə bu cinaslar ilk dəfədir ki, şeirə gətirilir), dördüncü bənddə qürbət – vətən antitezinin qarşılaşdırmasından yaranan müasir mənəvi nisgilin əzabverici ağrısı və sonuncü bənddəki Məmməd Arazsayağı ritmik ahəngin mahir ifadəsi və poetik mübaliğənin yaratdığı nikbin ovqat Mahirə Nağıqızının bir istedadlı şair kimi məharətinin impulslarıdır…

III məqalə

Mahirə xanımın bütün yaradıcılığının estetik yükü və gücü, kredosu onun bir şair kimi həmişə həyat həqiqətinin yanında olmaq istəyi və bacarığıdır. Bu onun üçün insanlığın əxlaqi-mənəvi dəyər səviyyəsində ən böyük sifətidir, mahiyyətidir. Ümumiyyətlə, qeyd etməliyik ki, onun lirikasında mənəvi məsələlərin axtarışı heç də fraqmentar xarakter daşımır. Problem özünün ardıcıllığı, davamlılığı ilə diqqət mərkəzinə düşür. Bütün situasiyalarda həqiqət nədirsə onun yanında olmaq, onun tərəfini saxlamaq, həqiqəti məhəbbət kimi tərənnüm etmək…Haraya getsəm də, Vətən, ay Vətən,Könlümdə ruhunun var, havası var.Ayrılıqdı bilməm, xiffətdi -bilməm,Sənsiz hər tərəfdə qar havası var.
…Köksündə dondurmaz ayazı qışın,İstisi bəsimdi bircə qarışın.Qürbətdə küləyin, yağan yağışın,Səsində bir ahu-zar havası var.

Bütün bu “qar havasına” mübtəla olmuş lirizm axını sonda məhəbbətə – “yar havası”na çevrilir və gerçəklik öz yuvasını tapmış olur, ictimai funksiya fərdi istək funksiyasına çevrilərək həqiqətə münasibəti məhəbbətə çevirir…

“Şəhid nəğməsİ”, “Son döyüşə hazır ol”, “Al bayrağım”, “Xocalı üçün elegiya” və s. bu sıradan olan şeirləri həqiqət sıldırımlarından qopan poetik qəlpələrdir… Mahirə Nağıqızı intervülərinin birində jurnalistin: “Bəzən yaşadıqlarımızı göstərmək üçün mübaliğələr belə acizdir. Bəs haqqın tərəzisi?! Görə-görə kor olmaq olurmu?” – sualına belə cavab verir: “- Hə, bu, xəyalən min dəfələrlə olduğum, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalısının- özü elə böyük olamayan bir qəsəbənin dünya boyda dəhşət mənzərəsidir… O mənzərədə insanlığını itirən kəsin ən vəhşi heyvandan belə amansız olduğunu görmək olar… O mənzərənin vəhşəti insanın qəlbində Allahın özünə belə etiraz nidaları yaradır. Yox, söhbət ancaq ondan getmir ki, bu amansız cinayəti törədən erməni millətindən olan qatillərə qərinələrlə bir millətə-türklərə qarşı aşılanmış nifrət hissi impuls verib… Söhbət ondan gedir ki, həmin gecə ancaq azərbaycanlı olduqlarına görə amansızlıqla öldürülən, içərisində körpələrin və qadınların da olduğu 613 nəfərin qanı laxtalanmayıb… Şəxsən mən hesab edirəm ki, o Qan təkcə onu tökənlərin deyil, bu mənzərəyə laqeyd qalanların da vicdanındadır və Xocalı ədaləti bərqərar olmayınca o qan laxtalanmayacaq.” Və biz “Xocalı üçün elegiya” şeirini oxuyanda onun – şairin həmişə “haqqın tərəzisinin” yanında yana-yana olduğu aşkar görsənir:

26 fevralda

Zamanı mat qoydular.

İblis xislətli kəslər

İnsan donundaydılar.

Dünyaya göstərdilər,

Vəhşi nə təhər olur,

İnsan vəhşi olanda,

Vəhşidən betər olur.

O gecə Xocalıda

Daş-divar güllələndi,

adamlar güllələndi,

ağaclar güllələndi.

Erməni-rus tankları,

Nə var tırtılnan əzdi.

Qanla qan suvarıldı,

Qanla ayaz öləzdi.

Anaların fəryadı,

Diksindirdi tanrını.

Qan donmağa qoymadı

Uşaq ayaqlarını.

Süngüyə keçən başlar,

Düşmən üçün dəf oldu.

Qoca, qadın, körpələr,

Hamısı hədəf oldu.

Dinc, silahsız adamlar

Ölümnən baş-başaydı.

Xocalıda olanlar

Əzablı tamaşaydı.

Bu “əzablı tamaşa” millət üçün, xalq üçün mənəviyyat, əxlaq, kişilik, mərdlik tamaşasıdır, tarixi dərslikdir, bütöv millətin şəhidlik zirvəsidir və bu zirvədə minor ladda söz notunda “Şəhid nəğməsi” bəstələnir:

Millətin qoludur- daş atmaq üçün,

Ürəyi qorxudan boşaltmaq üçün.

Ölərlər Vətəni yaşatmaq üçün,

Hər qəlbdə bir qala tikər şəhidlər.

Analar ər doğar,oğul böyüdər,

Hər oğul dünyası – nağıl, böyüdər.

Vətəni qaldırar göylərə qədər,

Düşmənin qəddini bükər şəhidlər.

Səngəri ev bilib ağ ban eyləyər,

Bağ qurar, ömrünü bağban eyləyər.

Canını Vətənə qurban eyləyər,

Qanını xalq üçün tökər şəhidlər.

Özü qocalmaz ki, əsri qocaldar,

Gələcək – gedəcək nəsli qocaldar.

Hər qəlbdə bir uca bayraq ucaldar,

Azadlıq ağacı əkər şəhidlər…

Mahirə Nağıqızı adi həyat hadisələrini, ən sadə həqiqətləri – həyat, ölüm, sevgi, Allah, Dünya və İnsan haqqında duyğularını poeziya dili ilə, özü də orjinal şəkildə ifadə edir. Amma burada duyğular və hisslərlə yanaşı, bir mühüm məqamı da vurğulamalıyıq – Mahirənin şeiri həm də bizə məlum, adi həqiqətlərin nisbətən yeni izahıdır, yeni yöndən dərkidir, “Leysan yağışı” şeirində olduğu təkin:Dünya toz-torpaqnan dolu,Çarəm, yağ, leysan yağışı.Sinəmi yolların boyu,Sərəm, yağ, leysan yağışı.
Yer fanidi, göy əbədi,Göy ömrü yerin mabədi.Yetirə bizlərə ümidi,Kərəm, yağ, leysan yağışı.
Göylərə əl qaldıran biz,Haqqa inamdı çarəmiz.Gəl elə yeri tərtəmiz,Görəm, yağ, leysan yağışı.
Yağ vüsala yetirməyə,Eşq ağacın bitirməyə,Nə yağıb yer götürməyə,Yerəm, yağ, leysan yağışı.
Bacarmadım göyə çıxam,Buludun gözünmü, sıxam,Səninlə dənizə axam,Kürəm, yağ, leysan yağışı.
Tanrı tək – işıq yoludu,Mahirə onun quludu.Sinənmi söznən doludu,Dillən, yağ , leysan yağışı!

Bədii ədəbiyyatın insan əzəməti və ləyaqəti haqqında yaratdığı ən böyük psixoloji himn məhəbbət himnidir. Məhəbbət əsil insan xoşbəxtliyinin meyarıdır. Məhəbbətin sonucu iki “Mən”in vahidləşərək “BİZ”ə çevrilməsi hadisəsi olmasıdır. Amma həmişə belə olurmu? Ədəbiyyat, xüsusən də poeziya ta əzəldən bunun axtarışındadır və bütün insani faciələr, bədii konfliktlər bu struktur üzərində, bu bünövrə üzərində qurulur…

Şərq məhəbbət fəlsəfəsində dərd həmişə öndədir… Facəvilik, Məcnunluq, Fərhad itgisi aparıcı motivdir və bu gün də poeziyamızda bunun dərin izləri davam etməkdədir. Mahirə xanım məhəbbət mövzuzuna tamamilə başqa bir rakursdan yanaşır. Sevgi, məhəbbət həmişə dərd gətirmir! Sevən insanın qəlbi genişlənir, ruhu təzələnir, bütün dünya gözündə məhəbbətə, sevgiyə bürünür, “Dünyanın boz üzü bəmbəyaz” olur, “Hər tərəf laləli düzə” dönür… “Səni sevəndən” şeiri dediyimizə bariz nümunədir və şerin tamlığına xələl gəlməsin deyə, onu tam şəkildə də təqdim edirik:Mən səni sevəndəndünya dəyişib.Bir az duzu artıbtamı dəyişib.Mən səni sevəndənulduzlar artıbDaha gizlənmir ayqaçır buluddan.Bir ilıq istilik verirgünəş də…Mən səni sevəndənaləm dəyişib.Sanki yox olubdueniş-yoxuşlarElə bil hər tərəflaləli düzdü.Ruhum qol götürübsüzdükcə süzdü…Mən səni sevəndənMən səni sevəndəndağlar ucalıbElə bil qarıyıbŞeytan qocalıb.Dünyanın boz üzüolub bəmbəyaz.Mən səni sevəndənAçılıb dilimElə xoş keçir ki,hər ayım, ilim.Mən səni sevəndənEh nələr…nələr…Məlumdur ki, məhəbbət mövzusu poeziyada rəngarəng, ağılagəlməz çalarlarda duyğu və hisslər sistemi yaradır… Belə bir cəhət Mahirə Nağıqızının lirik yaradıcılığında da təbii axarında üzə çıxır…Məhəbbət, sevgi, eşq barəsində onun duyğuları, özünün dediyi kim, təxminən belədir – XIX əsrdə və sonra yaşamış qüdrətli fikir adamlarının“romantik dövrün sonuncu şairi”adlandırdıqları Heyne sevgi haqqında: “Mələklər bunu ilahi zövq, şeytanlar cəhənnəm əzabı, insanlar isə sevgi adlandırırlar,– deyirdi. Bu məqamda insan obrazında Allahın özünü axtaran böyük, əvəzedilməz Nəsimini, prozanın qrafı Lev Tolustoyun “Sevgi qiyməti olmayan elə paydır ki, biz onu hədiyyə versək belə, özümüzə qayıdır” fikrini,2500 il bundan əqdəm yaşayan,“yüz min nəslin atası”kimi çağırılan və bu adı saxlayan Konfutsenin isə “sevgibizim başlanğıcımız və sonumuz”deyimini, bütün bu deyimlərin yekunu kimi böyük, ulu və möhtəşəm Füzuli babamızın: “Ya Rəbb, bəlayi- eşq ilə qıl aşina məni!”- ilahi duasını xatırlayanda biz adi insanların təsəvvüründəki eşq duyğusunun miqyası təsəvvürə gələr… Amma istənilən bucaqdan baxsaq sevgi insanın ən ali duyğusu kimi saflığa, bitginliyə, cəfaya və səfaya çağrış impulsudur:

Hər çəmən çiçəyi süsən ha deyil,Taparsan, səbrini kəsən ha deyilMahirə öyrənib, küsən ha deyilBilir ki, qəlbini ovudacaq var

Bu cür impulsdan bəhrələnən Mahirə Nağıqızı “Bu dünya”, “Özümə məktub”, “Sevginin mənzili”, “Qayada bitən çiçək”, “Durnam”, “Dünya” – silsiləsindən olan şeirlər, “Gözlərin balladası”, “Payız yağışı”, “Yarpaq-yarpaq”, “Dənizə bənzər adam” və s. bu təkin şerlərində müasir insanın, təbii ki, həm də özünün sevgi və məhəbbətini tərənnüm edir. “Söyləmə” şeiri bu lirik qəhrəmanın məhəbbət, sevgi iztirablarının təsirli ovqatını dürüst ifadə edir:

Bir dəli eşq məni çöllərə salıb,

Suları qurumuş göllərə salıb,

İnsaf et, görürsən dillərə salıb,

Dözüm də gözləmə, döz də gözləmə.

Mahirənin ürəyində dərd gəzər,

Qanadı qırılmış bülbülə bənzər,

Deyirsən dayanar, deyirsən dözər,

Dözüm də gözləmə, döz də gözləmə!

Sən Allah, sən mənə döz də – söyləmə!

Bu cür ülvi, təmiz hissilər axarı mənsəbdə lirik qəhrəmanı Tanrı məhəbbətinə qovuşdurur və bu mistika kimi qarşılanmır, inandırır, ovundurur:

Mahirəni hara çəksən,

Yara üstə yara çəksən,

Yüz dəfə də dara çəksən,

Sənsən istədiyim, Tanrı!!

IV məqalə

Mahirə Nağıqızının yaradıcılıq manerasının xoşa gələn cəhətlərindən biri də budur ki, onun poeziyasında da, elmi idrakla bədii düşüncənin sintezi və vəhdətini daha əyani şəkildə nəzərə çarpır. Bu cəhətmövzuya baxışın genişliyini, dərinliyini, əhəmiyyətini qabarıq surətdə diqqət mərkəzinə çəkir…

Deyim ki, elmi idrakla bədii təfəkkürün, yaradıcı istedadın sintezi və vəhdətindən yaranmış poetik nümunələr elmyönlü intellektual poeziyanın cövhərini təşkil edir… Qeyd edək ki, bu tipli müəlliflərin yaradıcılığı çoxəsrlik ənənəvi poeziyanın ağıla, məntiqi təfəkkürə, rasional düşüncəyə üstünlük verdiyi məqamlar üzərində yaranıb, həmin istiqaməti yaradıcı şəkildə inkişaf etdirərək daha da zənginləşdirən, sistemli bir istiqamətə çevirən intellektual poeziya müstəvisinə keçir… Başqa sözlə, İntellektual poeziya idrakla ilhamın mübarizəsində elmi təfəkkürlə poetik təfəkkürün, lirikada emosionallıqla rasionallığın tərəzidə müvazi gəldiyi, örnəklərdən qidalanan qoşa qanada çevrildiyi məqamdır…

Mahirə Nağıqızının poetik üslubunun əsas üstünlüyü mövzu və ideya ilə bədii forma, bədii ifadə tərzi arasında nadir bir uyğunluq, çox müvəffəqiyyətli bir vəhdət yarada bilməsindədir. Bu baxımdan “Dənizə bənzər adam” şeiri bir nümunədir:Bu dəniz yenə də zümzüməsində,Oxuyur astadan qəlbim deyəni.Nə bilsin dinləyib sənin səsində,Sənə bənzədirəm ləpədöyəni.
Bu səsdə elə bil indicə bildim,Dənizlə adamlar oxşarmış demə.Sən də dəniz kimi ləpələnirdinUsufca toxunub sahil qəlbimə.
Bir səndən savayı bilirdi hamı,Bilirdi bumbuzam soyuq qar kimi.Niyə döyəmmədin könül qapımıLəpə yox, səs-küylü dalğalar kimi.
Beləcə yaşadım özüm yaramla,Sahildə axtardı dayağı könlüm.Hərdən toxunurdu xəfif, aramla,Ləpə saçlarına qağayı könlüm.
Gedib qayitmayan gəmilər kimi,Beləcə ayrıldın sahillərindən.Günahkar biləcək görən kim-kimi,Qərib ruhlarımız görüşsə birdən…
Bu dəniz yenə də zümzüməsində,Oxuyur astadan qəlbim deyəni.Nə bilsin dinləyib sənin səsində,Sənə bənzədirəm ləpədöyəni…Şeirin ümumi şəkildə “poetik bənzətmədir” – insan dənizə, dənizin ləpədöyəninə bənzədilir və iztirablarla dolu bir məhəbbətin dəniz ləpədöyənində “dəniz zümzüməsinə ” çevrilir… Buradakı orjinal bədii ifadələr, təzə deyimlər bədii lövhəni daha da canlandırır – “Sən də dəniz kimi ləpələnirdin, Usufca toxunub sahil qəlbimə” (hələ “usufca” dialekt sözünə fikir verin, necə təravətli ovqat yaradır?!), “ləpə saçlar”, “qağayi könül”, “Gedib qayıtmayan gəmilər”, “qərib ruhlar” təkin poetik dil vahidləri itirilmiş məhəbbətin qəm havasını yaradır…Yuxarıda misal gətirdyimiz nümunələrdən də göründüyü kimi, bu dediyimiz ladda Mahirə Nağıqızının yaradıcılığında bayatı xüsusi bir mahiyyətə malikdir. Bu qədim-qayim janrda yazmaq o qədər də asan deyil! Burada orjinal söz demək üçün məhəbbət dolu ana – incə, zərif qadın ürəyi lazımdır:

Sonalar tək-tək gələr,

Tük salar, ürkək gələr,

Yollarda yüz sədd olsa,

Yar məni görcək gələr.

xxx xxx xxx

Məclis sazsız olarmı?

Xoş avazsız olarmı?

Ruhu naza yoğrulan,

Özü nazsız olarmı?

xxx xxx xxx

Çay kükrəyib daşanda,

Sel məcrasın aşanda,

Yer ilən göy sevinər,

Yar yara qovuşanda.

xxx xxx xxx

Dağ dumansız olurmu?

Yol gümansız olurmu?

Anası imanlı qız –

Din-imansız olurmu?

Mahirə həssas bir qadın qəlbi ilə bayatılarına fəlsəfi rəng qata bilir, fkirlə hissin vəhdətinə çata bilir, bayatı janrına məxsus ğözlənilməz fikri nəticə əldə edə bilir, əzəli mövzulara yeni, təzə yozum verə bilir:

Yardan yanadı könlüm,

Onsuz qanadı könlüm,

Qəmnən xalı toxuyar,

Belə hanadı könlüm.

Dərd, qəm, həsrət əvvəlkidir, ənənəvidir, ifadə, yanaşma tərzi, yozum, obrazlar təzədir, orjinaldır: “Qəmnən xalı toxuyar, Belə hanadı könlüm” – tamamilə orjinaldır, görümlüdür, duyumludur… Mən biləni, Mahirə xanımın 700-dən çox bayatısı var, bəlkə də, lap çoxdur… Hamısı da bir-birindən fərqli, duyumlu, səs-söz havacatlı, fikri-hissi cəhətdən siqlətli:

Çəkdin yenə üzə nəmmi,

Üzünnən göz üzənəmmi.

Saldın məni dərd gölünə,

Qolum atıb üzənəmmi?

xxx xxx xxx

Dörd dolan ağa dağları,

Bax, döndər dağa dağları,

Dağ mən deyil, çəkə bilməz,

Çəkmə sınağa dağları.

xxx xxx xxxKitabam, oxu məni,Anlamır çoxu məni.Yar dönə, nişan alaÖldürə oxu məni

Bu bayatılar milli bayatı şeir ərazimizdə yenidir, şablondan, məlum bədii təsvir vasitələrindən uzaqdır, yeni çalarla süslənmiş öz üslub laləzarlığı ilə fərqlidir… Həmçinin, dilimizin saflığını, gözəlliyini, zərifliyini qoruyan yığcam poetik mətnlərdir… Onu da, qeyd edim ki, Mahirənin bayatılarındakı bütün dil vahidləri müəyyən üslubi keyfiyyət daşıyıcılarıdır və bu dil vahidlərinin, komponentlərin məqsədyönlü vəhdəti poetik formanın yaradılmasında əhəmiyyət kəsb edir. Bədii dildə bütün dil vahidlərinin bir-biri ilə qarşılıqlı münasibətlərinin poetik tənzimlənməsi, eləcə də onların ardıcıllıqlarının gözlənilməsi poetik funksiyaya malik olan üslubdur və şeirin fonopoetikasına daxildir. Məsələn, şeir dilində özünə tarixən yer eləmiş səs təkrarları, alleterasiyalar, paralelizmlər, qafiyə yaradan dil vahidləri və s. bu qəbildən olan amillərdəndir.

Məlumdur ki, şeir bədii dilin özünəməxsus bir formasıdır. Burada iştirak edən komponentlər – səs, heca, söz, fraza danışıqda da müşahidə olunur, onlar poeziyadan kənarda da mövcuddur. Lakin, ölçü, bölgü, misra, vəzn, qafiyə və s. kimi vasitələr yalnız şeirdə özünü büruzə verir və poetik bütövlük yaradır ki, Mahirə Nağıqızı həm bir dilçi alim kimi, həm də şair kimi bü poetik komponentlərdən məharətlə istifadə edə bilir…

Bu poetik keyfiyyət onun müvəffəqiyyətlə qələmə aldığı laylalar və oxşamalarda da müşahidə edilir. Xüsusən ənənəvi layla nəqaratlarında fərqli nəqarat seçimi diqqətimizi çəkdi:

Anası öpüb-sevəcək,

Balama layla deyəcək.

Ona Allah babası

Üç alma göndərəcək.

Laylay, dinim-imanım,

Başına dönüm-dolanım.

“Laylay, ay ömrüm-günüm, Laylay başına dönüm!”; “Laylay balam, a laylay, Dərdin allam, a laylay!”, “Laylay, ömrüm, a laylay, Xoş günün görüm, a laylay!” və s. bu kimi laylay nəqaratları laylanın məzmununa uyğun seçilir və məzmunu qüvvətləndirir, tamamlayır… Həm də əsrlər boyu sabit, dəyişməz, statik, monoton formatda olan bayatıya, laylaya, oxşamaya müasir poetik təfəkkür, buna uyğun ritm yaratmaq, «köhnə havada» təzə söz demək çətinliyini nəzərə alsaq mahiyyət daha da aşkarlanar…

Qeyd etdiyimiz kimi, poeziyada dilin fonetik imkanları deyəndə ilk öncə səslərin ritmik quruluşundan bəhs etmək lazım gəlir. Şeir dilinin özünəməxsusluğunu hər şeydən əvvəl canlı xalq dilinin təbiətində, o cümlədən dilin fonetik xüsusiyyətlərində, dilin ritmikliyində, özünəxas melodiyalarında axtarmaq lazımdır. Şeir dilinin fonetik imkanları sırasında alliterasiya, assonans, vurğu, intonasiya, fonetik qafiyə və onu səciyyələndirən fonetik hadisələr mühüm yer tutur. Alliterasiya dildə və şeirdə ən mühüm fonetik hadisələrdəndir. Şeirdə səslərin kompleksləşməsi, rabitəsi, ahəngi, səs balansları böyük iş görür, bədii intonasiyanın formalaşmasında fəal iştirak edir. Səs və söz, səs kompleksi ilə fikir aləmi arasındakı əlaqənin qarşılıqlı münasibəti məzmunun bədiiliyini şərtləndirir. ..

Mahirə Nağıqızı bir dilçi alim kimi bunları nəzəri əsasda yaxşı bildiyindən müvəffəqiyyətlə şeirlərində istifadə edə bilir. Bu da onun şerlərinin əksəriyyətinə lirik bir ton – melodiklik bəxş edir ki, onun şeirinin belə xüsusiyyəti bəstəkarların diqqətini çəkir və onun bu sıradan şeirlərinə xeyli mahnı bəstələnməsi də buradan irəli gəlir. Xeyli deyəndə – Mahirənin şeirlərinə 30-dan çox bəstəkar mahnısı bəstələnmiş, 70-dən çox qoşma və gəraylısı isə aşıqların ifasında səslənməkdədir… Bəstəkar mahnılarından bir qismini xatırladaq :

Cabir Abdullayev – “Şükrümüzü qəbul elə, İlahi”, söz Mahirə Nağıqızı, bəstəkar Hacı Nazim; Gülüstan Əliyeva – “Azərbaycana”, söz Mahirə Nağıqızı, bəstəkar Sevinc Mansurova; Gülyanaq və Gülyaz Məmmədova – “Azərbaycan”, söz Mahirə Nağıqızı, bəstəkar Sevinc Mansurova; Gülyanaq Məmmədova – “Ata Heydər, oğul İlham”, söz Mahirə Nağıqızı, bəstəkar Sevinc Mansurova; Eldəniz Məmmədov – “Ata”, söz Mahirə Nağıqızı, bəstəkar Tahir Mahiroğlu; Ehtiram Hüseynov – “Geri qayıtmaz”, söz Mahirə Nağıqızı, bəstəkar Tahir Əkbər; Abgül Mirzəyev – “Nə olar”, söz Mahirə Nağıqızı, bəstəkar Tahir Əkbər; Bəyimxanım Vəliyeva – “Qısqanıram”, söz Mahirə Nağıqızı, bəstəkar Tahir Əkbər; Mətanət İsgəndərli – “Gözlərim”, söz Mahirə Nağıqızı, bəstəkar Sevinc Mansurova – mahnıları, göründüyü kimi, respublikamızın ən populyar, adlı-sanlı müğənnilərinin ifasında səslənməkdədir…

Sevinc Mansurovanın bəstəsində, Mətanət İsgəndərlinin ifasında səslənən “Gözlərim” mahnısı belədir:

Gözlərimin etibarı çox imiş

Dayanmadı gecə gündüz ağladı

Sədaqətdə bircə imiş, tək imiş

Bulaq kimi həzin-həzin çağladı

Ucaldı göylərə ahım,

Kədərlə açıldı hər sabahım

Allahım nəymiş günahım?

Gəl sinəmi çalın çarpaz dağladın.

Haray çəkdim, haray saldım ellərə,

Döndüm xəzan olan qönçə güllərə,

Nəğmə oldum düşdüm dildən dillərə,

Bu gözlərim gecə gündüz sənin üçün ağladı.

Xüsusən, onun anasına həsr etdiyi, Brilliant Dadaşovanın, Elnarə Abdullayevanın ifasında “Nazlı-Nazlı” mahnısı olduqca məşhurdur:

De hardan köçün gəlir,

Özün belə nazlı-nazlı.

Birin gedir, üçün gəlir,

Gəlmə dilə, Nazlı, Nazlı.

Dərələyəz ağır eldir,

Qədrini bilənlər bildi.

Yol gedirsən neçə ildi

Eldən elə, nazlı-nazlı.

…On bir övlad yükü çəkdin,

Asanı yox, bərki çəkdin.

Hamımızdan ərki çəkdin,

Bilə-bilə, Nazlı, Nazlı…

Mirzəlioğlu – baş ocağın,

Uca adı – umacağın.

Xoş günlərin, Gözəl çağın

İndən belə, Nazlı, Nazlı…

V məqalə

Onu da deyək ki, Mahirə xanımın anası Nazlı xanıma həsr etdiyi bir-neçə “Nazlı-nazlı” və yaxud “Anama” və s. şeirləri bu sıradandır. Hətta, deyərdim ki, onun şeir yaradıcılığında ana mövzusu kordinal xətt təşkil edir. Fikrimizin təsdiqi üçün onun şeir kitablarının adlarına diqqət yetirək… Bunlardan “Mənim anam (şeirlər)” – 2006; “Su at dalımca, ana (şeirlər)”, 2006; “Ana sevgisindən doğan nəğmələr”, 2008; “Yaşadacaq anam məni. (şeirlər)”, 2009; “Ana kəndim Xalxalım”, 2010; “Ömrün çıraqdır sənin”, 2010; “Analı dünyam. (şeirlər)”, 2015; “Haqqa çağıran səs. (şeirlər)”, 2015 və s. kitab toplularını göstərə bilərik…

Bu kitabların adları diqqətimi xüsusilə çəkdi.. “ANA” kəlməsi əksər başlıqlarda əksini tapıbdır. Məlumdur ki, kitabın adı, onun əsas məmununu əks etdirir, bu aksiomadır. Həm bu kitabların ümumi məzmunu, eləcə də Mahirə Nağıqızının bütün bədii yaradıcılığı ilə tanış olanda aşkar görsənir ki, onun poeziyasının baş, əsas, kordinal obrazı ANA obrazıdır – Nazlı anasına bəslədiyi fövqəl övlad məhəbbəti bu şeirlərdə əksini tapsa da, ilhamın və istedadın maqik gücü bu obrazı daha geniş məna siferasına daxil edir – göz önündə ümumi Ana Vətən obrazı prioгitet olaraq canlanır, aktual mahiyyət kəsb edir… İnsana, yurda, torpağa, doğma ocağa, yaşanılan mühitə — dosta-qardaşa, dövlətə, dövlətçiliyə məhəbbətə çevrilir… Bir daha, aydın olur ki, niyə vətənpərvər duyğulu insanların dilində “Ana Vətən”, “Ana Torpaq” kəlmələri müqəddəs kəlmələrə dönür… Beləliklə, bir daha vurğulayaq ki, Mahirə xanımın ədəbi estetikasında, bədii düşüncə tərzində, ruhunda baş verən fikri çevrilmələr vahid ANA obrazında da fokuslaşaraq mərkəziləşir, həyatın, ictimai-mənəvi mühitin ən mühüm cəhətləri Mahirənin şeirində Ana obrazında da təcəssüm edir, haqqa səsləyən səs olur… Və mənə elə gəlir ki, o, nəyi şair ruhu ilə hiss edirsə ona Ana gözü, Ana fəhmi ilə baxır və dərk edir, şeiri də ruhunun dərinliklərindən dodaqlarına süzülərək Nazlı ananın pıçıltısına çevrilir, müqəddəs ana nəfəsi onun lirikasını Günəş şəfəqləri ilə işıqlandırır, isidir:

Hər dəfə başımı dizinin üstə –

Çəkərdi, saçımı oxşardı anam.

Bir onu, birdə ki, qulac saçıma

Dəyən nəfəsini unudammıram.

(“Saçların balladası”)

Yaxud o, körpə maral quzusuna dönüb analı dünyasına qısılaraq rahatlıq tapmaq, yenidən bir ömür yaşamaq arzusuna düşür, Ana qucağında özünü xan taxtındakı kimi əyilməz, yenilməz, vüqarla oturmuş bilir, “səhralarda gül bitirmək”, “kipriyi ilə od götürmək” ecazı əldə edir:Bir ömür də yaşayardım,Sənə qısılıb-qısılıb.Yükü nədir daşıyardım,Sənə qısılıb- qısılıb….Səhrada gül bitirərəm,Diləyinə yetirərəm.Kirpiknən od götürərəm,Sənə qısılıb-qısılıb.

(“Sənə qısılıb…”)

Və yaxud, o, Ana əlinin möcüzəsi ilə bütün dərdlərin – istər fiziki, istər sosial, istər mənəvi dərdlərin yoxalmasına inanır:

…Mahirənin adın verdin,

Gözüm açıb səni gördüm

Ana əlimdən tut, dərdim,

İtər, başına dolannam.

(“Başına dolannam”)

Əslində fenomenal ana mövzusunda yazılan bu şeirlər, bütün enerjisi ilə milli mentala bağlı həssas insanın davranış və yaşam tərzidir, eyni zamanda, gerçəkliyin, həyatın dərkə yönəlik bədii faktdır… Şübhəsiz, “Anasın sevən dünyasın sevər!” deyimi, tam olaraq burada sosial-psixoloji mahiyyət səviyyəsinə çatmağa can atır. Belə ki, “analı dünya” fenomenoloji ictimai məna kəsb edir, əxlaqi-mənəvi gücə, enerjiyə çevrilib oxucuları daxilən zənginləşdirir, fundamental poetikada deyildiyi kimi, katarsis hadisəsi baş verir…

Ümumiyyətlə, Mahirə xanımın ailə səcərəsinə olan məhəbbəti, sevgisi milli kökə bağlıdır. Ailə millətin bünövrə daşıdır, dövlətin mikrostruktrudur…

Onun atasına, qardaşlarına, balalarına, nəvələrinə — ailə mühitinə həsr etdiyi şeirlər təkcə “albom” şeirləri deyil, həm də nümunə olacaq bir ailənin – cəmiyyətə çox vacib şəxsiyyətlər yetirmiş 11 uşaq böyüdən bir ailənin birlik, dirilik, məhəbbət, xətir-hörmət salnaməsidir… Bu mənada maraqlıdır, vacibdir, belə demək mümkünsə, stimuldur, örnəkdir…

Gözüm açıb səni belə görmədim,

Doğurdanmı məndə güman qocaldı?

Dünya, sənin hikmətini bilmədim,

O, şux anam, laçın anam qocaldl.

… On bir uşaq, on bir ocaq – deyərdi,

Hamısına açdım qucaq – deyərdi,

Ömrüm sizdə yaşayacaq – deyərdi,

Ömrü bizdə aram-aram qocaldı.

…Bulaq idi qayım-qayım çağlayan,

Sısqalaşdı, oldu ürək dağlayan,

Həsən kimi qardaş verib ağlayan,

Vətən deyib nə zamandan qocaldı.

…Ana dedim, qurbanam o gözlərə,

Sən susatdın, həmdəm etdin sözlərə.

Əli verdin, Vəli verdin bizlərə,

Özü durdu bir kənarda qocaldı…

Və yaxud “Qardaşım” şeirindən bir nümunə:

Haqq-ədalət qalaçası, səngəri,

Düz yoludur – taleyinin misgəri,

Millətinin, rəhbərinin əsgəri,

Adın, sanın layağıdır qardaşım.

Başqa bir şeirində:Mahirənin qardaş adı sevdası,Mənə gəlsin hamısının qadası.Beş bacının sizdə olsun duası,

Bilək onlar buralarda yaşayır.

Digər bir şeirində:Əli mənim ad günümü keçirdi,Vəli gəldi, məclis güldü, seçildi,Cəlil ilə mənə donlar biçildi,Məhəmmədim oralarda yaşayır.

Bu qəbildən şeirlərdəki ailə məhəbbətinin tərənnümü – ana yanğısı, millətəkən ata müdrikliyi, baçı ürəyinin çırpıntıları, ata əvəzi qardaşların qayğısı, Azərbaycan ailəsinə məxsus mental dəyərlər öz ilıq, həlim, həzin, emosiyalarla zəngin duyğularda əksini tapıbdır…

Fikrimizi ümumiləşdirəsi olsaq, Mahirə Nağıqızının şeir yaradıcılığı Azərbaycan qadın şairlərinin ənənəsindən bəhrələnən (Əzizə xanım Cəfərzadənin «Azərbaycanın aşıq və şair qadınları» toplusuna nəzər yetirsək, burada ənənənin mühüm rol oynadığını vurğulaya bilərik: Məhsəti, Natəvan, Heyran xanım, Fatma xanım Kəminə, Tahirə Qürrətüleyn, Umugülsüm, Mirvarid Dilbazi, Nigar Rəfibəyli, Mədinə Gülgün, Hökumə Billuri və s., və s…) zərif duyğu çələnginə bənzədərdik. Onun şeirləri də, bir qadın ömrünün poetik salnaməsidir – bu salnamədə ağrı da var, sevinc də, heyrət də, dövrandan, zəmanədən şikayətlər də, ümid də, inam da, nostalji hisslər də, sevgi-məhəbbət duyğuları da, canlı təbiət lövhələri də, bir bacının, bir ananın, bir nənənin isti, həzin, yeri gələndə sızıltılı duyğuları da, Azərbaycanlı ailəsinə məxsus əksər mental dəyərlər də…

Axıra yaxın bir düşüncəmi və müşahidəmi də ifadə edim. Təəssüf ki, elə faktlarla, elə şəxslərlə qarşılaşırıq ki, ictimaiyyətdə, həyatda tutduğu statusa təxmini yox, heç bir misqal da uyğun gəlmir! İndi əldə edilən diplomların, fəxri adların çoxunun üfürülmüş şar olması gizli qalmır! Yaşadığın cəmiyyətdə layiq olduğun statusu qazanmaq şərəf işidir. Bu ricəti bica yerə etmədim. Mahirə bir ziyalı tipi kimi adının mənasının daşıyıcısıdır: bişgindir, bacariqlidır, ustadır, biliklidir, məharətlidir… Mahirə Nağıqızı Hüseynova bir alim, bir şair, bir pedaqoq kimi qazandığı bütün statuslar onun halal-hümmət haqqıdır, halal şərəfidir, halal şöhrətidir… Və bu misralarda ifadə edilən fikir şüləyi də onun haqqıdır:Zülmün yuvasını sökən,Haqqın qalasını tikən,Qanını bayrağa çəkənTürkün qızı, oğlu mənəm.

Və elə bilirəm ki, “haqqın qalasına” ucalan sənət pillələri ilə o, bir türk qızı kimi öz halallığı ilə xeyli irəliləyəcək, xeyli yuxarılara qalxacaq… Çünki, bu vacibdir! Bu onun özünə də, bizə də, cəmiyyətimizə də lazımdır… Çünki bizlərin halal-hümmət, qədrbilən, qədrşünas ziyalılara əşəddi ehtiyacımız var…

Şair-alim şeirlərinin birində (“Bilinmir” şeirində) yazır: “Mahirə gəlmədi becə dünyaya, Söz ilə yol gedər uca dünyaya”… Bu ucalığa doğru gedən yolda Mahirə xanıma uğurlar diləyir, ucalıq arzulayıram…

Müəllif: Qurban Bayramov ,tənqidçi-ədəbiyyatşünas, doktor-professor,”Fədakar alim” və “Elm fədaisi” diplomantı,”Səməd Vurğun mükafatı” laureatı,1984-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.

21.07.2019.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru


Sabit İncə – Şair

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK!!!

Bu gün qardaş Türkiyədə yaşayıb-yaradan dəyərli şair dostumuz Sabit İnce bəyin doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Sabit bəy. Uca yaradandan Sizə uzun və sağlıqlı bir ömür, bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Qələndər Xaçınçaylı

DİDƏRGİN

(povest)

Qarlı,şaxtalı bir qış gecəsi idi. Göydən lopa-lopa yağan qar yerin üzünü yorğan kimi örtmüşdü. Hər yan ağ örpəyə bürünmüşdü.Yağan qarın işıltısından ətraf açıq görünürdü. Xocalı öz ağır günlərini yaşayırdı. Şəhər hər gün erməni silahlı birləşmələri tərəfindən atəşə tutulurdu. Şəhər əhalisi artıq buna alışmışdı.Ətraf rayonlara gediş-gəliş mümkün deyildi,paytaxtla telefon bağlantısı, əlaqələr tamamilə kəsilmiş,şəhər bütünlüklə mühasirədə qalmışdı.Amma xalqa yalandan vəd verilirdi:”Şəhəri tərk etməyin,kömək gələcək,Əsgəranla Ağdamın arası açılacaq”.

1992-ci il fevral ayının 25-i idi.Hər tərəfdə sakitlik hökm sürürdü.Şəhər sükut içində idi.Sanki şaxta,sazağın,təbiətin ağ libasının arxasında nə isə müdhiş bir sirr gizlənmişdi.Qan ağlayan təbiətin özü bir azdan dəhşətli bir hadisənin baş verəcəyindən xəbər veridi.26- keçən gecə işıqlar da sönmüşdü.Erməni və rus silahlı birləşmələrinin qəfil hücumu Xocalının sakitliyini pozdu. Şəhər hər tərəfdən üzük qaşı kimi mühasirəyə alınmışdı. Ağır texnikalardan atılan top mərmiləri dolu kimi şəhərə yağır, günahsız insanlar vəhşicəsinə qətlə yetirilirdi. Zirehli tanklar evləri uçurur, dinc əhaliyə isə divan tutulurdu. Bu, dünya miqyasında misli görünməmiş qanlı bir gecə, əsl soyqırım idi.
Qocalara, qadınlara və uşaqlara işgəncələr verilirdi. Həmin geçə elə bil Allahın özü də ərşə çəkilmişdi. Diri-diri insanların gözləri çıxarılır, əlləri, qolları kəsilir, üzlərinin dərisi soyulurdu. Körpələrin bələklərini açıb odda qızardılmış süngülərə taxıldığını Tanrı sanki görmürdü. Harınlamış və gözləri qızmış erməni zabiti bundan həzz alırdı. Muzdlu əsgərlərə “qırın bu, turkləri, bir nəfər belə sağ qalmamalıdır”, əmrini verirdi. Bəli, bu vəhşət, XX əsrin tarixinə yazılmış qanlı bir səhifə,dəhşətli bir faciə idi. Şəhər qan gölündə üzürdü.Torpağın bəyaz yorğanı al örpəyə çevrilmişdi. Sifətləri soyulmuş körpələrin buz bağlamış gözlərində təbiət donmuşdu…
19 yaşlı Fidanın ailəsi də həmin faciə qəhrəmanlarının sırasında idi.Anası müəllim,atası isə şəhərin məsul işçilərindən idi.Bir neçə gün idi ki,atası evdə gecələmirdi, şəhərin müdafiəsində iştirak edirdi.Babası bir həftə idi ki, Almalı kəndində yaşayan bibisigildə idi. Fidanın bibisinin əri hərbiçi idi.Babası iki körpə uşaqla tək qalmış qızına hayan olmağa getmişdi.Ailənin böyüklüyü nənəsinin üzərinə düşmüşdü.
Uzaqdan topların səsi eşidiləndə nənəsi hamını ayağa qaldırdi.Anası cəld lampa işığında uşaqları geyindirməyə başladı.Nənəsi yataq otağındakı sandığı açdı,içindən bir bağlama çıxarıb Fidana verdi:
-Möhkəm saxla,itirmə ,hamımızin sənədləri burdadir,sənin diplomun da.
Sonra bir balaca düyünçəni gəlininə verib dedi:
-Zeynəb,sən də bunu bərk saxla,nəyimiz varsa,burdadır,bəlkə,Allah bizi bu vəhşilərin əlindən salamat qurtardı,satıb uşaqları ac qoymarıq.
Özü isə köhnə təklüləni götürdü.Bu tüfəng babasının Bakıda yaşayan jurnalist dostunun idi.Yolu buralara düşəndə babası ilə ova gedırdilər.Artıq tank səsləri yaxınlıqda eşidilirdi.Nənəsi sonuncu göstərişini verdi:
-Fidan,cəld ol,uşaqları götür,arxa qapıdan çıx,quzuların küzündə gizlənin,Zeynəb,biz qarşıdan çıxaq,izi azdırmaq lazımdır.
Fidan özünü itirmədi, qardaşı 4 yaşlı Əzizi və bacısı 6 yaşlı Əzizəni götürüb evdən çıxmaq istəyəndə nəsə xatırlayıb mətbəxə keçdi.Şam yeməyindən təknədə qalmış çörək dilimlərini toplayib sellofana bükdü, paltosunu altında sənədlərlə birlikdə gizlətdi.Arxa qapıdan uşaqlarla çıxdı,çəpəri aşıb qonşunun həyətinə keçdilər.Çəpərin qırağı ilə əyilə-əyilə gedib küzün bərabərinə çatdılar,yenidən çəpəri aşıb öz həyətlərinə keçdilər.Fidan həyəcanlasa da,hər şeyi gözə almışdı,küzə öz həyətlərindən girsə idilər,qarın üzərində ayaq izləri qalacaqdı.Ermənilər də onları asanlıqla tapa bilərdilər.İndi Fidan özlərini nisbətən təhlükəsiz yerdə hiss edirdi,həm də burdan baş verənləri izləmək olardı.
Nənəsi ilə anası küçəyə çıxanda darvazaya çatmağa az qalmış tank dayandı.İçərisindən bir rus,bir saqqallı erməni əsgəri çıxdi.Nənəsigil əks tərəfə qaçmağa başladılar.Nənənin əlindəki tüfəngi görən erməni avtomatdan atəş açdı.Yaralanmış nənə yerə yıxıldı.Anası tez qayıdıb tüfəngi götürdü,erməniyə tuşladı.Bu dəfəki avtomat atəşi ananın həyatına son qoydu.Nənə tüfəngə tərəf sürünəndə növbəti atəş açıldı.Əsgərlər meyitlərə yaxınlaşanda erməni Samvel ananın əlindəki düyünçəni gördü.Düyünçəni onun barmaqları arasından çıxarıb açdı.Qızılları görüb sevincək bağırdı:
-Ara,ara,İvan,yaxşıca varlandıq.Yəqin evdə bundan çoxdu.Gedək,evi axtaraq.
Hər ikisi qayıdıb tanka çıxdılar,tankı birbaşa darvazanın üstünə sürdülər.Darvaza tankın təkərləri altında qalıb xurd-xəşil oldu.Tankı düz pilləkənin qabağında saxlayıb yerə atıldılar.Samvel İvanı itələyib yuxarı birinci özü qalxdı.İvan otağa daxil olanda Samvel artıq sandığı eşirdi.Birlikdə evi ələk-vələk etdilər,heç nə tapmadılar.Erməni avtomatın qundağını qəzəblə otağın qapısına vurub bağırdı:
-Gedək burdan,İvan,bunlar acından ölənin biri imişlər,gedək həyətə baxaq.
Həyətdə gözə dəyən bir şey tapmadılar.Yağan qar küzün üstünü örtüyündən ermənilər heç nə hiss etmədilər.Arxadan gələn tanklar da həyətə daxil oldu.Tankların biri gəlib küzün yaxınlığında dayandı. Bir neçə erməni yaraqlısı əllərində araq şüşəsi tankdan düşdülər,İvanı və Samveli qucaqlayıb öpdülər.Saqqallının biri bağırdı:

-Ara, akbercan, Xocalını aldlq. Bir dənə də olsun kənddə türk qalmayıb. Hamısını güllədən keçirdik, tankın altına salıb əzdik. Meyitlərin içində bələkdə balaca bir qızcıqaz sağ qalmışdı. Onu da süngüyə taxıb bayraq əvəzinə tankın lüləsinə taxmışıq.Bu bədbəxtlər elə bilirdilər, Ağdam yolu açıqdır,hamı ora qaçırdı.Biz də rahatca hamısını qırırdıq. Biz türklərin hamısının axırına çıxacağıq, Qarabağda bir türk belə qalmayacaq. “Qələbəmizin şərəfinə”- deyərək araqdan içib sərxoş olan ermənilər “Qarabağ” mahnısını oxuya-oxuya küzün ətrafında dövrə vurduqca balaca uşaqlar qorxuya düşdülər. Fidan bacı və qardaşını bağrına basıb qulaqlarlna pıçıldadı ki, səslərini çıxarmasınlar, yoxsa o qaniçən qatillər onlara da rəhm eləməzlər. Əziz və Əzizə qorxaraq Fidana bərk-bərk qısıldılar. Bir müddətdən sonra erməni tankları evi uçurub getdilər. Xoşbəxtlikdən onlar həmin gecə düşmən əlinə keçmədilər.

… … …

Artıq səhər açılmışdı, qar da yağmırdı. Güllə səsləri kəsilsə də, şəhər od tutub yanırdı.Yanan evlərin tüstüsü göyün üzünü bulud kimi örtmüşdü. Xocalıda bir başı papaqlı belə qalmamışdı. Şəhər əhalisi soyqırıma məruz qalsa da, Fidan və onun qardaşı, bacısı sağ qalmışdı. Sakitlik olduğunu görən Fidan ətrafa göz gəzdirdi. Erməni faşistləri şəhəri tərk etmişdilər. Fidan qardaş və bacısını küzdən çıxardıb həyətdən çıxdı. Hər tərəf insan cəsədlərii ilə dolu idi. Qətlə yetirilmiş qadınlardan birinin qalın yun şalını külək vurub kənara atmışdı. Fidan yerdən şalı götürdü və onun qarını çırpdı, sonra həmin şalla qardaşını kürəyinə sarıdı, bacısının əlindən tutub meşəyə tərəf yol aldılar.Fidan meşənin hər qarışına bələd olduğundan, yolları yaxşı tanıyırdı. Körpələri yormamaq üçün tez-tez dayanır,gizlətdiyi çörər dilimləyini onlara yedizdirirdi.Gecəni meşədə keçirməli oldular.Aydınlıq gecə idi.Fidan ətrafı gəzib quru ağac budaqları topladı.Əziz dedi:
-Bacı,ocaq yandıracaqsan?
-Yox,gülüm,ocaq yandırsam,tüstü qalxar,ermənilər bizi tapar.
Fidan ağac budaqlarını üst-üstə yığdı,bacardığı qədər tarazlıq yaratdı.Uşaqları yanaşı əyləşdirdi,yun şal ilə çiyinlərini örtdü.Hərəsinin əlinə bir dilim çörək verdi.Əzizə gördü ki,bacısı yemir,dedi:
-Bacı,bizə verirsən,ancaq özün yemirsən,qopxursan biz aclıqdan ölərik?
Fidan doluxsunmuş gözlərini bacısının üzündən yayındırıb dedi:
-Yox,mələyim,mən hələ acmamışam,indi nağıl deyib sizi yatızdıracağam,sonra özüm də yeyəcəyəm.
Bunu deyib barmaqları ilə paltosunun altında qalmış axırıncı çörək dilimini yoxladı.Növbə ilə uşaqların uzunboğaz çəkmələrini çıxardı,ayaqlarını ovuşdurub yenidən geydirdi.Nənəsinin danışdığı nağıllardan yadında qalanı danışmağa başladı. Xumarlanan Əziz birdən ağlamağa başladı:
-Bəs anamla nənəm nə vaxt bizə çatacaqlar?
-Onlar bibigilə gediblər,babanı da götürüb gələcəklər.

Bir azdan uşaqlar yuxuya getdilər.Fidan uşaqların keşiyini çəkdi.Paltosunu soyunub onları bükdü,özü isə donmasın deyə ora-bura qaçdı. Üç saatdan sonra uşaqları oyatdı,yenidən ayaqlarını ovuşdurdu,axırıncı çörək dilimini bölüb onlara verdi.Əzizi kürəyinə sarıdı, yollarına davam etdilər.Günortaya yaxın kənd yoluna çatdılar.

Yol boyu köç gedirdi.Kuzası ev əşyaları ilə dolu maşın karvanları yol qırağı düzülmüşdü, deyəsən, Bakıya tələsirdi. Fidangil içərisi ev əşyaları, yorğan-döşəklə dolu olan avtomoblə yaxınılaşdılar. Fidan ətrafa nəzər salıb gördü ki, heç kəs yoxdur, cəld bacısını üstü çadırla örtülü yük maşınına mindirdi, sonra qardaşını ona verdi. Axırda özü minib təhlükəsiz yerdə- yorğan-döşəyin arxasında gizləndilər.

… … …

Köç maşını yola düşmüşdü. Uşaqlar ac olsalar da, dinmirdilər. Əziz qorxudan cınqırını çıxartmırdı. Amma Fidan çox diribaş idi. Döşəyi qaldırıb qazanın içində dəsmala bükülü bir parça çörəyi gördü. Tez çörəyi qazandan çıxardı, onu iki yerə bölüb tifillərə verdi. Balacalar boyat çörəyi iştahla yeyib yuxuya getdilər.

Dərdi köksünü parçalayan Fidanın gözlərinə yuxu getmirdi. Vəhşıcəsinə qətlə yetilmiş doğmalarını, Xocalı sakinlərini xatırladıqca gözlərindən axan isti yaş gilələri yanaqlarına süzülürdü. Qızcığazın həyatda bir əzizi qalmamışdı. Bütün qohum-əqrəbası amansızcasına qətlə yetirilmiş, ən ağır yük onun çiyinlərinə düşmüşdü. Tərslikdən, həmin il qış çox soyuq keçirdi. Elə bil bu üç fidan balaların taleyinə, bəxtinə yazılmışdı o qış. Fidan dərd,qəm içində boğulurdu:”Bu soyuq qışda, evsiz-eşiksiz, yurdsuz-yuvasız, qərib eldə, ac-sussuz necə baş çıxardacaqlar? Bakının qarlı,şaxtalı, küləkli gecələrində haraya gedəcəklər, kimin evinə üz tutacaqlar, kimlərə əl açıb çörək istəyəcəklər? Öz-özünə düşünürdü və sualı-sualın dalınca yağdırırdı Fidan…

… … …

Köç maşını gəlib Bakıya çatdı. Arxa kuzanı açan sürücü uşaqları gördü. Bir söz demədən onları düşürdü. Fidan qardaşını kürəyinə sarıdı, bacısının əlindən tutub köç maşınından aralandı. Özü də bilmirdi ki, ucu-bucağı görünməyən bu şəhərdə necə hərəkət etsin və iki körpə uşaqla gedib harada daldalansınlar, hava da get-gedə qaralırdı. Ömründə Bakını görməmişdi. Şəhərdə bir kimsəsi yox idi. Əlacları kəsilib yaxınlıqda tikintisi yarımçıq qalmış binaya getdilər. Deyəsən, həmin binada təkəm-seyrək qalan var idi. Pəncərələri sellafonla örtülmüş otaqlardan lampa işığı gəlirdi. Fidangil pəncərəsi nazik taxta parçası ilə örtülmüş balaca bir otağa daxil oldular. Xoşbəxtlikdən otaqda odun sobası vardı. Köhnə taxtadan düzəldilmiş stolun üstündə iki qalın stəkan və bir də üst- başını his basmış alüminiumdan düzəldilmiş qulpu qırıq çaydan var idi. Bunu görən Fidan çox sevindi.” Görünür, tikintidə işləyən fəhlələr burada nahar edirmişlər”,- dedi. O, cəld otağın içini təmizlədi. Yun şalı taxta parçasından düzəldilmiş oturacağın üstünə salıb qardaş və bacısını onun üstündə oturtdu, özü bayıra çıxdı, bir qucaq taxta və odun parçası tapıb gətirdi. Sonra həyətə çıxıb siqaret çəkən sakinlərin birindən bir qutu kibrit alıb otağa qayıtdı, taxta parçalarından sobaya yığıb yandırdı. Fidan hisli, içərisini qalın ərp tutmuş köhnə çaydanı və sarı kif bağlamş stəkanları həyətdə axan krantın altında möhkəmcə yudu. Rəngi açılmış çaydanı su ilə doldurub gətirdi və sobanın üstünə qoyub qaynatdı. Qaynanmış suyu stəkanlara töküb çay əvəzinə uşaqlara verdi. Özü də qaynamış sudan bir stəkan içdi.

Otağın bir küncündə köhnə taxt çarpayı var idi.Bir ayağı sınıq olduğu üçün sacayağı oturmuşdu. Fidan gətirdiyi taxta parçalarından üst-üstə yığıb çarpayıya ayaq düzəltdi.Çarpayının üstündəki yorğan-döşəyin köhnə və çirkli olması Fidanın gözünə görünmədi,uşaqları bağrına basıb sobanın istisinə qızmış otaqda yuxuya getdilər…

Həmin gecə anası Əzizin yuxusuna girdi. Əynində ağ xalat vardı. Anası onu bağrına basıb üz -gözündən öpür,saçlarını tumarlaya-tumarlaya:” qorxma mənim balam, hər şey yaxşı olacaq”,- deyirdi. Əziz ağlaya-ağlaya sayıqlamağa başladı:

– Ana, sənin üçün çox darıxmışam, səni buraxmayacağam, mən səni çox sevirəm. Bacılarım da burdadır,bizi qoyub getmə,ana!

Səsə Fidan oyandı. Tez ayağa durub işığı yandırdı, çaydandan su töküb Əzizə içirtdi.Onu möhkəm qucaqlayıb bağrına basdı.

Əziz:

-Mən anamı istəyirəm. Anam gəlmişdi, burda,yanımda idi, gözlərimi açanda onu görmədim.

Fidan qardaşının başın sığallayıb, onu dilə tutdu ki, anamız ölməyib. Anamız mələyə çevrilib, göyə qalxıb. Valideynlərimiz ölməyiblər, onlar Tanrı dərgahındadırlar.Biz onları görməsək də, onlar bizi görürlər. Bax, ona görə də anamız sənin yuxuna girib. Gecələr gələcək, səni əvvəlki kimi qoxulayacaq,oxşayacaq. Sənə” mənim qoçumsan”- deyib bağrına basacaq əzizləyəcək, sənə qoğal bişirəcək. Sən də isti qoğaldan yeyib nənənin nağıllarına qulaq asa-asa şirin yuxuya gedəcəksən…

Gecələr beləcə bir-birlərinə sığınıb yatırdılar. Gündüzlər isə Fidan Əzizi Əzizənın yanında qoyur, onlara bərk-bərk tapşırırdı ki, bayıra çıxmasınlar, soyuqlu havada xəstələnərlər. Uşaqlar ac qalmasınlar deyə, özü çörək, yeyəcək dalınca gedirdi. Hətta məcburiyyət qarşısında qalıb tanımadığı adamlara əl açırdı. Artıq qız dilənçiliyə alışsa da, bu ona çox baha başa gəlirdi. Çünki ömründə pis gün görməmişdi, çətinliyə düşməmişdi. Hərdən insafsız adamların söyüşünə, tənəli sözlərinə, şillə-qapazına tuş gəlsə də, buna dözürdü Fidan…
Bu balaca otağa sığındıqlarından bir necə gün keçmişdi.Fidan axşamdan uşaqları yedirib-içizdirmişdi.Hər ikisi çarpayıda bir-birinə qısılıb mışıl-mışıl yatmışdılar.Çarpa-yının ayaq tərəfində özünə yer edən Fidan kürəyini divara söykəyib gözünü bir nöqtəyə dikmişdi.Evlərini,ata-anasını,nənə-babasını fikirləşirdi.Uşaqlıqdan nənəsi belə soyuq qış gesələrində ona maraqlı nağıllar danışardı.Bu nağılların təsirinə düşən Fidan böyüyəndən sonra da nənəsindən nağıl söyləməyi xahiş edərdi.Nənəsi də zarafatla deyərdi:
-Ay qız,sənin ərə gedən vaxtındır,nağıl axtaran yox.
Gözlərindən yaş axa-axa Fidanın yanaqlarında xoş bir təbəssüm əmələ gəldi.Qeyri –ixtiyari öz-özünə dedi:
-Can nənə,həyatını bizə qurban verən nənə!
Birdən gözü divarın dibindəki yeganə stola sataşdı.Üstündə köhnə çaydan olan stola.Divarla stolun ayağının arasında nəsə qaralırdı.Əvvəldən heç fikir verməmişdi.
Çarpayıdan durdu,stola yaxınlaşdı,əyilib
baxanda gördü ki,köhnə pul kisəsidir.Əlinə
alıb içini açdı.Pul kisəsində xeyli pul var idi.
Amma pullar əzik idi.Görünür,əziyyətlə,həm

də uzun müddətə yığılmış pul idi.Fidan fikir-
ləşdi:”Yəqin burda qalan fəhlələrdən birinindir.Yazıq indi,Allah bilir,axtarmadığı yer qalmayıb.Bəlkə də,elə bilir, itirib.Nə əcəb,bura qayıtmaq ağlına gəlməyib.Bəlkə,
gəldi,gözləyək,nə bilmək olar.Halal pul yiyə-
sinə qismət olmalıdır”.İşığı söndürüb bacı-
qardaşına qısıldı,yuxuya getdi.
Bir azdan sanki kimsə Fidanı silkələyib
“Ayıl”-dedi.Qız qəfildən gözlərini açdı.Ona elə gəldi ki,bayırda hənirti gəlir.Doğurdan da,qapı yavaşca cırıldadı. Kimsə fənər işığını 
otağın künclərinə tuşladı.Fidan qorxusun-dan titrəməyə başladı. Adam çarpayıda
yatanları görmüşdü,yaxınlaşıb işığı onların
üzünə saldı.Fidan qəfildən qışqırdı:
-Əmi,əmi,nə olar,bizi öldürmə.Yox,məni öldür,bu körpələrə dəymə.
Kişi otağa bələd imiş kimi tez işığı yandırdı.Fidan hıçqıra-hıçqıra ağlayırdı.
Kişi onun çiyinlərindən tutub silkələdi:
-Qorxma,qızım,qorxma,mənim sizinlə işim yoxdur,uşaqları oyatma.
Kişinin səsindəki mülayimlik Fidanı sakitləşdirdi.Bir müddət maddım-maddım
kişinin üzünə baxdı,sonra ürəklənib soruşdu:
-Əmi,siz kimsiniz?
-Mən Aydınam.Özüm Ağsu royundanam.
Əmioğlumla gəlib burda fəhləlik edir,ailə-
mizə pul göndərirdik.Artıq xərclik olmasın deyə kirayə ev tutmamışıq,buranı özümüzə
otaq düzəltmişik. Keçən həftə dedik, gedək,
evə baş çəkək.Səhər tezdən çıxdıq,avtobusa pul verəndə əmioğlum məni əlimi cibimə 
salmağa qoymadı.Dedi ki,mən verim,sən evə çatanda mənə verərsən.Evə çatanda əlimi cibimə atdım,gördüm,pul kisəsi yoxdur.Bildim ki,burda qalıb.Əmioğlumla pulu yarı böldük.Dedim,pulumu tapanda qaytaracağam.Əmin idim ki,burda qoymuşam.
Fidan tez dedi:
-Əmi,sənin pulunu bu gün tapmışam,budur,
bura qoymuşam.(Döşəyin aşağı ucunu qaldırıb göstərdi.)Bildim ki,yiyəsi gəlib çıxacaq.
Aydının gözü çarpayının ayağına sataşdı.
Gülümsəyib dedi:
-Hə,əmioğlum bir az kökdür,çarpayı onun ağırlığına tab gətirmədi,ayağı sındı.Nə yaxşı düzəlmisən.
Fidanın ona zillənmiş donuq gözlərinə baxıb birdən xatırladı ki,bəs bunlar kimdir axı,soruşdu:
-Qızım,siz kimsiniz,burda nə edirsiniz?
Çoxdan belə mehriban səs eşitməyən Fidan ağlaya-ağlaya başlarına gələnləri danışdı. Ona qulaq asdıqca kişinin gözlərindən yaş sel kimi axırdı. Fidan söhbə-
tini bitirib dayandı.Hər ikisi bir müddət din-
məzcə bir-birinə baxdılar.Nəhayət,kişi dil-
ləndi:
-Qızım,mənim bir təklifim var.Mən gedirəm rayona,evdıkilərə hər şeyi danışacağam.
Mənim iki oğlum,bir qızım var.Onlar məktəblidirlər.Evim üçotaqlıdır.Otaqların birini sizin üçün hazırlayarıq.Sonra da gəlib sizi apararam,olarsınız mənim balalarım.
Bir təhət dolanarıq,ac qalmarıq. Bal da tap-
aq,şor da tapsaq bir yerdə yeyərik.Nə deyir-sən?
Bu təklif Fidan üçün göydəndüşmə oldu.
Dedi:
-Əmi,mənin tibb təhsilim var,mən də işləyə-
rəm,sizə yük olmarıq,əlimdən gələni edərəm.
Sonra pul kisəsini Aydına verdi.Kişi xudahafizləşib getmək istəyəndə Fidan
dedi:
-Əmi,hara gedirsiniz,bura sizin evinizdir,
qalın,səhər gedərsiniz,onsuz da səhərin açılmağına az qalıb.Yəqin həm də acsınız,
bir tukə çörək yeyin.
-Yox,qızım,ac deyiləm,sizin boğazınıza ortaq olmayım.
-Əmi,narahat olmayın,mən sabah yenə…
Fidan”yenə dilənərəm”demək istədi,kişinin
gözündəki qayğını görüb sözünü uddu.
Aydın dedi:
-Onda gəl belə edək, bu puldan bir qədər sənə verim.Mən qayıdıb gələnə qədər dola-
nın,daha küçələrə düşmə.Razı olsan,mən də
sənə qonaq olaram.
Fidan həvəslə ayağa qalxdı,səhər yeməyi üçün saxladığı ərzaqlardan Aydına yemək 
hazırladı.Bir az söhbət etdilər,Aydın həyət-
lərindən,dolanışığından,uşaqlarından danış-
dı.Beləcə, səhəri açdılar.
Aydın Fidana ürək-dirək verib rayona 
yollandı.Fidangil Aydının verdiyi pulla üç
gün dolandılar.Pul qurtardı.Fidanın gözü 
yolda qalmışdı.Aydın əmidən xəbər yox idi.
Dördüncü gün Fidan yenidən adamlara əl açmağa məcbur oldu.Bir həftədən sonra 
Fidan Aydına olan ümidini tamam üzdü.
Fikirləşdi ki,evdəkilər razı olmadı deyə
Aydın da onları aparmağa gələsi olmayıb. Özünə təsəlli verdi ki,körpələrə nəsə deyib onları gümana salmamışdı.Amma Fidan heç vaxt bilməyəəcəkdi ki…
Aydın Fidanla sağollaşıb vağzala yollan-
dı.Vağzalda qəfildən hərbi geyimli bir nəfər
onu saxlayıb dedi:
-Aa,qonşu,salam,necəsən?
Aydın diqqətlə baxıb qonşuları Elmarı 
tanıdı.
-Salam,salam,sən hara buralar hara?
-Bu gün gəlmişəm,kəndə gedirəm,dedim,bir vağzala baş çəkim,tanış-biliş varsa,onu da götürüm,yolda darıxmayım,söhbət edə-edə
gedək.Nə yaxşı səni gördüm.Sonra gülə-
gülə əlavə etdi:
-Qorxma,yol pulu almayacağam.
Elmar hərbçi idi.Rusiyada yaşayırdı.

Yol gedə-gedə gəlişinin səbəbini Aydına
izah etdi.Sən demə,Qarabağda gedən hadisələr onu çox narahat edirmiş.Fikirlə-
şib ki,bu dar gündə elimdə ,obamda olum,
bacarığımı xalqıma sərf edim.Qərar verib ki,birdəfəlik Azərbaycana qayıtsın.İndi gedib ata-anası ilə görüşəcək,1-2 gündən sonra cəbhəyə yollanacaqdı.
Amma atalar demiş:”Sən saydığını say,
gör fələk nə sayır”.Havalar soyuq keçdiyindən yollar buz bağlamışdı.Ağsu 
aşırımını keçərkən Elmar qarşıdan gələn
avtomaşınla toqquşmamaq üçün öz maşı-
nını yana verəndə sükan əlindən çıxdı,ma-
şın dərəyə yuvarlandı.Elmar Rusiyada qalan
ailəsi ilə valideynlərinin,Aydın isə Fidanla öz ailəsinin gözünü həmişəlik yollarda qoydu.

… … …

Aradan xeyli vaxt keçmişdi. Fidan yaşamağa nə rahat bir sığınacaq, nə də ki, iş yeri tapa bilirdi. Aclıq və yorğunluq onu taqətdən saldığından yanaqları solmuşdu. Arıqladığından sifətində ləkələr, dodaqlarının qıraqlarında qırışlar əmələ gəlmişdi. Hansı qapını döyüdü, kimin yanına gedirdisə, heç bir kəsin ona rəhmi gəlmirdi, bəziləri ona yalnız miskin dilənçi kimi baxırdı.

Hər gün cəbhə bölgəsindən şəhid cənazəsinin gəlməsinə baxmayaraq, paytaxda müharibə yaşanmırdı. Hamı öz kefində, iş, gücündə idi. Elə bil bu ölkədə müharibə getmirdi. Qarabağ sanki yaddan çıxmışdı. Amma cəbhə bölgəsində vəziyyət günbəgün ağırlaşırdı, kəndlərimiz bir-birinin ardınca işğal olunur, günahsız adamlar isə qətlə yetirilirdi. Çünki o illərdə müharibə dövlət səviyyəsində aparılmırdı. Təpədən dırnağa kimi müasir silahla silahlanmış erməni ordusu ilə əli dəyənəkli kənd camaatı döyüşürdü. Ölkədə hakimiyyətsizlik, özbaşınalıq, xaos hökm sürürdü. Maymaq rəhbərlərimiz hələ də Kremilin diktəsi ilə oturub- dururdular. Artıq Ermənistanda bir nəfər də olsun azərbaycanlı qalmamışdı, Qarabağdan isə böyük köç axını başlamışdı. Gələn köç ölkənin müxtəlif bölgələrinə səpələnsə də, onların haqq səsinə əhəmiyyət verən yox idi. Amma paytaxtda cavan oğlan və qızlarımız şəhərin bar və diskotekalarından çıxmaq bilmirdilər, öz” kübar” həyatlarını yaşayırdılar. Çarəsiz didərginlər isə quru can hayında qalmışdılar, bir parça çörəyə möhtac idilər, bilmirdilər hara üz tutsunlar, kimin qapısına getsinlər. Fidan da həmçinin… Hara gedirdi, hansı məmurun qapısını açırdı, kimsəsiz və çarəsiz qalmış bu kənd qızına ya söz atırdılar, ya ələ salırdılar, ya da ona çəp-çəp baxırdılar; “didərgin” deyib, qapıdan əliboş qovurdular. Hər gecə uşaqları yatırandan sonra gizlicə ağlayırdı Fidan. Göz yaşları içində boğula-boğula deyirdi:

– Ey insanlar, məni eşidirsinizmi? Erməni faşistləri Azərbaycanın bir parçası olan Xocalı kimi bir şəhəri darmadağın etdilər. On mindən çox əli yalın, günahsız əhalisini isə gülləbarana tutdular, tankların altına salıb vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Biz yetim qalmış didərginlər Xocalıda həlak olmuşların övladlarıyıq və canımız,qanımız bir olan siz bakılılara pənah gətirmişik. Siz bizə qucaq açmaq əvəzinə, qışın bu sazağında “didərgin” deyib təhqir edirsiniz, alçaldırsınız. Bəs bu evsiz- eşiksiz qalmış didərginlər insan deyil, bura vətən deyil, biz bu vətənin övladları deyilik? Bəs biz hara gedək?

Küçələrə düşən qız öz acı taleyi ilə barışmalı olurdu. Çətinliyə qatlaşır, əzab-əziyyətlərə sinə gərirdi. Çünki özündən başqa iki körpə qardaş və bacısının yaşaması üçün həyatını qurban verməyə hazır idi. 
Əxlaqsız yuvasına çevrilmiş kafelər, barlar və saunalar bütün günü, gecəli-gündüzlü saat əqrəbi kimi işləyir, cavan gözəgəlimli qızları yoldan çıxarıb əxlaqsız yuvasına dəvət edirdilər.

Fidan belələrindən deyildi. O, cox ağılı olsa da,həm də sadəlövh idi.Qarşısında əl açacağı insanın əvvəlcə sifətinə baxır-dı.Üzügülər birisinə rast gələndə əl açırdı. Elə ki kədərli,qaş-qabaqlı insanla rastlaşdı, ondan yan qaçırdı.Bəzən tərsinə olurdu. Sifətindən qəm-kədər yağan qadınlar onu yanına çağırır,pul,paltar verirdilər.Bahalı geyiminin ziyası üzündə əks olunan insanlr isə ona həqarətlə baxırdılar.
Bir neçə gün idi,Fidan eyni küçə ilə
ehtiyac dalısınca gedirdi.Və hər gün səliqə ilə geyinmiş bir qadınla rastlaşırdı.Sən demə, bu qadın pis əməl sahibi imiş. Küçələrə çıxıb qəşəng qızları, cazibədar qadınları yoldan çıxarıb saunaya gətirərmiş, varlı, vəzifəli müştərilərə “qonaq” edib, onun müqabilində onlardan böyük məbləğdə pul alarmış.Hər gün Fidana göz qoyan qadın başa düşmüşdü ki,ehtiyac və çətnlik ucbatından sıxılmış bu çöhrənin arxasında möhtəşəm bir gözəllik dayanır. Bu gözəlliyi görüb Fidanın həyatı ilə maraqlanan Pəri adlı bu qadın hiyləyə əl atır, onu şirin dilə tutur. Sadə kənd qızını ələ keçirmək məqsədi ilə “canıyananlıq” edir, ona çörək pulu verir,dəfələrlə evinə gətirir, hətta bişirdiyi dadlı yeməklərdən qazana doldurub evə-uşaqlara da göndərirdi.O, qızı bu yolla ələ alıb işlədiyi saunaya gətirdi . Bir müddət Fidan orada işlədi, gəlib-gedən müştərilərə xidmət göstərdi. Pəri xanım çalışırdı ki, Fidan ora bağlansın, saunanın mühitinə alışa bilsin. Çünki elə sadəlövh qızı müştəriyə birdən-birə satmaq olmazdı. Onun tədricən tovlamaq, pula şirnikləşdirib yoldan çıxartmaq lazım idi.

… … …

Artıq Fidan işə alışmışdı. Pəri xanım hər gün ona gündəlik qazancından əlavə pul verirdi. Fidan pulu götürmək istəməyəndə Pəri xanım onun qumral saçını mehribancasına sığallayır, şirin dilini işə salıb deyirdi:

-Qızım, sən mənim balamsan, yaşayış tərzinizin ağır olduğuna və iki azyaşlı qardaş -bacınla tənha qaldığına görə bu pulları sənə verirəm.Sən də bu xalqın övladısan, mən də.Bəs mənim sənə köməyim dəyməli deyil?
Belə şirin sözlərdən sonra Fidanın ürəyi rahatlanır,bu” gözəl” insanla rastlaşdığına 
görə Tanrıya şükürlər edirdi.

Fidan yaxşı qidalandığı üçün özünə gəlmiş ,əvvəlki gözəlliyi qayıtmışdı. Onun çox gözəl, cazibədar bədəni vardı. Pəri xanım, yollar axtarırdı ki, qızı müştərilərə sata bilsin. Özü-özlüyündə plan cızıb götür-qoy edirdi:
– Əgər onu yoldan çıxara bilsəm, müştəriləri çoxalar.

Hər gün belə düşünürdü, Pəri xanım. Hər şeyi ölçüb-biçmişdi və qıza indiyə kimi verdiyi pulları bir gündə çıxarmaq istəyirdi.

Fidan işindən çox razı qalmışdı. Qazandığı pullarla yorğan-döşək,qab-qacaq almış, qardaş və bacısının əyin-başlarını düzəltmişdi. Hər gün Pəri xanıma dua oxuyan Fidan heç vaxt ağlına gətirməzdi ki, qarşıdan onu hansı müsubətlər gözləyir…

Bir gün Pəri xanımın axtardığı fürsət öz ayağı ilə gəldi.Fidan özünə təzə don almışdı. Qara rəngli don əyninə kip oturduğundan bədənin gözəlliyi aydın sezilidi.Açaraq çiyninə tökdüyü qumral saçlar bu gözəlliyi tamamlayırdı.Fidan güləndə sol yanağında çuxur əmələ gəlirdi,bu da ona xüsusi gözəllik verirdi.Saunaya daxil olanda foyedə qoyulmuş böyük güzgünün qabağında dayanıb özünə baxan Fidanı görəndə Pəri fikirləşdi ki, məqamdır,bu işi bu gün bitirmək lazımdır.Odur ki,qızı yanına çağırdı, mülayimcəsinə şirin dilini işə salıb dedi:

-Qızım, o kabinetdəki müştərini yaxından tanıyıram, hörmətli qonağımızdır, demək istəyirəm ki, vəzifəli, çox imkanlı adamdır, ona yaxşı xidmət göstərsən və razı sala bilsən, o bizə yaxşı pul verəcək.

Fidan tez mətbəxə keçdi, pürrəngi çay dəmlədi. Dəmlədiyi çayı, qoz mürəbbəsi və ləpə ilə birlikdə siniyə yığıb müştəri oturan kabinetə apardı. Kəsilmiş palıd kötüyü kimi yoğun olan müştəri divanda əyləşib ilan kimi fısıldaya- fısıldaya piy tutmiş dərisi sallanan bədənini dəsmalla qurulayırdı. Fidan içəri daxil oldu. Salam verib çayı və çərəzləri səliqə ilə stolun üsünə düzdü. Üstəlik müştəriyə bir stəkan çay süzdü. Donba gözləri ilə qızı çəp-çəp süzən müştəri yağlı dilini işə salıb dedi:

-Siz necə də gözəlsiniz? Deyəsən, burada təzə işləyirsiniz, Pəri xanımın zövqü yanılmaz. Özü kimi gözəl, nərmə-nazik xanımları işə cəlb edir. Varam də Pəri xanımin zövqü ilə.

Fidan cavab verməyib gülümsəyirdi, amma müştəri xəyalından nə keçirdiyini heç ağlına da gətirməzdi. Çünki o kənddə böyümüşdü, sadə bir ailədə tərbiyyə almışdı. Təmiz, olduqca saf, sadəlövh bir qız idi. Bu günə kimi ona yad əli toxunmamışdı, yad nəfəsi dəyməmişdi. Divanda dirsəklənən müştəri əlini qızın bədəninə toxundurmaq istəyəndə Fidan diksinib geri çəkildi. Özünü onda qoymayan qız istədi ki, tez sinini götürüb kabineti tərk etsin. Amma buna nail ola bilmədi. Müştəri qapı tərəfdə dayanmışdı. Fidan vəziyyətin çətin olduğunu görüb əsəbli halda müştəriyə dedi:

-Əmi, mən Xocalıdanam. Ermənilər Xocalını işğal etdilər. Valideyinlərimi tankın altına salıb vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Azyaşlı qardaş və bacımla tək qalmışam. Onlar ac qalmasın deyə çarəsizlikdən bura gəlmişəm. Mən namuslu qızam, əxlaqsız qadın deyiləm. Siz Allah toxunmayın mənə, buraxın, gedim.

Müştərinin qızı yaşında olan zavallı bu qızcığazın yalvarışına rəhmi gəlmədi. Sifəti sərtləşən müştəri görkəminə uyğun olmayan cəldliklə ayağa durub qızın qollarından yapışdı, özünə tərəf çəkdi.Köm- bə dodaqları ilə üz-gözündən, ağ mərmər sinəsindən öpüb divana yıxmaq istədi. Buna imkan verməyən Fidan ilan kimi qıvrılıb müştərinin qolları arasından çıxdı və stolun üstündəki külqabını götürüb var gücü ilə onun başına çırpdı. Müştəri iki əli ilə başını tutub divana sərildi.Fidan qorxu və təlaş içində bayıra qaçaraq tez Pəri xanımı səslədi. Səsə Pəri xanım gəldi:
– A qızım nə olub, nə əhvalat baş verib?

Qəfəsdəki quş kimi ürəyi çırpınan Fidan əhvalatı ona danışanda Pəri xanım əsəbləşdi. Səmimi və mehriban görkəmi birdən-birə şabalıd qabığı kimi tündləşdi, mülayim sifəti bozardı, deyərdin,zəhərli ilana dönüb qızı bu dəqiqə çalacaq. Ağzından od puskürə-puskurə dedi:

-Bəs nə bilmişdin, sənə o pulları havayı verirdim? O pullar hardandır,bəlkə, göydən yağırdı,bəlkə,bulaq idi,yerdən qaynayırdı? Ay yetimçə,a küçə dilənçisi, tez ol, get müştərinin yanına, onun ayağına yıxıl, üzr istə, onu razı sal, yoxsa səni it kimi qovacağam.

Fidan məsum yanaqlarındən yaş süzülə- süzülə Pəriyə dedi:

-Yox, mən bunu edə bilmərəm, axı mən namuslu qızam…

Daha da özündən çıxan Pəri istahzalı əda əllərini ölçə-ölçə dedi:

– Bura sənin kimi min dənə namuslu qız gəlib, qarnı dolu gedib, bilmirdin ki, bura saunadır, bura gələn qadınlar bədənlərini satmalıdırlar. Tez ol, get müştərinin yanına, axı burda səni kimdir tanıyan. Üstəlik çoxlu pul alacaqsan, çətini bir dəfə olur. Sonra özün yalvaracaqsan, varlı kişilərdən əl çəkmiyəcəksən. Burda sənin kimi özünü naza mindirən qızcığazlar çox olub.

Fidan qulaqlarını tutub otaqdan çıxmaq

istəyəndə Pəri qızın hörüklərindən tutub otaqda sürüdü, sonra kürəyinə bir-iki yumruq vurub qovdu:
– Cəhənnəm ol, itil buradan, bir də gözüm səni görməsin,didərgin küçüyü .

… … …

Fidan gözəl olduğu qədər pak bir qız idi. İndiyə kimi ona yad əli dəyməmiş,yad nəfəsi toxunmamışdı.Axı onun gələcəyi hələ qabaqda idi. Bir saatın içində baş verənlər onu çox üzmüş,çıxılmaz vəziyyətə salmışdı. Saunadan çıxıb evə qədər yolu necə getdiyini bilmədi.Evə çatıb özünü çarpayıya atdı,hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Bir müddət dinməzcə bacılarna baxan uşaqlar birdən ona qoşulub ağlaşdılar.Fidan ağlamağını kəsib onları sakitləşdirdi.Çarəsiz qız bir neçə gün evdən bayıra çıxmadı. Azuqələri də qurtarmışdı. Evdə çörək olmadığından iki gündür ac qalmışdılar. Balaca Əziz aclığa gözə bilməyib ağladıqca Fidanın ürəyi parça-parça olurdu. Heç bir yanda iş tapa bilmirdi. Fikirləşdi ki, yenidən saunaya qayıtsın,Pəri xanımın ayağına düşüb yalvarsın ki, bir qələtdir eləmişəm, qalım işləyim, nə desən edəcəyəm. Təki uşaqlar ac qalmasınlar. Fidan geyinib evdən çıxdı,məskunlaşdıqları binanın yaxınlığındakı təzə açılmış “talkuçka”nın yanından keçəndə fikrini dəyişdi.Öz-özünə düşündü, bəlkə “talkuçka” da iş tapar. Qız”talkuçka”nı o baş, bu baş gəzdi, dərdini kimə söylədisə, ona əhəmiyyət verən olmadı. Axırda yorulub bir taxta budkaya söykəndi. Aşağı baxanda balaca taxta kətili gördü,üstündə əyləşdi. İçəridə bir yaşlı qadın “peraşki” bişirib satırdı.İy hər tərəfi başına götürmüşdü.Aclıqdan başı gicəllənən Fidan evdə qoyub gəldiyi ac uşaqları fikirləşdikcə gözlərində yaş gilələnirdi.Təsadüfən nə üçünsə bayıra çıxan qadın Fidanı gördü. Görkəmindən bu qızın kimsəsiz olduğunu hiss etdi, dilə tutub kimliyi ilə maraqlandı. Fidan başlarına gələn müsibətləri bu xoşsifət qadına söylədi .Fidanı dinlədikcə qadının ürəyi göynədi, gözləri doldu. Ondan adını öyrənib dedi:

– Özünü üzmə,qızım,mən Məlahət xalayam, bu gündən sən oldun mənim qızım.Heç yana gedib eləmirsən.

Kağız parçasına təzəcə bişirdiyi isti “peraşki”lərdən büküb ona verdi və əlavə etdi:

– Tez ol evə qayıt, soyumamış onları uşaqlara ver, yesinlər. Onları ac qoyma, a bala, özün də sabahdan gəl yanıma, xala-bala əl-ələ verib bir yerdə işləyərik.

Bir müddət Fidan Məlahət xalaya kömək etdi. Evə hər gün həm isti “peraşki”, həm də bir-iki manat çörək pulu gətirirdi. Artıq xala-bala bir-birlərinə alışmışdılar. Hətta Fidan bəzən bir az gec gələndə Məlahət xala narahat olurdu. Eləcə də Fidan onu özünə çox doğma sanırdı.

Lakin Fidangilin xoşbəxtliyl uzun sürmədi . Tale burda da öz amanzıs rolunu oynadı.Bir gün Fidan işə gələndə taxtadan düzəldilmiş köhnə budkanın qapısının bağlı olduğunu gördü. Ətrafdakı satıcılardan qadının işə gəlməməsinin səbəbini soruşduqda dedilər ki, Məlahət xala bu gecə dünyasını dəyişib. Fidan yaş dolu gözlərlə təlaş içərisində evə qayıtmaq istəyirdi.Satıcıların arası ilə gedəndə ayaq altına düşmüş qəzet gördü.Yəqin alış-verişə gələnlərdən düşüb qalmışdı. İri hərflərlə yazılmış başlıqdan görünürdü ki, qəzetin adı “Vicdan ” idi .Köç” sərlövhəli məqaləni oxuduqca qızın gözlərindən yaş gilələri leysan kimi yanağından aşağı axaraq qəzetin üstünə ələnirdi. Çünki bu yazı zavallı didərginlərin acı taleyindən bəhs edirdi. Məqalənin müəllifi Aqil Həsənzadə idi. Fidan o yan bu yana boylanır,gözləri kimi isə axtarırdı.Nəhayət,səliqəli kostyum geymiş yaşlı kişiyə yaxınlaşıb qəzeti ona göstərtdi və Həsənzadənin kim olduğunu soruşdu.

Kişi cavab verdi:

-Həsənzadə “Vicdan” qəzetinin baş yazarıdır, bala! Çox alicənab, səxavətli, qorxmaz insandır. Yazıçıdır, bir neçə roman və povestlərin müəllifidir. Özü, deyilənə görə, Ağdam bölgəsindəndir, bir az da dəliqanlıdır. Qarabağ hadisələri onu yaman üzüb, hövsələdən çıxarıb. Tez-tez əsəbiləşib özündən çıxsa da, ürəyi çox kövrəkdir. Yaşının az olmasına baxmayaraq, saçları indidən ağarıb. Onun bir ayağı Bakıda, bir ayağı cəbhə bölgəsindədir, döyüşçülərimizə silah-sursat, eləcə də siqaret və ərzaq alıb aparır. Çox xeyirxah adamdır, imkansızlara əl tutur. Hər gün kabinetinin ağzı adamlarla dolu olur. Əksəriyyəti də qaçqın və köçkünlərdir.

Kişinin sözlərindən sevinən Fidan ondan redaksiyanın ünvanını öyrəndi.

… … …

Təxminən səhər saat 10 radələri olardı, Fidan bacı və qardaşını götürüb nəşriyyata gəldi. Binanın girişində dayanan polislər onları içəri buraxmadılar. Üst-başlarından elə bildilər ki, dilənçidirlər.Polislər onların üstərinə qışqırıb çölə qovmaq istəyəndə Fidan hökmlə dedi:

-Əmi, biz qaraçı, dilənçi deyilik, biz valideynlərini, qohumlarını itirmiş kimsəsiz didərginlərik. Həsənzadənin yanına gəlmişik.

Bir az öncə Fidangili burdan uzaqlaşdırmaq istəyən polisin onlara yazığı gəldi , dedi:

-Aqil müəllim hələ gəlməyib. Aşağıda qapının ağzında gözləyin, indilərdə gələr. Qapıya yaxınlaşanda görəcəksiniz, orta boylu, sarı pencəkli, ağsaçlı bir şəxsdir.

Uşaqlar geri qayıtmaq istəyəndə Həsənzadə içəri daxil oldu. Fidan şəkildən görmüşdü onu, tanıdı və ucadan “Aqil əmi”- deyib, ona yaxınlaşdı. Həsənzadə ayaq saxlayıb geriyə boylandı.Uşaqların sifətinə, nimdaş geyimlərinə, məzlum baxışlarına baxıb bir az duruxdu. Elə bildi ki, dilənçidirlər, əlini cibinə atanda Fidan əlindəki “Didərgin” sərlövhəli məqalə yazılmış qəzeti Həsənzadəyə sarı uzatdı. Həsənzaə çox arif adam idi, hiss etdi ki, burda nəsə var odur ki, uşaqları öz otağına apardı.

Fidan Xocalıdan başlayıb erməni faşistləri tərəfindən soyqırıma məruz qaldıqlarını, valideynlərini və qohum-əqrəbalarının itirdiyini, iki uşaqla tək və kimsəsiz paytaxtın küçələrində qaldıqlarını- bir sözlə,indiyə kimi başlarına gələn bütün əhvalatları ona danışdıqca Həsənzadə əsəblərini cilovlaya bilmir, söyüşlə hirsini boşaltmaq istəyirdi, amma uşaqları görə susurdu. Sonra Fidan özü ilə gətirdiyi diplomu Həsənzadəyə göstərib söhbətinə davam etdi:

-Nənəmin sayəsində diplomu və sənədləri-mizi özümlə götürə bildim. Düşündüm ki, əgər sağ qalsam, bəlkə o nəyəsə yarıya bilər. Şəhərimizdəki xəstəxanada tibb bacısı işləyirdim.

Həsənzadəni erməni vəhşiliklərindən artıq yandıran Bakı şəhərində kimsəsiz, iki körpə uşaqla həyatda tək qalan qıza qarşı edilən vəhşi zoraklıqlar idi. Bu nə qədər acı, nə qədər dözülməz bir dəhşət, faciə idi. Həsənzadə yumruğunu bərk-bərk sıxıb stola çırpıb dedi:

-Əclaflar, binamuslar! Görün, sizin başınıza nə oyun açacağam, bunun hesabını verəcəksiniz.

Siqareti siqaretin dalınca yandırırdı Həsənzadə. Artıq külqabı bir neçə dəfə dolub boşalmışdı. Nəhayət, özünü ələ almağa çalışan Həsənqulu əvvəlcə Zəfəri yanına çağırtdırdı, pul verib tapşırdı ki, bir müştəri kimi gedib saunada yeyib-içsin, Pərini tapsın, həmin gün ora gələn müştərinin kimliyini, vəzifəsini öyrənsin, ordan da bir baş Rayon Polis İdarəsinin Rəisinin yanına gedib, ona zəng vursun.

Zəfər çıxan kimi otağa qara kostyumda hündürboylu,çal saçlı bir kişi daxil oldu.Yaxınlaşıb Həsənzadəyə əl uzatdi:
-Salam,Aqil müəllim.
Arxada dayanmış Fidan eşitdiyi səsə 
diksindı,qabağa gəlib kişinin Həsənzadəyə
uzanmış əlindən yapışdı və sevincqarışıq
səslə qışqırdı:
-Qoşqar əmi!
Qəfil səsə çevrilən kişi heyrətini gizlədə
bilmədi:
-Ay aman,Teymurun balaları,Bəxtiyar kişinin nəvələri!
Fidan kişini qucaqlayıb hıçqıra-hıçqıra ağlayırdı.Çaş-baş qalmış kişi qızın saçlarını tumarlayir,onu sakitləşdirməyə çalışırdı ,o
biri əli ilə də körpələri özünə sıxmışdı.Nəha-
yət,qızı bir təhər əyləşdirdi,özü də yanında əyləşib onu danışdırmağa başladı.Fidan bir 
saat əvvəl Həsənzadəyə danışdıqlarını ona
təkrar danışdı,amma bayaqkı həyəcanla 
deyil,bir az rahat,nə isə tapmış kimi arxayın
danışırdı.Fidan söhbətini bitirəndən sonra
Qoşqar müəllim dedi:
-Mən sizi çox axtarmışam.Bir nəfər sizi tanıyan,sizə rast gələn adam tapmadım.
Nə gizlədim,axırda ümidimi üzdüm.Amma
həmişə özümü günahkar hiss edirdim.Elə
fikirləşirdim,babanın haqq-sayını itirmişəm.
İndi içim rahatladı,sizi özümlə aparıram.
Qonşumuzda tək qadın yaşayır-Nabat xanım.Üşotaqlı mənzili var, sizi axtaranda demişdım ki,sənin evində yerləşdirəcəyəm, 
razı olmuşdu.İndi sizi aparacağam onlara,gözüm hər zaman üstünüzdə olacaq.
Bayaqdan sakitcə onlara baxan Həsən-
zadə dözməyib dedi:
-Ay canım,bir məni başa salın bu nə məsə-
lədi,belə olmaz axı ,siz doğru oldunuz,mən 
yalan.
Fidan sevincindən heç kimə macal vermir,dil-dil ötürdü:
-Bilirsiz,Aqil müəllim,Qoşqar əmi,yəni Qoşqar Bayandur,babamın dostudur,
tez-tez bizə gələrdi,babamla ova gedərdilər.
Qoşqar müəllim Həsənzadənin təəccüb
dolu baxışlarına rəğmən Fidanın sözlərini təsdiqlədi:
-Düz deyir,baxmayaraq ki,aramızda 15 yaş
fərq vardı,Bəxtiyar kişi ilə möhkəm dost 
idik.O yerlərdən reportaj hazırlayanda 
tanış olmuşduq,mərd olduğu qədər də
zarafatcıl kişi idi.Yaxşı duzlu,məzəli söhbətləri var idi,kim bilir,başına nələr gəlib.
Vaxt olanda o kişidən danışaram sizə,indi 
onun əmanətləri ilə məşğul olaq.Yaşamaq 
yerləri düzəldi,Qaldı,Fidanın iş məsələsı.
Həsənzadə dedi:
-Qoşqar,onda sən uşaqlrı apar,yerləşdir,
sonra gedərsən Səhiyyə Nazirliyinə nazir 
müavini Sərdar Kərəmovu taparsan,deyər- 
sən sənin yanında mənə zəng vurar,Fidan
balamıza iş düzəldək.
Həsənzadənin özünün şəraiti də o qədər ürək açan deyildi. Ailəsi ilə birlikdə qayınatasını-qoca şairin üç otaqlı mənzilinə sığınmışdılar. Atası Məhəmməd kişinin tikdirdiyi ikimərtəbəli ağ dəmirli evləri düşmən tapdağında qalmışdı. Dayıları, bibiləri, xalaları, bütün qohumları köçkün kimi onun başına cəmləşmişdilər. Onları da Həsənzadə yerbəyer etməli idi. Redaktoru olduğu qəzetin əməkdaşlarının əksəriyyəti qaçqın və məcburi köçkünlər idi. Bu da ona bir dərd olmuşdu. Həsənzadə qayınata evində qalmağı özünə heç cür sığışdıra bilmədiyindən çox vaxt gecəni redaksiyada, dostlarının yanında keçirməli olurdu. Evdən narahat olub soruşanda özünü sındırmayıb deyirdi:

-Bu gün yazım çoxdur, yoxsa qəzetin çapı ləngiyəcək,gələ bilməyəcəyəm.

Jurnalist həmkarı və dostu Qoşqar
Bayandur vaxtında gəlməsə idi,bu uşaqlar da ona dərd olacaqdı,qaldı Fidanı işlə təmin etmək,o da düzələr,inşallah.

… … …

Həsənzadənin otağından çıxıb Qoşqar müəllim əvvəlcə bir taksi tutdu,Fidangili məskunlaşdiqları yerə apardı.Evdə gözə dəyən bir şey olmasa da,Fidan bir-iki paltar,bir də sənədlərini götürdü.Yenidən taksiyə əyləşib Nabat xanımgilə gəldilər.Həyat yoldaşına tapşırdı ki,uşaqları mağazaya aparıb onlara əyin-baş alsın.Özü isə bir baş Səhiyyə Nazirliyinə yollandı. Sərdar müəllim hələ gəlməmişdi, həyətdə bir saat gözləməli oldu. Nəhayət,Sərdar müəllim gəlib çıxdı. Nazir müavini kabin-etinə keçib oturduqdan sonra katibə ona məlumat verib Qoşqar müəllimə “buyurun, içəri keçin”,- dedi.

Qoşqar müəllim içəri daxil olanda Sərdar müəllim ayağa qalxıb nəzakətlə ona salam verdi, oturmaq üçün yer göstərdi. Sonra katibəyə göstəriş verdi ki, iki stəkan çay gətirsin və heç kəsi də içəri buraxmasın. Məlum oldu ki,o Qoşqar müəllimlə tanışdır.Sərdar müəllim mətbuatı sevən adam idi. Əsl qələm əhlinə hörmətlə yanaşırdı. Həsənzadənin isə yaxın dostu olduğundan onun qəzetinin işçilərini həmişə dost kimi qarşılayar, şirin, duzlu söhbətlər edərdi. O qədər sadə idi ki, hiss etməzdin , o nazir müavini,vəzifə sahibidir. Sərdar müəllim insanlığı, ləyaqəti hər şeydən üstün tutardı. Əslən Qərbi Azərbaycanlı, Göyçəli olan bu türk balası Vətənini, millətini canından çox sevərdi. Hərdən Hərdən əsənzadə ilə cəbhə bölgəsinə gedər, döyüşçülərimizə baş çəkərdi, onlara maddi və mənəvi dəstək olardı. Eləcə də cəbhə bölgəsinə həkim nəzarətini həmişə diqqətdə saxlayardı.

Çay içə-içə bir-biriləri ilə hal-əhval tutduqdan sonra Qoşqar müəllim gəlişinin səbəbini açıqladı. Xeyli söhbətdən sonra bütün vəziyyəti Sərdar müəllimə anlatdı.Ani fikirdən sonra Sərdar müəllim dedi:

– Məndən də Həsənzadəyə salam söyləyib deyərsən ki, narahat olmasın, vaxt tapıb özüm ona zəng vuracağam.

Sərdar müəllimin sözünü diqqətsizlik kimi
başa düşən jurnalist Həsənzadənin ən etibarlı, sadiq işçisi idi. O, verilən tapşırığı yerinə yetirməyincə redaksiyaya qayıtmaq
fikrində deyildi. Nazir müavinindən xahiş etdi ki, bu çox önəmli və vacib bir məsələ olduğundan, özünün yanında Həsənzadəyə telefon etsin.

Sərdar müəllim çox uzaqgörən, alicənab və sadə adam idi. Həlimliyi, mülayim davranışı və insani dəyərləri ilə seçilirmiş, onların qəlbində yuva salmışdı. Səhiyyə təşkilatları, onu tanıyanlar Sərdar müəllimin insanlığından, qayğıkeşliyindən və xeyixahlığından söz açardılar. Odur ki,Qoşqar müəllimin sözünü yerə salmadı, dəstəyi qaldırıb Həsənzadəyə zəng etdi. Xoşbəxtlikdən Həsənzadə otağında idi, dərhal dəstəyi götürdü. Sərdar müəllim ona ərkyana salam verib, dedi:
– Aqil müəllim, xeyli müddətdir ki, biz tərəflərə gəlmirsən, bəlkə bizdən küsüb, incimisən.Vaxt elə bir gün görüşək. Hara deyirsən, mən özüm də gələ bilərəm, ürəyim səni yaman istəyir, axı biz dostuq, qardaşıq. Gedərik, göyçəli qohumum var, onun kafesində bir kəkotu çayı içərik.

Həsənzadə onun sözünü yarımçıq qoyub, telefonda həyəcanla danışdıqca Sərdar müəllimin gözləri doludu və dedi :

– Qağa, narahat olma, o uşaqlar bu gündən bizim balalarımızdır, əlimdən nə gəlir edəcəyəm. Dəstəyi xahiş edirəm asma, özün də telefonda qulaq as, bu dəqiqə mərkəzi xəstəxanaların birinə zəng vurub tapşırıq verəcəyəm ki, onu baş tibb bacısı götürsünlər, günü sabahdan da qız işə çıxsın. Üstəlik baş həkimə də göstəriş verəcəyəm, onlara lazımi köməklik göstərsin. Bu gün onlar tək və kimsəsiz deyillər. Onlar balamız qədər bizə doğma və əzizdilər. Fidanın sənin və mənim kimi əmiləri var. Çalışacağam ki, onlar maddi cəhətdən korluq çəkməsinlər. İnşaallah, özün də görəcəksən onlar üçün hər cür şərait yaradılacaq, uşaqlar orta məktəbdə oxuyacaqlar, ali təhsil alacaqlar və gələcəyin ən xoşbəxt, qurub -yaradan insanlarından olacaqlar.

Sərdar müəllim daxili Mərkəzi Kliniki Xəstəxanın baş həkiminə telefon edib Fidanı işə qəbul etdirdi.

Sonra Həsənzadəyə dedi:
– Qız sabahdan işə çıxa bilər,indi gücüm çatan qədər Qoşqar müəllimdən pul göndərəcəyəm,bundan sonra da bir əmi uşaqlara köməyimi əsirgəmyəcəyəm.

… … …

Zəfər Həsənzadənin tapşırığını yerinə yetirməyə getdi. Əvvəlcə soraqlaşıb saunanın yerini öyrəndi. Səliqə ilə geyinmiş
Zəfər xüsusi əda ilə içəri daxil oldu.Onu 
Pəri xanım qarşıladı,hiyləgərcəsinə əzilib-
büzülərək mülayim səslə dedi:
-Buyurun,keçin,qulluğunuzda hazırıq.
Zəfər həm cavan,həm də ucaboy,yara-
şıqlı oğlan idi.Şəstlə Pərinin üzünə baxıb müştəri olduğunu dedi.Pəri içəridən gənc,
gözəgəlimli bir qadını yanına çağırıb dedi:
-Qonağımızdır,yaxşı oğlana oxşayır,sənin 
kimi gənc və göyçəkdir,duş olan yerə apar,
“qulluğunda”dur,yaxşı-yaxşı xidmət göstər.
Ürəyi nə istəsə,verərsən.
Zəfər boş otaqlardan birinə keçdi.Palta-
ni soyunub hamama girdi,duş qəbul elədi,
bədənini buxara verdi.Hamamdan çıxıb otaqda qurulananda bayaqkı qadın yaxası yarıaçıq donda,əlində çay dəm-dəstgahı
olan sini içəri daxil oldu.Ucaboylu,ağbəniz
bu qadın özünə çox arxayın idi.Gözəlliyi və
incə rəftarı ilə pullu müştərilərı özünə cəlb 
edir,onları tez ələ ala bilirdi.Ancaq bu dəfə
müştəri onun yox,o müştərinin toruna düşmüşdü.Məxməri çayı stəkana süzüb 
müştərinin qabağına qoydu,özü də nazlana-nazlana onun yanında əyləşdi:
-Nuş olsun, cavan oğlan,ürəyiniz nə istəyir,
təşkil edim.
Qadının sərbəstliyindən ürəklənən Zəfər
cavab verdi:
-Siz çox gözəlsiniz,həm də bir işarə ilə müş-
tərinin ürəyini oxuya bilirsiniz.Beş- on dəqi-
qə sizinlə əylənib çay içə bilərikmi?
Xidmətçi qadın ovu gözündən vuran 
ovçu kimi müştərinin nə demək istədiyini
anladı,divanda ona daha yaxın əyləşdi.Aya-
ğını ayağının üstünə aşırdı,gülümsəyə-gülümsəyə söhbətə başladı:
-Gəıin yaxından tanış olaq,mənim adım Lalədir.Bəs sizin?
-Zəfər.
Lalə yaxasını daha da geniş açıb söhbətinə davam etdi:
-Bizim burda vəzifəmiz müştəriləri razı salmaq,onların canını rahat etməkdən ibarətdir.Açıq yaxadan ağ döşləri görən 
Zəfəri həyəcandan üşütmə tutdu,sifəti qızardı,az qaldı özünü itirsin.Bir anda Həsənzadənin sözləri yadına düşdü.Hansı 
yolla olursa olsun,ona verilən tapşırığı yerinə yetirməli idi.Ona görə hər cür oyundan çıxmağa məcburdur.Tez özünü ələ alan Zəfər qıza daha da yaxınlaşıb söhbəti daha da şirinləşdirməyə çalışdı.Onlar çay içə-içə xeyli söhbət etdilər.Qıza çoxlu pul verib onu lazım olan qədər sorğu-sual etdi:
-Gündə neçə müştəri qəbul edirsiniz?
-Mən özümü qoruyuram,gündə çox müştə-
riyə xidmət etsəm də,hər adamı yaxına buraxmıram.Ancaq sizin kimi xoşuma gələn
iki-üç nəfər imkanlı kişi ilə intim münasi-
bətdə oluram.Qazandığm pulun yarısı Pəri
xanıma çatır.
Zəfər daha da dərinə getdi:
-Açığını deyim ki,siz kənardan baxanda heç də əxlaqsız qadına oxşamırsınız,olduqca gözəl və mehribansınız.Sizdə olan gözəllik
hər qadına qismət olmur.Tanrı sizə o qədər
gözəllik verib ki,hər bir gənc,subay oğlanı
başdan çıxara bilər.Axı siz birisi ilə ailə qu-
rub xoşbəxt yaşaya bilərdiniz.Elə indi də
gec deyil.Necə oldu ki,siz belə çirkin mühi-
tə yuvarlandınız?
Lalə başına gələnləri danışdıqca gözlə-
rindən gildir-gildir yaş axırdı:
-Yetimxanada böyümüşəm.Deyilənə görə,
üzünü görməyib adını bilmədiyim anam
məni doğub zibilxanaya atıb.Təsadüfən
zibilxananın yanından keçən polis əməkdaşları köhnə əski parçasına bükülü
təzə doğulmuş korpəni tapıb uşaq evinə təhvil veriblər.Dövlət qayğısı ilə böyüdüm,
gənc yaşıma çatdım.Uşaq evində böyü-
yəndə elə bilirdik ki,gələcəyimiz xoşbəxt 
olacaq.Hər şey heç də biz düşünən kimi
deyilmiş.Sən demə,kimsəsiz,yetim qız uşaqlarına qayğı həddi-büluğa çatandan
sonra lazım gəlirmiş.İnternatda orta mək-
təbi bitirəndən sonra bizi sərbəst buraxıb dedilər ki,artıq müstəqil insanlarsınız,gedin
gələcək həyatınızı özünüz qurun.Biz yetim qızların da getməyə bir qohumu,nə də ki,
qalmağa yeri var idi.Qapı-qapı küçələrə düşüb özümə iş və qalmağa yer axtarırdım.
Bir müddət səfil həyat sürdüm,harda gəldi
günümü keçirirdim.Bir gün Pəriyə tuş gəldim.Məni hiyləgər baxışlarla süzüb 
şirin dilini işə saldı:
-Sən nə gözəl,yaraşıqlı qızsan.Harda yaşa-
yırsan ,qızım?
Dedim ki,internatda böyümüş yetim
və kimsəsiz,taleyi gətirməyən,xoşbəxtliyi
əlindən alınmış bədbəxt bir qızam,Nə atam-anam var nə qohumlarım,nə də qalmağa yerim.Beləcə küçələrdə səfil həyatı sürüb özümə iş axtarıram.Qadın mənə yaxınlaşdı,yumşaq və toppuş əlləri 
ilə saçımə tumarlayıb mülayimcəsinə dedi:
-Qızım,mən böyük bir saunanın müdiriyəm.
Ora gələn müştərilərə hər cür xidmət göstərilir.Görürəm,çox qəşəng və ağıllı qızsan,bu gündən mənim qızım olacaqsan.
Gedək mənimlə, saunada işləyərsən,gələn qonaqlara xidmət göstərərsən.Qalmağa
yerin və çoxlu pulun olacaq,pul toplayıb
gələcəkdə özünə ev də alarsan.
Mənə şirin vədlər verib uşaq ağlımı
oğurladı,hörümçək kimi toruna salıb saunaya apardı.İşə başladım.Pəri mənə
yaxşı pul verirdi.Sən demə ,məni bu əxlaq-
sızlıq yuvasındakı mühitə tədricən alışdırmağa çalışırmış.Burda işləyən qadın-
lara da hədə-qorxu gəlib deyirmiş ki,bu haqda kim təzə gələn xidmətçilərə bir söz desə,onu yox edəcək.Səmimi və vicdanlı
adam olduğunuza görə ürəyimi sizə açıram Siz Allah,ağzınızdan qaçırmayın,yoxsa,o
məni aradan götüzdürər.Onun yuxarılarda
vəzifəli adamları çoxdur.Pəri çox hiyləgər,yırtıcı qadındır.Bir gün Pəri dolu bədənli müştərini mənə göstərib dedi ki,
yaxın qohumdur,ona yaxşı xidmət göstərim.
Onun sözünə inandım,müştərini doğma hesab edib qayğı göstərdim.O isə məni qucaqlayıb divana yıxdı.Çox çapaladım,
çalışdım ki,əlindən qurtulum,amma gücüm
çatmadı.Onda yalvardım ki,mənə yazığı gəlsin,namusuma toxunmasın,xeyri olmadı.Məni vəhşicəsinə zorladı.Huşumu 
itirmişdim,ayılanda o artıq çıxıb getmişdi.
Bax oturduğumuz bu divanda mənim kimi
onlarca qıza təcavüz olunub,bakirəliyi pozulub. Sonra fikirləşdim ki,hara gedim,artıq ləkələnmiş,namusuna toxunulmuş bədbəxt bir qadınam…Çarəsiz qalıb bu mühitə uyğunlaşdım. Üç ilə yaxındır,bədənimi satmaqla məşğulam. 
Sizə deyim ki,Pəri Xocalıdan olan Fidan
adlı bir qızı tovlayıb bura gətirmişdi.Mən yaşadıqlarımı o da yaşadı.Bir gün vəzifəli 
bir müştəri Fidanı zorlamaq istədi,amma istəyinə nail ola bilmədi.Fidan cəld tərpənib külqabını onun başına çırparaq canını qurtara bilmişdi.Pəri onu söyüb qovdu.Fidanın himayəsində iki azyaşlı
bacı vı qardaşı var idi.Bilmədik, onların aqibəti necə oldu.

Zəfər paltarını geyinib bir söz demədən otaqdan çıxdı.Lalə isə göz yaşları içində acı
taleyi ilə bas-başa qaldı.Saunanın həyətində Pəri Zəfəri gördü,şit-şit üzünə 
gülüb dedi:
-Sizə necə qulluq göstərdilər,xidmətdən razı qaldınızmı?Haçan istəsəniz,gələ bilərsiniz,gözümüz üstə yeriniz var,qulluğunuzda canla-başla durmağa
hazırıq.
Zəfər qadının üzünə tərs-tərs baxdı,
dərindən nəfəs alıb oradan uzaqlaşdı,bir-baş Rayon Polis İdarəsi rəisinin yanına getdi,bütün əhvlatı ona danışdı.Həmin dəqiqə göstəriş verildi,Pərini tutub bölməyə gətirsinlər.Rəis Həsənzadəyə zəng 
vurdu:
-Aqil müəllim,narahat olmayın,bir saata
həmin qadın əməkdaşlarımız tərəfindən polis idarəsinə gətiriləcək və qanun qarşısında cavab verməli olacaq.
Zəfər redaksiyaya qayıtdı.Deyilən vaxtda Pərini idarəyə-rəisin yanına gətirdilər.Bu aralıqda Həsənzadə də özünü
yetirdi.Əsəbini cilovlaya bilməyib ürəyin-
dəkiləri Pəriyə ünvanladı:
-Sən necə insansan,necə qadınsan,hansı
millətdənsən,bəlkə,ermənisən?Ermənilər
Xocalıda hamını qətlə yetirdi,siz də burda
cavan qızları yoldan çıxarıb bonuyoğun-
lara satırsiniz.Tez ol,o vəzifəlinin kimliyini
de.
Əməllərinin üstü açılan Pəri ağlaya-
ağlaya rəisə yalvardı ki,uşaqlarım balaca-
dırlar,ataları ölüb,məni həbs etsəniz,onlar ac qalarlar.Həmin adamın kimliyini dedi.
Rəis Pərini buraxıb dedi ki, bu gündən atdığın butün addımlardan xəbərim olacaq,səni özüm nəzarətdə saxlayacağam.
Polis işçiləri Pərinin nişan verdiyi həmin
adamı tapıb rəisin yanına gətirdilər.Böyük
bir şirkətin direktoru imiş.Əsəblərini cilovlaya bilməyən Həsənzadənin vurduğu
gözlənilməz şillənin zərbindən adam yerə
sərildi.Güclə ayağa qalxdı,yalvarıb əfv diləməyə başladı.Az keçmədi,zəng zəng dalınca gəldi,xahiş edən kim,minnət edən kim.Həsənzadə xahiş edən bir nüfuzlu
şəxsə sərt münasibət bildirdi:
-Qarabağda oğullarımız şəhid olur,millət soyqırıma məruz qalır,bu şərəfsiz isə yurd-
yuvasından olmuş qızların ləyaqətinə toxunmaq istəyir.O qızlardan birini öz qızı-
nız, ana –bacınız hesab edin,görün bağışla-
ya bilərsiniz o vicdansızı?
Həsənzadənin və polis əməkdaşlarının
şahidliyi ilə həmin şəxsə cinayət işi açıldı.
… … …
Fidan işindən razı qalmışdı.Xəstəxananın
həkim və tibb işçiləri ona mehribanlıqla yanaşır,qayğı göstərirdilər.Fidan özü də
çox mehriban və istiqanlı qız idi.Qısa bir zamanda işgüzarlığı və şirin dili ilə kollek-
tivin dərin hörmətini qazanmışdı.Onda 
Qarabag qızlarına xas olan vüqar və alicənablıq var idi.O,Həsənzadənin,Sərdar müəllimin etimadını doğrultmağa və baş-
uca etməyə çalışırdı.
Fidangilin işi Nabat xanımgildə də yaxşı
gedirdi.Başlarına gələn müsibətlərdən,əziy-
yətlərdən sonra Nabat xanımın yanında 
bir rahatlıq tapmışdılar.Özünün övladı olmayan Nabat xanım Fidangili öz balaları
kimi qəbul etdi,onlara tez isnişdi.Onun əri
sovetlər dövründə hərbiçi işləmiş,təqaüdə
çıxdıqdan sonra Azərbaycana qayıtmışdı.Doğulduğu Şəki də yox,Bakıda
məskunlaşsa da,ordakı qohumları ilə əla-
qəni kəsməmişdi.Nabat xanım ən çox Şəkidə tarix müəllimi işləyən qardaşı oğlu Sakit müəllilimlə ünsiyyət edirdi.İşi çətinə düşəndə,xəstələnəndə tez onu çagırardı.Sağ olsun Sakit müəllim heç ləngiməz,tez bibisinin yanında hazır olardı.Nabat xanım əri ilə qarı-
qoca bir-birlərinə çox bağlı idilər.Qoşqar
müəllimlə Qarabağ müharibəsindən danı-
şanda təəssüflə ah çəkib deyərdi:
-Eh,Rüstəm mayor sağ olsaydı,Qarabağı
bircə aya geri alardı.
Qoşqar müəllim Əzizi yaxınlıqlarındakı 
bağçaya qoymuşdu.Əzizənin məktəbə getməyinə az qaldığı üçün bağçaya qoymadılr.Həyat yoldaşı Nərgiz müəllimə
Əzizəni öz işlədiyi məktəbə yazdırdı.
Fidan hər gün işdən qayıdıb ev işlərini özü görurdü.Qardaş-bacısının qayğısına

çox qalırdı deyə istəyirdi,özü evdə olanda
Nabat xanıma əziyyət düşməsin.Bir gün 
uşaqları gəzməyə aparanda bərk yağışa
düşmüş,soyuqlamışdı Nabat xanım.Gecəni üşütmüş,səhərə yaxın möhkəm qızdır-
mışdı.Səhərə qədər onun yatağının qırağını
kəsdirib qulluğunda duran Fidan zəng vurub işdən iki günlük icazə istədi.Səbəbini soruşanda:”Anam xəstədir”,-dedi.”Ana”
kəlməsini işlədəndə səsindəki həzinlik
Fidanın özünü necə heyrətləndirdisə,Nabat xanımı bir o qədər kövrəltdi.Fidan iki gün 
canla,başla qulluq edib Nabat xanımı sağaltdı.Sağalandan sonra Nabat xanım bir həftə fikirli gəzdi,bir gün zəng vurub Sakit
müəllimi çağırdı.Qardaşoğlu axşama özünü
çatdırdı bibisinə.Nabat xanım Fidana tap-
şırdıki,axşama yaxşı süfrə açsın.Qoşqar müəllimlə Nərgiz xanımı da dəvət etdi.Yeməkdən sonra şəki halvası ilə təzədəm çay içəndə Nabat xanım ürəyin-
dəkiləri açdı.Fidangilin müsibətindən baş-
layıb özünün xəstələnməyində qurtardı.
Sakit müəllim Fidana bibisinə göstərdiyi 
qayğıya görə təşəkkür etdi.Fidan dedi:
-Nabat xanım sizin bibinizdir,mənimsə
Nabat anamdır.
Və yerindən qalxıb onu ana kimi qucaq-
ladı.Bu jest hamını kövrəltdi.
Nabat xanım dedi:
-Sakit,oğlum,mənim övladım yoxdur,amma
səni özümə hər zaman övlad bilmişəm.Sən
də mənə bir övladın öz valideyninə edə biləcəyindən çox şey etmisən.
Sakit müəlim şirin şəki ləhcəsi ilə cavab verdi:
-Allah fəryadına çatsın ,ay bibi,tələbə olanda mənə etdiyin qulluğun əvəzini min
il yaşasam da,verə bilmərəm.
-Bala,sözümün canı var.İndiyə qədər bu evi
sənə vəsiyyət etməyi fikirləşirdim.Bu gün
Qoşqar müəllimin yanında səndən halalıq
istəyirəm.Özün tək oğlansan,Allaha şükür,
işləyrsən ,evin-eşiyin ,maşının da var,özü-
nün də bir oğlun var.İcazə versən,Əzizi 
qəyyumluğa götürüb bu evi ona vəsiyyət
edərəm.Bu az müddətdə Fidanın ürəyinə
bələdəm,bilirəm ki,sən razı olmasan,o sən-
dən inciməyəcək.
Bayaqdan özünü narahat hiss edən Fidanın üzündə Nabat xanımın sonuncu cümləsindən sonra rahatlıq yarandı.Qoşqar
müəllimlə Nərgiz xanım bir-birinin üzünə
baxıb Sakitin qərarını gözlədilər.Sakit müəl-
lim cavabı ləngitmədi.
-Bibi,sən bizim böyüyümüzsən.Sən bu böyüklüyü təkcə yaşınla yox,həm də geniş qəlbinlə qazanmışsan.Bakıya oxumağa gələnimiz də,bir-iki günlük iş dalınca gələnimiz də sənə sığınıb.Əslində,biz səndən halallıq almalıyıq.Mən çox sevinirəm ki,artıq sənin üç balan var.Biz də Bakıya gələndə təkcə bibini yox,bibi uşaqlarını görməyə gələrik.Bu gündən Fidangil bizim doğmamız,əzizlərimizdirlər.
İnşallah,yayda bizdə tut ağacının altında
Əzizin kiçik toyunu edərik.Qaldı işin hüquqi
tərəfi ,onu da Qoşqar müəllimə həvalə edərik.Sabah notariusa gedib bütün sənəd-
ləşmə işlərini həll edərik.
İki gündən sonra Fidangil artıq Nabat
xanımın qanuni övladları,varisləri idi.Aradan xeyli vaxt keçdikdən sonra Fidan
bir gün əlində kiçik bir hədiyyə bağlaması
“Vicdan”qəzetinin redaksiyasına gəldi.Həsənzadənin otağına daxil olub ona 
minnətdarlığını bildirdi.Həsənzadə dedi:
-Qızım,bu bizim insanlıq,vətəndaşlıq borcumuzdur.Xocalı Vətənimizin ayrılmaz
parçasıdır,orda baş verənlər hər birimizin faciəsidir.Biz kişilər əlimizə silah alıb Xocalını azad etməli,sizləri doğulduğunuz yurd yerlərinə geri qaytarmalıyıq. Bağışla,qızım ,təəssüf ki,hələlik biz bunu edə bilmirik.
… … …

Aylar ötdü, Fidangilin Bakıda məskun-
laşmağından iki il keçdi.Fidan iş yerində 
dərin hörmət qazanmış,Bakı həyatına ta-
mam alışmışdı.Gündən-günə gözəlləşən Fidan onunla eyni xəstəxanada çalışan
Fuad adlı gənc həkimi özünə cəlb etmişdi.
Xəstəxananın digər işçiləri də hiss edirdi-
lər Fuadın Fidana vurulduğunu.Fidan Fuadın hisslərinə biganə olmasa da,bunu
üzə vurmamağa çalışırdı.Çünki hər şeyə tam əmin olmaq istəyirdi.
Fuad çox sadə və təvazökar oğlan idi.
İmkanlı ailədə doğulmuşdu,atası Respub-
lika Prokurorluğunda işləyirdi.Amma bunu
heç zaman hərəkətlərində büruzə verməzdi.Peşəsini ürəkdən sevir,ona dərindən yiyələnməyə çalışırdı.Oğrun nəzərlərini Fidandan çəkməsə də,ona kön-
lünü açmağa ürək etmirdi.Qızın ciddi görkəmi onu qətiyyətli addım atmağa qoy-
murdu,ona görə bir neçə gün idi ki,işdən kefsiz qayıdırdı.Oğlunun bu halı anası Qəmər xanımın diqqətindən yayınmırdı.
bir gün dözməyib soruşdu:
-Oğlum,gözümə birtəhər dəyirsən,xəstə-
lənib eləməmisən,bəlkə işdə kimsə xətrinə dəyib?
Fuad tələsik cavab verdi:
-Heç ,ay ana,axır vaxtlar işlərim çox olur,
ona görə yorğunam.
Cavab ananı qane etmədi,çünki oğlu
çox gənc idi,iş onu belə tez yora bilməzdi.
dözməyib əhvalatı həyat yoldaşına açdı.
Fuadın atası Gəray Mürsəlov öz işinə
vicdanla yanaşan tanınmış hüquqşünas idi.
Haqq- ədaləti həmişə gözləyərdi.Sifətdən nə qədər zəhmli görünsə də,bir o qədər mülayim və xoşrəftar idi.Arvadı ilə olan
söhbətdən sonra Fuada göz qoymağa başladı.Axşamlar süfrə arxasında könülsüz
əyləşir,az yeyir,tez də süfrədən qalxırdı. Atasının da suallarından yayınır,”yorğunam”
deyıb dururdu.
Günlərin birində Mürsəlov Fuadın iş yerınə uşaqlıq dostu baş həkim Qafarova 
zəng vurdu.Hal-əhval tutduqdan sonra oğlunun işi maraqlandı.İşdə heç bir prob-
lem olmadığına əmin olduqdan sonra dedi:
-Fuad bir neçə gündür işdən qanı qara,
bikef qayıdır,Qəmər xanımla mən bundan çox narahatıq,səbəbini soruşanda söhbət-
dən qaçır.
Baş həkim gülüb dedi:
-Fuad öz peşəsini bilən ağıllı oğlandır.Oğlun aşiq olub əslən Xocalıdan olan Fidan adlı
boylu-buxunlu,çox gözəl yaraşıqlı qıza.Qız 
olduqca ağıllı qızdır.Əgər oğlum subay olsa idı,ona alardım.Əldən veriləsi deyil,əsl Fuada yaraşan qızdır.Xasiyyətcə də bir-birilərinə çox oxşayırlar. Baş həkim kimi hər iki gəncin işlərindən,davranışından çox razıyam.Gənc olsalar da,həm kollektivimiz, həm də xəstələrimiz onları çox sevirlər.Xəs-
tələrə göstərdikləri qayğı və tibbi xidmət hamıya örnəkdir. Bu günə kimi müəssisəmizdə heç kəs bilmir ki, Fuadın atası respublika prokurorluğunda işləyir. Heç sevdiyi qız da bunu bilmir. Mən neçə vaxtdır ki,Fidana göz qoyuram,hiss etmişəm, oğlunu sevir, amma nədənsə,etiraf etməyə tələsmir. Yəqin səhv etməkdən qorxur. Axı onun iki azyaşlı qardaş və bacısından başqa həyatda bir doğması belə qalmayıb. Xocalı soyqırımında bütün doğmalarını itirib.

Telefonda kövrələn Mürsəlov göz yaşlarını saxlaya bilmədi,söhbəti yarımçıq kəsib dəstəyi yerinə qoydu,bir qədər fikrə getdi, sonra erməniləri lənətləyərək dedi:”Əclaflar, torpağımızda yaşayıb çörəyimizi yedilər, evimizə soxulub”dost” dedilər,sonradan düşmən çıxdılar. Əsrlər boyu belə olub, murdar, faşist köpək uşaqları, görün nə qədər günahsız insanları qətlə yetiriblər, uşaqları yetim qoyublar”. 
Otağa daxil olan katibə Mürsəlovun halının yaxşı olmadığını gördü. Şkafdan ürək damcısını götürdü, suda həll edib prokurora təklif etdi. Dərman qəbul etdikdən bir az sonra Mürsəlovun halı yax-
şılaşdı.

Axşam şam yeməyindən sonra Mürsəlov istədi ki, həyat yoldaşı Qəmər xanımı muştuluqlayıb desin ki, oğlun aşiq olub, qız istəyir, bütün əhvalatı ona danışsın, amma nə fikirləşdisə,tələsmədi.” Hələ tezdir, bəlkə, qız Fuadı sevməyəcək?! Bəlkə,heç Fuada yaraşan deyil?! Amma Fuad da az aşın duzu deyil, onun istədiyi qız, yəqin ki, anası kimi yaraşıqlı və gözəldir”.

… … …

Aradan xeyli vaxt keçmişdi.Bir neçə gün idi,Mürsəlov özünü pis hiss edirdi. Hətta bədənin hərarəti normadan çox yüksək olduğundan şiddətli ağrılara tab gətirə bilmirdi. Atasının halının get-gedə pisləşdiyini görən Fuad tez onu işlədiyi klinikaya apardı. Baş həkim Qafarov uşaqlıq dostunun vəziyyətinin ağır olduğunu görüb həkimlərə göstəriş verdi ki, onu təcili müayinədən keçirsinlər. Fuad baş həkimə dedi ki, müayinəyə ehtiyac yoxdur. Atamın kor bağırsağıdır. Təcili analizdən sonra onu əməliyyat etmək lazımdır.

Fuad Mürsəlovu cərrahiyə otağına qaldırdı və atasına ürək- dirək verib dedi ki, elə qorxulu bir şey yoxdur. Əməliyyat yarım saat çəkəcək.

Əməliyyatdan sonra Mürsəlovu ayrıca bir palataya gətirdilər. Həmin gecə Fuad və Fidan xəstəxanada Mürsəlovun yanında qalıb ona qulluq göstərdilər. Baş həkim Qafarov dostu Mürsəlova baş çəkməyə gəlmişdi. İki dost şirin-şirin söhbət edir, qayğısız uşaqlıq illrərinı xatırlayırdılar.Birdən Mürsəlovun gözü şəfqət bacısına sataşdı soruşdu:

– Qafarov, iki gündür yatmayıb mənə keşik çəkən bu gözəl qız kimdir? Çox ağıllı, nəzakətli qızdır.

Baş həkim bic-bis güldü,Mürsəlova göz vurub cavab verdi:

-Xəstəxanamızın əziz balası, fəxri işçisi Fidan xanım Hüseynovadır. O, bütün xəstələrə belə can yandırır. Baxmayaraq, ali təhsil almayıb, amma burada işləyən 20 ilin həkimlərindən çox bilir. Bəzən həkim olmayanda xəstələrə o baxır. Baş tibb işçisi kimi öz üzərinə düşən vəzifəni şərəflə icra edir, hər bir xəstəni özünə doğma, yaxın bilir. Fidanın savadını və bacarığını nəzərə alıb müraciət şəklində yazıb Səhiyyə Naziriliyinə göndərmişik ki, Nazirliyin göndərişi əsasında, o bu il Azərbaycan Dövlət Tibb Unverstitetində təhsilini davam etdirsin, özü də işdə qalmaq şərti ilə. Sağ olsunlar, Səhiyyə Nazirin müavini Sərdar Kərəmov müraciətimizi qəbul edib. Artıq Nazirliyin göndəriş sənədləri adı çəkilən təhsil ocağına təqdim edilib. İnşallah, bu il Fidan balamız Tibb Unversitetinin tələbəsi olacaq. O həkim olmağa layiqdir.
Fidanın palatadan çıxmağa hazırlaşdığını
görən Qafarov səsini bir az qaldırdı:
– İnanıram ki, Fidanla Fuad gələcəyin ən məşhur cərrahaları, peşəkar həkimləri olacaq. Fuad da artıq müdafiyəyə hazırlaşır. Bu yaxınlarda elmi işləri ilə əlaqədar Londona gedəcək. Düzdür,hələ gəncdir, amma kifayyət qədər təcrübəsi var, öz peşəsini gözəl bilir.

Baş həkim dostu ilə sağollaşıb palatadan çıxdı. Mürsəlov öz cavanlığını yada saldı, ötənləri xatırladı.Cavanlığında çox gözəl olan Qələm xanımıla tanış olduğu, əhd – peyman bağladığı günlər gözünün önündən keçdi:

– Əhsən, sənə Fuad, əsl mənim oğlumsan, seçimdə yanılmamısan, anana layiq bir gəlin yox, qız tapmısan. Halal olsun, ruhu şad olsun o ananın ki, belə bir ağıllı qızı doğub, tərbiyə edib böyüdüb. Qız deyil, vallah od parçasıdır.

Mürsəlov axşam növbəsinə qalan Fidanı yanına çağırıb dedi:

-Fidan, bu gündən sən mənim də qızımsan. Səni özüm oxudacağam. Hər şeyi bilirəm qızım… Sizin xoşbəxtliyinizə çalışacağıq, sən ona layiqsən, qızım.

Fidan utandığından başını aşağı dikib otağı tərk elədi…

Fuad səhər tezdən palataya daxil oldu, atasına dedi ki, şükür Allaha, artıq yaxşısan bu gün səni evə aparacağıq.

Mürsəlov üzünü Fuada tutub dedi:

– Bəs mənim qızım hanı?

-Ata ,kimi deyirsən?

-Bilmirsən,ay xatakar, üç gündür ki, gecələr səninlə birlikdə palatada yanımda qalıb mənə keşik çəkən, qulluq edən tibb bacısı Fidan xanımı deyirəm .

Atasının eyhamını anlayan Fuadın sifəti pul kimi qızardı. Elə bu anda Fidan palataya daxil oldu, üzünü Fuada tutub dedi:

-Deməli, bu gün atanız evə buraxılacaq, nə yaxşı. Əgər icazə versəniz, atanız paltarını dəyişməmişdən əvvəl onun sarığısınıını təzələyərəm. 
Fuad başı ilə razılıq verdi. Fidan Mürsəlovun sarığısını açıb yarasını yudu, sonra dərman qoyub yenidən sarıdı , dedi:
– Artıq yaranız sağalıb, bir-iki gündən sonra sarığa ehtiyac qalmayacaq.

Mürsəlov əynindəki paltarları soyunub köynək və kostyumunu geyindi, həyətdə xidmət maşını dayanıb onu gözləyirdi, bir –neçə dəqiqədən sonra xəstəxananı tərk edəcək idi. Ona görə də palatanı tərk etməzdən əvvəl Fuaddan xahiş etdi ki, bir neçə dəqiqəliyə onu Fidanla baş-başa buraxsın. Mürsəlov Fidana dedi:

-Mənim bir qızım var, adı da Aydandır, hələ tələbədir, bu il o da qardaşı kimi həkim olacaq. Elə bil onunla bir almasınız, yarı bölünübsünüz, boy-buxunla, görkəmcə də bir-birinizə çox oxşayırsınız. Fuada da tapşırmışam, arada işdən sonra səni və uşaqları da götürüb bizə gətirsin. Bu gündən mən sənin atan, sən də mənim əziz balam, qızımsan. Mənə də “ata” deyib, müraciət edərsən.

“Ata” sözünü eşidən Fidanın gözləri doldi, bir anlığa doğma kəndlərini, ata-anasını göz önündə canlandırdı və uşaqlığını, atasını onu necə əzizlədiyini xatırladı.

Mürsəlov Fidandan xahiş etdi ki,əgər çətin deyilsə, o gecə Xocalıda baş verənləri 
danışsın. Göz yaşlarını içində bərk-bərk sıxan Fidan başlarına gələn faciəni olduğu kimi nəql etd.Danışdıqsa yanaqları ilə süzülən göz yaşlarını saxlaya bilməyən Fidan qəfildən dəli bir hıçqırıq çəkdi.

Mürsəlov Fidanı dərdələri ilə baş-başa qoyub palatadan çıxanda saçlarını tumarlayıb dedi:
-Ağla,qızım,ağla,ürəyini boşalt.Heyif ki,biz kişilər ağlaya bilmirik.

… …

İsti yay günləri idi. Artıq Fidan Azərbaycan Dövlət Tibb Unverstitetinin müalicə-profi-laktika fakültəsinə qəbul olmuş, tələbə biletini almışdı. Aydan isə həmin təhsil müəssisəsini fərqlənmə duplomu ilə bitiririb Nağıyev adına Cərrahiyyə Xəstəxanasına təyinat almışdı. Mürsəlov qərara gəldi ki, həftənin bazar günü qızının ali məktəbi bitirib diplom alması şərəfinə evində kiçik bir yığıncaq keçirsin. Ona görə də bir gün öncə Fuada tapşırdı ki, gələndə Fidanı və onun qardaş- bacısını da gətirsin. Fuad Fidana yaxınlaşıb dedi:

– Bacım Aydanın diplom alması münasibəti ilə bizdə- evdə qonaqlıq olacaq. Kənar şəxslər olmayacaq, ailəvi tədbirdir. Atam sizi də dəvət edir.Ünvanınızı deyin,gəlim ,sizi gətirim, bacımla, anamla da tanış olarsınız.

Fidan bir anlıq tərədüd etdi,lakin sonradan Mürsəlovun sözü yerə düşməsin deyə,həm də Fuadı sındırmamaq üçün razı oldu və ondan evlərinin ünvanını öyrənib dedi:

-Evdə uşaqları yerbəyer edib gələrəm.

– Atam deyir, gələndə uşaqları da gətirin.
-Yox,sizə zəhmət olar. Həm də ki, Nabat ana tək qalar. Narahatçılığa dəyməz, özüm gələcəyəm.

Fidan axşam evdə məsələni açdı, Nabat anadan icazə aldı. Səhər tedən oyandı,bütün ev işlərini gördü,yemək bişirdi,hazırlaşıb evdən çıxdı. Sonra Mərkəzi Unvermağa gəlib Aydan üçün hədiyyə aldı, bir dəstə gül bağlatdırıb Fuadgilə getdi. Fidan Fuadgiin mənzilinə çatanda zəngi basmağa cürət etmədi. Onu həyəcan bürümüşdü:”Görəsən,məni necə qarşılayacaqlar?” Fuad tez-tez qapını açır, blokun ağzına şıxıb ətrafa baxır, Fidanın gəlməsini səbirsizliklə gözləyirdi. Fidanın zəngi basmasına ehtiyac qalmadı.Fuad növbəti dəfə qapını açanda Fidanı görüb çox sevindi.” Xoş gəlmisiniz”- deyib onu içəri dəvət etdi.

Aydan mətbəxdən qonaq otağına keçəndə ayaqqabısını soyunmaq istəyən Fidanı görüb Fuaddan soruşdu:
-Qaqaş,bu qız kimdir?Nə gözəl saçları var.
Fuad həyəcanını bacısından gizlədə bilmədi,dili topuq vura-vura dedi:
-Aydan,tanış olun,bu Fidan xanımdır,mənimlə bir klinikada işləyir.Gəlib
universiteti uğurla bitirməyin münasibəti
ilə səni təbrik etsin.

Aydan olduqca səmimi və mehriban qız idi, qeybət və dedi-qodudan xoşu gəlməzdi. Ağıllı, dərrəkası və cəmiyyətdə raftarı ilə həmişə ailəsinin başını uca edərdi. O Fidanla çoxdanın tanışi kimi görüşdü:

-Xoş gəlmisiniz,Fidan xanım,tanışlığımızdan məmnun oldum.

Qızın xoş rəftarından ürəklənən Fidan”Sizi təbrik edirəm,Aydan xanım,”-dedi və gətirdiklərini ona təqdim etdi.Aydan hədiyyəni həvəslə qəbul edib qızı qonaq otaığna apardı,qonaqlara təqdim etdi:
-Tanış olun,bu Fidandır,Fuadın iş yoldaşı.A, indi fikir verdim,adımız bir-birinə uyğundur,Aydan-Fidan,yox,bəlkə tərsinə,Fidan-Aydan.

Qızın bu zarafatına hamı güldü. Mürsəlov və Qəmər xanım qonağa “xoşgəldin”, deyib süfrə başında yer göstərdilər. Fidan Fuadla Aydanın arasındakı stolda əyləşdi.Fürsətdən istifadə edən Aydan atasının qulağına pıçıldadı:
-Canı yanmamış yaman qəşəngdir,ata, Fuada çox yaraşır.

Fidan ilk dəfə belə böyük məclisdə, yad adamların arasında otururdu,ona gorə də çox sıxılırdı. Bunu hiss edən Aydan onu ələ almağa çalışırdı ki, özünü sərbəst, evlərində olduğu kimi hiss etsin. Mürsəlovun yaxın dostları, Aydanın universitet rəfiqələri də məclisdə idilər. Mürsəlov ayağa qalxıb gələn qonaqları salamlayıb dedi:

-Bu gün mənim üçün ən əlamətdar və həyatıma yazılan tarixi günlrdən biridir. İki qızım bu məclisdə əyləşib. Biri Aydandır, Tibb Unversitetini fərqlənmə duplomu ilə bitirib. O biri qızım isə Fidandır, həmin təhsil müəssisəsinin müalicə-profilaktika fakültəsunə qəbul olub. Mən ilk badəni bu iki gəncin şərəfinə qaldırmağı təklif edirəm. Sonra Mürsəlov aldığı hədiyyələri qızlara təqdim etdi. Aldığı iki eyni boyunbağının birini Fidanın, o birisini isə Aydanın boynuna taxdı.

Məclis dağılmışdı. Fidan da xoş ovqatla evlərinə qayıtmışdı. Artıq gecə yarıdan keçmişdi. Qəmər xanım yataq otağında səbirsizliklə ərini gözləyirdi. Fidanı evlərinə aparan oğlu qayıtmayınca Mürsəlovun yatmaq fikri yox idi.Fuad evə daxil olanda atası onun üzündəki məmnun ifadəni görüb rahatlaşdı,yatmağa getdi.Qəmər xanım tez qalxıb yatağında oturdu, gözlərini maraqla ərinin üzünə dikib əda ilə soruşdu:

-Ay Gəray, bir demirsən, gələcək gəlinimiz kimlərdəndir, kimin qızıdır, atası harda işləyir?Yaman gözüm tutub onu.

Mürsəlov arvadının xasiyyətinə yaxşı bələd idi.Qəmər xanım çox şöhrətpərəst qadın idi. Həmişə imkanlı ailələrlə yaxınlıq etməyə can atırdı. Onun rəfiqələrinin hamısı vəzifəli kişilərin xanımları idi. Ona görə çalışırdı, arvadını al dil ilə yola gətirsin.Mürsəlov söhbətə şirin başladı:

-Ay Qəmərim,Qəmərim,yadındadır, neçə vaxtdır deyirdim , sənə bir sürprizim var, bu yaxınlarda səni muştuluqlayacağam, bir xoş xəbər çatdıracağam.Sürprizim elə bu idi. Səni Fidanla tanış etmək istəyirdim . Qız Fuadl bir klinikada işləyir, baş tibb bacısıdır. Gözəlliyinə özün şahid oldun,dərindən maraqlanmışam ağlına da söz ola bilməz. Xəstəxananın baş həkimi özün bilirsən ki, mənim uşaqlıq dostumdur. Fidan onun çox xoşuna gəlib və mənə də məsləhət bildi ki, əldən qaçırılası qız deyil. Bütün klinika Fuadın onu sevməyindən danışsa da, amma Fidan hələ oğlumuza qəti qərar bildirməyib. Görünür, ehtiyat edir.Əslən Qarabağlıdır, atası məsul işlərdə çalışıb, anası müəllimə işləyib. Hər iki valideyni Xocalıda şəhid olublar. Fidanın bir kimsəsi qalmayıb, bütün qohum-əqrəbası Xocalı soyqırımında həlak olublar. Fidan, azyaşlı bacı və qardaşı isə təsadüfən sağ qalıblar və Bakı şəhərinə pənah gətiriblər.

Ərinin söhbətinin ortasında sir-sifəti dəyişən Qəmər xanım söhbətin sonunda sanki bir əfi ilana döndü,qəzəblə dedi:

-Ağlını başına yığ, Gəray! Bircə oğlumuz var,onu bədbəxt etməyəcəyik ki. Fuada adlı- sanlı, özün kimi imkanlı bir kişinin qızını alacağam. Bilirsən kimi… Şamilovun qızını deyirəm. Şamilov yuxarılara yaxın adamdır, əlinin dalı da kəsir, qabağı da. Onun arvadı ilə qardaşım arvadı rəfiqədirlər, ailəvi dostdular, bir-birilərinin cikinə də, bikinə də yaxşı bələddirlər. Mən də Şamilovun ailəsi ilə yaxından tanış olmuşam. Şamilovun aman-zaman bir qızı var. O da istəyir ki, qızını etibarlı ailəyə verib onunla qohum olsun. Qızın adı Şəfəqdir, Bakı Dövlət Unversitetinin hüquq fakültəsini təcəzə bitirib, atası onu Ədliyyə Nazirliyində işə düzəldib. Bizə “sestiriçka”, küçələrə atılmış yetimçə, kimsəsiz qız lazım deyil. Bu gündən bu söhbəti yığışdırın.Fuada öz səviyyəmizə uyğun qız alacağam, vəssalam.

Qəmər xanımın dediyini edən,sözünü yerit- məyi bacaran qadınlardan idi. Hər bir kəlməsi evdə qanun kimi işləyirdi.Mürsəlov anladı ki,artıq söz desə,gecə vaxtı evdə mərəkə qopacaq. Üzünü divara şevirib özünü yatmış kimi göstərdi.Amma arvadının dilindən çıxan “küçələrə atılmış”, “yetimçə” sözü ona çox pis təsir etdi , əsəblərini boğa-boğa dərin və acı bir xəyala daldı:

-Görəsən, Fidanın valideyinlərinin yerinə biz şəhid olsaydıq, onda necə? Onuın da valideyinləri Qəmər deyən sözləri deyərdimi, o da bizim oğlumuza “yetimçə” deyərdimi? Axı Fidan olduqca ağıllı qızdır, onun da valideyinləri yaxşı vəzifələrdə işləyiblər. Əgər Xocalı faciəsi olmasaydı, o valideyinlərini itirməzdi, ürəkli olardı. Fidan zəkalı qızdir, Fuadla çox yaxşı cütlük olar- dılar.Həm də ki, bizə var-dövlət yox, oğlumuzun xoşbəxtliyi lazımdır, Fidanın böyük gələcəyi var, mən buna inanıram. O, gələcəkdə dünya şöhrətli həkim olacaq. Fuad ancaq Fidanla xoşbəxt ola bilər.

Səhər açılmış, hamı süfrə başında əyləşəmişdi. Aydan atasının kefsiz olduğunu görüb çox narahat oldu və ondan soruşdu:

-Ata, xəstələnib eləməmisən ki, gözlərimə bir təhər dəyirsən?

Qəmər xanım Mürsəlova ağzını açmağa imkan vermədi,bomba kimi partladı:

-Ay qızım, atan başını itirib, Fuada qohumu-əqrəbası olmayan yetim bir qızı- Fidanı almaq istəyir.

Anasının sözündən bərk əsəbləşən Fuad stoldan durdu, ac-susuz işə getdi. Aydan isə anasını tənbeh edib, dedi:

– Belə danışma, ana. Sən bu cür hərəkətinlə ailəmizin başını aşağı salmaq istəyirsən? Axı sənin nəyin əskikdir ki, gedib varlı ailə axtarırsan? Atamın özünə görə var-dövləti,ad-sanı var ,şükür Allaha,biz kimdən əskik dolanırıq Bu qədər daş-qaşın, qızılların içində batırsan, bu sənə bəs eləmir? Axı Fidanın nə günahı var ki, valideynlərini vaxtsız itirib. Bu gün hər birimizin başına həmin müsubətlər gələ bilərdi. Ermənilər Fidangilin şəhərini yandırdı, onun ailəsini vəhşicəsinə qətlə yetirdi. Qarabağ kimi vətənimizin dilbər bir güşəsi işğal olunub.Axı sənin də ana tərəfin Qarabağlıdır. Gərək sən bizim yanımızda belə ifadələr işlətməyəsən. Bir başa düş, anla ana, ermənilər bir milyondan çox soydaşlarımızı öz doğma yurd yerlərindən, isti yuvalarından didərgin salıblar, biz isə Fidan kimi gözəl-göyçək və ağıllı qızlarımıza “yetimçə”, “küçələrə atılmış” deyib-onların sınmış qəlbinə od basmaqla özümüzdən uzaqlaşdırırıq, eləcə də xoşbəxtliyinə, ailə səadətinə mane oluruq. Qaldı ki, Fidana çox qəşəngdir, yaraşıqlı və cazibədarlığı ilə seçilir, şəhəri gəz, axtar, gör onun kimi alicənab və ağılı, gözəl-göyçək qız tapa biləcəksənmi? Düz iki ildir, Fuad onun dalına düşüb, addım-addlm izləyib, yalvarır, səni sevirəm, səninlə ailə həyatı qurmaq istəyirəm, deyir. Amma Fidan hələ Fuada ürək vermıyib , sadəcə onunla dost kimi davranır, səmimi rəftar edir və ailəsinə hörmətlə yanaşır.Çünki çəkinir,bizim onu necə qəbul edəcəyimizdən ehtiyat edir,səhv etməkdən qorxur. Fidan bizim ailəyə yaraşan qızdır. Bizə varlı, kimlərinsə qoynuna atılmış, yad nəfəslər dəymiş qız yox, Fuada layiq, onun kimi namuslu və qeyrətli qız lazımdır ki, ailəmizin başını həmişə uca etsin. Bir də ki, Fidanın qəlbi sınıqdır, sənin bu tənəli sözlərini eşidər, ciliklənmiş ürəyi paralanar, yaralarının qaysaqlarını yenidən qoparıb təzələyə bilər.

Qızının belə sətr mövqe göstərəcəyi Qəmər xanımın ağlına gəlməzdi,odur ki,artıq bir söz deməyib susdu.

Anasının sözlərinə əhəmiyyət verməyən Aydan hər gün Fidanla zəngləşir,vaxt tapıb onunla görüşür, bəzən Fidangilə də gedirdi. Hər dəfə Əzizlə Əzizəyə hədiyyələr alıb aparırdı.Ona yaman alışan uşaqlar Aydana “bacı” deyə müraciət edirdilər.Nabat ananın şirin,məzəli söhbətlərindən doymaq olmurdu.Bəzən Şəki ləhcəsi ilə danışıb qızları güldürürdü.Bir gün Aydan Fidana dedi ki, atam sənin üçün yaman darıxıb, bir gün bizə -atama baş çəkməyə gəl.

Fidan Aydanın sözünü yerə salmadı, bir bazar günü onlara gəldi. Fidanın gəlişindən Mürsəlov çox sevindi, qızı doğma balası kimi bağrına basıbdı. Sonra Fidanın və uşaqların qayğıları ilə maraqlandı. Qəmər xanım heç aralıqda görünmədı. Sonra Aydan Fidanı öz otağına apardı, şirin söhbətə başladılar.Öz otağında qəzəbi içini silkələyən Qəmər xanım fürsət axtarırdı ki, Fidanı təkləyib zəhərini üstünə töksün. Aydan otaqdan çıxıb mətbəxə getdi ki, özləri üçün iki fincan çay gətirsin. Bu dəmdə Qəmər xanım otağa daxil oldu və fors-fasonla Fidana dedi:

-Ağlını başına yığ, ay qız, oğlum Fuaddan əlini çək, o sənin tayın deyil, ona adlı-sanlı, ailəmizə uyğin, qız alacağıq. Artıq Fuadın adaxlısı var. Bu yaxınlarda nişan taxacağıq, istəsən ,sən də gələ bilərsən.

Qıza sözünü deyib, Qəmər xanım tez otağı tərk etdi ki, Aydan onu Fidanın yanında görüb şübhələnməsin. Fidanı sanki cəryan vurdu. Qələm xanımın zəhərdən acı sözündən sifəti birdən-birə pambıq kimi ağardı, bir anlıq donub qaldı. Bu anda iki fincan çayla Aydan otağa daxil oldu ,Fidanı çay stoluna dəvət etdi. Fidan ayağını sürüyə-sürüyə gəlib stol arxasında əyləşdi.Nə qədər çalışdı,həyəcanını gizlədə bilmədi. Aydan onun sifətinin ağardığını, bədəninin uçunduğunu gördü.Aydanı duyuq saldığını başa düşən Fidanın gözlərindən isti yaş gilələri süzüldü.Aydan təşvişlə soruşdu:

-Fidan, bacım, nə oldu sənə, niyə ağlayırsan?

Fidan cavab verdi ki, heç nə olmayıb, təcili işim çıxdı, getməliyəm. Tez ayağa qalxdı, Aydan ilə sağollaşıb otağı tərk etdi.

Aydan şübhələndi ki, o ,mətbəxə keçəndə anası otağa daxil olub, Fidana nəsə deyib. O, tez anasının yanına qaçıdı və acıqlı-acıqlı dedi:

-Ana, sən Fidana nə dedin ki, o zavallı qız ağlaya-ağlaya çıxıb getdi.

Sevincini gizlədə bilməyən Qəmər xanım acıqla qızına dedi:
-Ay qız,mən ona yaxşılıq elədim,əgər qanan olsa,nahaqdan ümidlənməsin.

… … …

İki aydan çox vaxt keçmişdi. Aydan utandığından Fidana zəng eləmirdi. Fuad isə anasının hərəkərindən xəcalət çəkirdi, ona görə də Fidanla üz-üzə gəlməkdən yayınırdı. Fidan Fuadla rastlaşmamaq üçün baş həkimə işdən çıxmaq ərizəsi ilə müraciət etdi .Baş həkim Fuadı çağırıb dedi:

-Fidanla sənin aranızda bir söz- söhbət olmayıb?İşdən azad olmaq istəyir, get bir onunla maraqlan.

Fuad baş həkimin sözünü çevirə bilməyib Tibb Uversitetinə getdi ,Fidanla görüşdü. Fidan Fuadı çox soyuq qarşilayıb dedi:

-Aramızda nə varsa, bu gündən bitdi, xahış edirəm, məndən uzaq durun, bir də yanıma gəlməyin, ananız Qəmər xanım belə tapşırıb. Bizi bir yerdə görər, əsəbləşər. Bir də ki, siz çox imkanlı, varlı bir ailənin övladı, mən isə valideynlərini , qohum-əqrabasını, yurd-yuvasını itirmiş yetim, kimsəsiz, mənəviyyatı tapdalanmış, köçkün həyat tərzi sürən kasıb bir qızam. Mən sizin ailəyə yaraşan deyiləm axı.

Fuad anasına görə Fidandan üzr istəyərək kor-peşman geri qayıtdı.

Bu arada Sərdar Kərəmov baş həkimə telefon edib Fidanın taleyiilə maraqlandı. Baş həkim cavab verdi ki, iki aydan çoxdur ki, Fidan işdən çıxıb,buralarda görsənmir.

Nazir müavini tez Tibb Unversitetinin rektoruna zəng edib dedi ki, sabah dərsdən sonra Fidan təcili nazirliyə, onun yanına gəlsin. Qız səhərisi günü dərsdən sonra nazirliyə, Sərdar müəllimin yanına getdi.

Fidanı görən Sərdar Kərəmov tez ayağa qalxdı, onu mehribancasına, öz övladı kimi qarşıladı, əyləşmək üçün ona yer göstərib dedi:

-Fidan, qızım, sizdən çox narahat idim, səni ona görə çağırtdırdım ki, görüm qardaşınla, bacın necədir, dərslərinə nə cür hazırlaşırsan, tələbə mühitinə alışa bilirsənmi? Xəstəxanada işlərin necə gedir?

Fidan cavab verdi:

-Çox sağ olun, Sərdar müəllim. Uşaqlar da yaxşıdırlar. Əziz artıq böyüyüb. İkinci sinfə gedir, Əzizə də 4-cı sinifdə oxuyur. Allah köməyiniz olsun. Bunlar hamısı Aqil müəllimin, Qoşqar əminin,Sizin sayənizdədir.Siz bizə atalıq qayğısı göstərirsiniz. Bu yaxşılıqları heç kəs etməzdi, ancaq siz etdiniz. Vətənin sizin kimi oğuılları, xeyirxah insanları var. Sizin sayənizdə məktəbdə uşaqlara yaxşı baxırlar. Hər ikisi dərs əlaçısıdır. Dünən məktəbdə valideyin iclası idi. Əziz və Əzizə əlaçı olduqlarına görə məktəbin rəhbərliyi hər ikisinə “Təşəkkürnamə” verib. Onlar da çalışacaqlar ki, siz əmilərin etimadlarını doğrultsunlar. Əzizə deyir, böyüyəndə Sərdar əmim kimi həkim olacağam. Əziz də deyir əsgər olacağam, gedib düşmənlərdən babamın, nənəmin, bütün şəhidlərimizin qisasını alacağam.

-Buna çox sevindim. Amma işdən çıxmağını da bilirəm,yəqin dərslə işi bir araya sığdıra bilmirsən. Eybi yoxdur,universiteti bitirənə qədər sizi korluq çəkməyə qoymarıq.

Nazir müavini içində pul olan ağzı bağlı zərfi Fidana uzatdı. “Əlaçı olduqlarına görə bunu bir əmi kimi uşaqlara göndərirəm”.
Fidan pulu götürmək istəməyib dedi:
-Narahar olmayın,Sərdar müəllim, dövlət bizə təqaüd verir,Qoşqar əmi bizə necə lazımdır,kömək edir.Nabat ananın ərinin hərbiçi təqaüdü də var,Sakit qardaşımız da hər ay rayondan sovqat göndərir,korluq çəkmirik.

– Bəs mən sizin əminiz deyiləm, pulu götürməsən ,səndən inciyərəm. Nə çətinliyin olsa, mütləq mənə çatdır. Həsənzadə də səninlə maraqlanır, vaxt tapıb arada ona da bir baş çək. Sən tək deyilsən Fidan, sənin Həsənzadə kimi,mənim kimi doğmaların, əmilərin var.

Bu cür isti sözlərdən qəlbi dağa dönən Fidan zərfi götürdü, Sərdar müəllimə təşəkkür edib getdi.

Fidan artıq ikinci kursa keçmişdi, dərs əlaçısı idi, unvesitetdə böyük hörmət qazandığından hətta dekanlıqda fakütələr üzrə baş sinif nümayəndəsi seçilmişdi. Müəllim və tələbələr ona hörmətlə yanaşırdılar.

… … …

Şamilovin qızı Şəfəqlə Fuadın nişanı “Səadət” sarayında keçirilirdi. Fidan bir buket gül aldı Mürsəlovun ona hədiyyə elədiyi boyunbağını da götürüb “Səadət” sarayına gəldi. Nişana gələnlərin hamısı vəzifə sahibləri, özlərinə bər-bəzək, sığal çəkdirmiş nazir, prokuror, rəis xanımları idi, barmaqları və boğazları qızıl, brilyant, daş-qaşların içində alışıb yanırdı. Fidan isə sadə geyimi ilə diqqəti tez çəkdi.

Fuadın nişanlısı Şəfəq o qədər də gözəl deyildi; gödəkboy, qarabəniz bir qız idi. Şərab içdiyindən gözləri şir gözləri kimi qızarmışdı. Oynamaqdan yorulmurdu, heç ortadan çıxmaq bilmirdi. Fuad isə çox bikef, lal-dinməz bəy- gəlin masasında tənha oturmuşdu. Sanki məclisin tez qurtarmasını gözləyirdi. Fuad sevmədiyi adamla bir omür necə yaşayacağını fikirləşdikcə qəm dəryasında boğulurdu.

Fidan məclisə göz gəzdirib gördü ki, Fuad tək-tənha oturaraq fikirlər aləminə qərq olub.Tez Fuada yaxınlaşdı və əlindəki gül dəstəsini uzadıb onu təbrik etdi, sonra atasının aldığı hədiyyəni də oturduqları masanın üstə qoydu, “xoşbəxt olun!” deyib, zalı tərk elədi.

Fuad Fidanın gəlişini gözləmirdi. Bu ona ağır bir zərbə oldu. Sanki onu ildırım vurdu. Heç bilmədi , nə etsin,onun dalınca çıxmağa cürət etmədi.

Qır-qızılın içərisində od tutub yanan Qəmər xanımın sevincindən çiçəyi çırtılayırdı, xanımları rəqsə dəvət edir, özü isə aradan çıxmırdı.Mürsəlovla Aydan Fidanın gəlişini görüb çox pis vəziyyətə düşdülər,xəcalətlərindən gedib görüşə bilmədilər.

… …

Uşaqlıqdan sərbəstliyə öyrənən Şəfəqin günləri vəzifəli kişilərin oğlanları ilə bar və diskotekalarda, kef məclisində keçirdi. Spirtli içkilər qəbul edərək keflənib xoşuna gələn oğlanın qucağında uyuyardı, üstəlik bahalı siqaret də çəkərdi. Şəfəq işdən sonra gündə bir oğlanın qoltuğunda bara, diskotekalara gedir, yeyib-içir şənlənirdi. Artıq nişanlı qız olduğunu da unutmuşdu, Fuadı isə heç vecinə almırdı. Şəfəqin bu çirkin hərəkətləri hətta Fuadın iş yerində də qadınların dilindən düşmürdü. Deyirdilər ki, heyif Fuada, yaraşıqlı, belə bir savadlı oğlan görün kimlə evlənir, gəzəyən bir xanımla. Digəri deyirdilər ki, Fuad qızı atasının vəzifəsinə görə alır,ona görə də yazıq Fidanı burdan didərgin saldı.

Bir gün Fuadın iş yoldaşı Elşən həkim Fuadı bir kənara çəkib dedi:

-Fuad,sən yaxşı oğlansan,xətrini qardaşım qədər istəyirəm.Neçə gündür, sənə bir söz demək istəyirdim,amma çəkinirdim.Axşam qəti qərar verdim ki,hər şeyi sənə deməliyəm.Özün bilirsən ki,mən subayam, hər axşam dostlarla barda oturub söhbət- ləşirik.Sənin nişanlını hər gün bir oğlanla oturub içən, siqaret çəkən görürəm.Heyif Fidandan,nahaq onu belə birinə dəyişdin.Özün bilərsən,Fuad, amma zərərin yarısından qayıtmaq da xeyirdir.

Axşam Fuad işdən çıxıb evlərinə getmədi, Şəfəqin dalıınca düşüb onu addım- addım izlədi.Qızın yaşadığı binanın qarşısında gözlədi.Şəfəq blokdan çıxıb öz maşınına əyləşdi.Fuad da məsafə saxlayaraq maşınını onun dalısınca sürürdü. Fuad qəsdən bara bir az gec daxil oldu. Şəfəq öz kefində idi,yad bir oğlanın qucağında oturub siqareti siqaretə calayır, içdikcə içirdi.Fuad onun bütün hərəkətlərini kameraya çəkdi. Sonra bardan çıxıb avtomobilinə mindi, əsəbi halda maşını yüksək sürətlə idarə etməyə başladı. Sürətlə gedən avtomobilin qarşısına bir qoca çıxdı. Bunu görən Fuad avtomobili saxlaya bilmədi, o qocanı vurmasın deyə sükanı sağa burub idarə etdiyi maşını yolun kənarındakı beton dirəklərinin birinə çırpdı.

Qəza nəticəsində Fuad ağır yaralanmışdı. Onu qan içində, ölümcül vəzyyətdə Musa Nağıyev adına Təcili Yardım Xəstəxanasına gətirdilər. Tanınmış travmatoloq- həkim Ələkbər Həmidov Fuadı tanıdı . Fuadın qəzaya üğramasına çox heyfslənən Həmidov vaxt itirmədən onun üzərində çox ağır cərrahiyə əməliyyatı apardı.

Fidan televizoru açıb Nabat ana ilə xəbərlərə baxırdı. Birdən aparıcı Fuadın qəzaya uğradığını və səhhətinin ağır olduğu xəbərini dedi. Bunu eşidən Fidan dəli kimi tez ayağa qalxıb bir baş xəstəxanaya üz tutdu. Başı, bədəni sarıqlı Fuad reanimasiya otağında huşsuz halda uzanmışdı, ancaq aparatla ona süni nəfəs verilirdi. Fidan əynində ağ xalat Həmidova yaxınlaşdı, Mərkəzi Klinikada Fuadla bir yerdə işlədiyini, onunla çox yaxından dostluq etdiyini, eləcə də Xocalıdan olduğunu dedi. Buna sevinən Həmidov özü də Qarabağdan olduğunu bildirdi və Fidana da razılıq verib dedi ki, bu gündən mənim köməkçim elə siz olarsınız. Fidan reanimasiya otağına gedib şəfqət bacısını əvəzlədi. Huşunu itirmiş Fuadın ancaq quruca nəfəsi gəlib-gedirdi. Amma Fidan çox cəsarətli idi, Fuadın qayğısına çox yaxşı qalırdı. İki gündən sonra, nəhayət, Fuad özünə gəldi, çox çalışdı ki, sağ ayağını tərpətsin, amma bacarmadı. Sağ ayağını amputasiya olunuduğunu bildi. Şiddətli ağrılar onu çox incitsə də, ilk dəfə gözlərini açanda başının üsündə Fidanı görüb sanki bir anlığa ağrılarını unutdu. Fidan Fuadın özünə gəldiyini , gözlərini açdığını görüb sevindi, dərindən ah çəkib Allaha şükür elədi. Sonra həmişəki kimi gülümsəyərək mehribancasına Fuada ürək-dirək verib dedi:

– Elə qorxulu bir hadisə olmayıb, tezliklə sağalacaqsınız.

Xəbər çıxan kimi Mürsəlov Qəmər xanım, Aydan özlərini tez xəstəxanaya çatdırdılar. Fidanın vəfalı dost kimi ağır gündə Fuadın başı üstə olduğunu görüb bir yandan sevindilərsə, digər tərəfdən isə xəcalət çəkdilər. Nə nişanlısı Şəfəq, nə də onun ata-anası xəbəri eşitsələr də, Fuadın yanına gəlməmişdilər. Fidan reanimasiya otağından çıxıb Fuadın valideynlərinin yanına gəldi, onlarla salamlaşıb dedi ki, narahat olmasınlar, artıq Fuad özünə gəlib, hələlik durumu ağırdır.

Aydan Fidanı görüb göz yaşlasrını saxlaya bilmədi, onu bərk-bərk qucaqladı:

-Bizi bağışla, Fidan, Fuadın taleyi sənin əlindədir, o sənsiz bir gün də yaşaya bilməz. Aydanı kiritmək olmurdu, bilirdi ki, bu işdə günahkar onun anasıdır. Əgər o belə hikkəli olmasa idı , başlarına bu cür hadisə gəlməzdi, qardaşı qəzya uğrayıb ayağının birini itirməzdi.

Qəmər xanım çox pərişan, susmuşca, xəcalətindən başını aşağı dikib göz yaşları tökürdü. Fidan Aydanı sakitləşdirməyə çalışırdı:

– Narahat olma,Aydan, Fuad həmişəki kimi sağalacaq, inşalah tezliklə toyunu edəcəksiniz, sən də qol çirməyib süzəcəksən. Heç kəsə ürək qızdırmıram. Ona görə də, Fuadın durumu yaxşı olana qədər bütün günü, gecələri onun yanında qalacağam. Səndən xahiş edirəm,arada bizə baş çək. Artıq burda qalmağın mənası yoxdur, atan, anan da yorğundur, qoyma burda qalsınlar, mən Fuadın səhhəti ilə bağlı sizə tez-tez məlumat verəcəyəm. Haydı, Aydan burda dayanmayın, birbaş evə.

Mürsəlov arvadına:

– Heç utanırsanmı, xəcalət çəkirsənmi dediyin o sözlərdən? Hanı sənin Şamilovun, sevimli gəlinciyin? Kim yaxşıdır:var- dövlət içində mənəviyyatını itirmiş qız,yoxsa hər cür çətinlikdə mənəviyyatını uca tutan qız?

Arıq Fuadın səhhəti yaxşılaşmışdı. Valideynləri hər gün ona baş çəkirdilər. Fuad bir neçə gündən sonra anasının yanında bacısına dedi:

– Bütün olanları videoya çəkmişəm, onu göstər anamıza. Qoy özünə yaraşdırdığı sevimli, gülməşəkər gəlini Şəfəq xanımın macəralarına diqqətlə baxsın və utansın. Görsün ki, oğlunun gələcək həyatını kimlərə bağlayırdı. Üç aydır xəstəxanada yatıram, amma nə Şamilov, nə onun arvadı, nə də sevimli gəlinciyi gəlib dərdimizə şərik olmadı. Artıq onların ortaya çıxmağa elə sifətləri qalmayıb.Çünki qızlarının hərəkətlərini çox gözəl bilirlər. Fidan qəzaya düşdüyüm ilk gündən indiyəcən yanımdadır.Gecəli-gündüzlü yuxusuz qalıb keşiyimi çəkir. Amma bunun əvəzində sən onun qəlbini qırdın, qaysaq bağlamış yaralarını təzədən qanatdın, dərdinin üstünə dərd gətirdin. Sadə bir kəndli qızı Fidan öz iradəsi, ağılı və dosta sadiqliyi ilə Mürsəlov kimi tanınmış bir kişiyə və onun xanımına dərs verdi, həyat məktəbi keçdi. Ayağını itirmiş şikəst qalmış oğlunun sabahkı taleyi necə olacaq,heç bunu düşünürsənmi, ana?

Fuadın haqq sözlərindən xəcalət çəkən Qəmər xanım özünü saxlaya bilmədi, hönkürüb ağlayaraq başını aşağı dikdi, “məni bağışla oğlum, bir səhvdir eləmişəm”, iki əliylə başına döyüb, “ay Allah, mən balamın sağlamlığının itməyinə bais oldum. Xoşbəxtliyini əlindən aldım”,- dedi. Fidanı görəndə xəcalətindən az qaldı ki, yerə girsin. Amma Fidan özünü onda qoymayıb Qəmər xanıma yaxınlaşdı ürək-dirək verib dedi:

-Ağlayıb özünüzü üzməyin, artıq hər şey arxada qaldı, şükür Allaha, oğlunuz sağ- salamatdır, tezliklə evə qayıdacaq.

Qəmər xanım” məni bağışla qızım, bir səhv eləmişəm,acısını ömrüm boyu çəkəcəyəm”,- dedi, qızın ayağına yıxılmaq istəyəndə Fidan cəld onu ayağa qaldırdı, boynunu qucaqlayıb dedi:

-Mən istəmərəm ki, analarımız ağır, çətin günlərimizdə başlarını aşağı dikib, analıq vüqarını sındırsınlar. Siz təkcə Aydanın, Fuadın yox, mənim də anamsınız. Heç qız da anasından inciyərmi? Axı Aydan mənim ən yaxın rəfiqəm, bacımdır.

Fuadın qəzaya uğramağından bir neçə ay keçəndən sonra Şamilov Mürsəlova zəng vurub dedi:

-Oğlun Fuada de ki, qızımı təhqir eləməsin, yoxsa gəlib onun başını küçük başı kimi əzərəm. Arvadın Qəmər də sabah gəlsin, zir-zibilərinizi aparsın, gedib oğluna başqa qız axtarsın. Mənim Şəfəqim uşaq-muşaq, axsaq, çolaq tayı deyil.

Mürsəlov Şamilovun sözlərindən çox sevinib dedi:

– Şükür Allaha, Şamilov qızının nişanını və qızıl əşyalarını özü qaytarır. Fuad bədən üzvlərinin birindən məhrum olsa da, gələcəkdə ailə səadətindən məhrum olmayacaq.

… … …

Artıq Fuad sağalmışdı. Protez ayaqla yeriyəndə axsadığı o dərəcə gözə çarpmırdı. Bir neçə gün idi ki,Fuad işə çıxırdı.Fidan da yenidən işə qayıtmışdı .Demək olar ki,bütün günü bir yerdə olurdular . Fuad sevgi dolu baxışlarını Fidananın üzündən çəkməsə də,cürət edib qıza deyə bilmirdi ki,səni dəlicəsinə sevirəm, məni bağışala . Qorxur- du ki, Fidan ondan bir dəfəlik üz döndərər, “yox” deyər,ümidlərini param-parça edər.

Fidan Fuadı çox sevirdi, fikirləşirdi ki, onu ancaq Fuad xoşbəxt edə bilər. Çünki Fuad da onun kimi sadə və çox saf idi. Gözləyirdi ki,ilk addımı Fuad özü atsın,sevgi etirafı etsin.Fuad isə içində qovrulsada,dinmirdi, elə bil möcüzə gözləyirdi.

… … …

Günlər beləcə ötüb keçirdi. Bəzən Fuad iş vaxtından sonra da saatlarla xəstəxanada qalır, evə gec gəlirdi. Ailə üzvləri bunu görüb narahat olsalar da, Fuada nə anası, nə də atası xəcalətlərindən bir söz deyə bilmirdr. Təkcə bacısı Aydandan başqa.

Bir gün Aydan Fidangilə gəldi. Fidan buna çox sevindi. Tez mətbəxə keçib çay dəmlədi, süfrə açıdı. Hər iki rəfiqə şirin söhbətə başladılar. Birdən Aydan düz qızın gözlərinin içinə baxıb soruşdu:

-Fidan, həyat çox qəribədir,həm də səhvlərlə doludur. Bəzən gözləmədiyin insanlar elə səhvlər edirlər ki, məncə,böyük qəlbə sahib olan insan böyük səhvləri bağışlamağı bacaranlardır. Sən necə,səhvini başa düşən insanı bağışlaya bilərsənmi?

Fidan Aydanın söhbəti hara gətirmək istədiyini başa düşdü, bir az duruxub dedi:

-Aydan, artıq biz bacıyıq. Neçə ildir dostluq edirik. Atan həmişə məni səndən ayırmayıb,mənə oz doğma balası kimi yanaşıb, bilirəm, məni də qızı gözündə görür. Artıq biz bir ailə kimiyik. Sizi unutmayacağam. Bu gündən sonra Qəmər xanıma da ana gözüylə baxacağam. Heç övlad da anasından inciyərmi?

Aydan Fuad barədə Fidana bir söz demədi. Amma hər iki rəfiqə gələcək talelərindən danışdılar. Fidan iki nəfərin ona evlənmək təklif etdiyini dedi.Sən demə,biri əl çəkməyib Nabat ananın üstünə elçi göndərib. Gördüb, əl çəkmirlər, axırda deyib ki, mən ürəyimi başqa birisinə vermişəm,həm də çoxdan. Aydan buna açıqca çox sevindi…

Sonra Fidan soruşdu:

-Aydan, sən artıq işləyirsən, çox gözəl və yaraşıqlı qızsan,. Gələcəyini, xoşbəxtliyini düşünürsənmi? Ürəyində biri vavmı?

Aydan:

-Fidan, zəmanə çox dəyişib, insanlar arasında inam azalıb, sevgi, ailə münasibəti, insani dəyərlər getdikcə azalır, həyat ölüm kimi adiləşib. Mənə çoxları eşq elan edir. Hamısı da,demək olar ki, böyük vəzifədə çalışır. Sən bilirsən ki, mən şöhrətpərəst deyiləm.Mən sadə, təmiz qəlbli insanlara önəm verirəm. Gərək könlünü verdiyin adam, həqiqətən də,sənin təmiz məhəbbə- tinə,sevginə layiq olsun, həyatın hər anında səni dərk eləsin, sənin yanında olsun. Xoşuma gələn biri var, rayonludur, Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olub, sadə, kəndçi ailəsindəndir, adı Ramindlr. Valideynləri müəllim işlyəyir. Ramin isə stomatoloji poliklinkanın həkimidir. Universitetdən

bir-birimimizi tanıyırıq.Bir dəfə ad günümdə mənə gül göndərmişdi. Hətta xəstəxanaya yanıma gəlib, mənə dolayı yolla evlənmək təklif edib. Amma mən ona qəlbimi açmamışam, hələ də fikirləşirəm.

Fidan gülə-gülə:

– Çox sevindim, canın yanmasın qız, bəs niyə indiyə kimi mənə deməmisən? Mən də Raminı tanıyıram.

Fidanın “mən də Ramini tanıyıram”cümləsindən Aydan tutuldu, rəngi qaçdı, bənizi ağardı. Bunu görən Fidan tez dedi:

– Bir gün Əzizin dişi bərk ağrıyırdı. Ağrıdan gecəni səhərə kimi yatmadı. Səhər onu poliklinkaya apardım ki, həkim dişin çəksin. Bizi Ramin həkimin yanına göndərdilər. Biləndəki biz Xocalıdanıq, ayağa durdu, bizə oturmaq üçün yer göstərdi, nəzakətlə uşağa yaxınlaşdı, ağrıyan dişinə baxıdı, dedi ki, dişi çəkmək yox,müalicə etmək lazımdır. Hər gün işdəyəm, gələrsiniz müalicə edərik. Çox alicənab,nəzakətli oğlandır. O sənin qismətindir, Aydan, adam da qismətindən qaçarmı? Təklifini qəbul et. Onunla ailə həyatı qursanız xoşbəxt olarsınız. Sənə yaraşan oğlandır, sındırma onu. Əgər anan narazıdırsa,sevgin uğrunda mübarizə apar.

Aydan rəfuqəsi ilə sağollaşıb evlərinə qayltdı.Ürəyində ikitərəfli rahatlıq yaranmışdı. Ramini bəyənməkdə səhv etməmişdi.Həm də qəti əmin oldu ki,Fidan Fuadı ürəkdən sevir.Axşam Fuadın yenə kədərli, sıxıntı içində olduğini görüb dedi:

-Fuad, özünü üzmə,mən hər şeyi bilirəm. Fidangildən gəlirəm. Fidan səni çox sevir. Bir onu gəzməyə dəvət elə,ürəyini aç. Doğrudur, insan qəlbi büllur kimidir, tez sınır. Amma Fidan səni yenə də əvvəlki məhəbbətlə sevir, sənin günahsız olduğunu bilir. Özü dedi, neçə yerdən ona elçi düşüblər, amma gələn elçilərə razılıq verməyib, deyib ki,mənim ürəyimdə birisi var, təkcə onu sevirəm. Davranışından da hiss etdim ki,o ancaq səni sevir. Sən bəxtini bir də sına.

Fuad dedi:

– Axı bacarmıram. Anam mənə başqa qızı alanda, mən onu tək qoydum, öz sevgim uğrunda mübarizə apara bilmədim. Çox zəif oldum və anam deyənə razılıq verdim. Əgər başıma belə bir hadisə gəlməsəydi, mən o nazir qızı ilə xoşbəxt olardımmı? Anamın seçiminə razılıq verəndə Fidanı birdəfəlik itirəcəyimi bilməli idim.

Aydan cavab verdi:

-Fuad, bunun özü də bir alın yazısıdır. Sən qəzaya düşdün, bir ayağını itirdin. Və hər şey yaxşılığa doğru getdi. Nazir qızının da kimliyi anama məlum oldu,səhvini başa düşdü. Anam hətta Fidandan üzr istədi. Mənə inan Fuad, düz sözümdür. Fidan sənin qismətindir, həyat yolunda qarşına çıxıb, onunla açıq danış.

… … …

Ağır cərrahiyyə əməliyatından çıxandan sonra Fuad Fidana yaxınlaşıb dedi:

-Bu gün əməliyyatımız uğurla keçdi, bir insanı həyata qaytara bildik, özü də sənin sayəndə. Xəstəmizi reanimasiya otağına yerləşdiriblər, ona baxan həkimlə tez-tez əlaqə saxlayacağam. Uzun çəkən ağır cərrahiyyə əməliyatından hər ikimiz yorğunuq. Bu yorğunluq sənin gözlərində daha çox hiss olunur, mən səni bu cür üzgün görmək istəmirəm, razı olsaydın, səninlə gedib gəzişərdik, bir az təmiz hava qəbul edərdik, dənizi seyr edə-edə yorğunluğumuzu çıxarardıq.

Fidanın yorğun, üzgün gözlərinə işartı, sevinc qığılcımı yarandı, Fuadın sözünü yerə salmayıb razılıq verdi. Maşına əyləşib şəhərin səs-küyündən uzaqda xeyli gəzdilər. Sonra gözdən uzaq yerdə əyləşdilər. Fuad Fidanın əlini əlinə aldı,qığılcım saçan bəbəklərinə baxıb dedi:

-Bağışla, Fidan,vaxtında ürəyimi sənə açmadım,sənə dəyər vermədim,qədrini bilmədim .Heç bilmirəm xəcalətindən necə çıxacağam. Ağır anlarımda sən məni atıb getmədin, gecəli-gündüzlü yanımda oldun. Həyatım boyu sənə xidmət etsəm də, əvəzini ödəyə bilmərəm.Bacarırsansa,sev- gimi qəbul elə,mənə ərə gəl,Fidan!

Fidan cavab verdi:

-İnsan sevdiyi uğrunda hər cür fədakarlıq etməyi bacarmalıdır.Bu bizim hər ikimiz üçün sınaq oldu.İnsan sevməyi bacardığı kimi sevgisini qorumağı da bacarmalıdır. Bu gündən sonra məni tək qoyma,Fuad,mən səni çox sevirəm.

Hamı Fidanla Fuadı birlikdə görməyə adət etmişdi. Fuad Fidanı hər gün Unverstitetə aparıb gətirirdi.Artıq Fidan öz xoşbəxtliyini başqalarından gizlətmirdi.

Tələbə yoldaşları billəndə ki,Fidan Fuadı sevir ağız büzüb dedilər ki, sənin kimi qəşəng bir qıza bu axsaq yaraşmır.

Fidan qızlara kəskin cavab verdi :

-Düz demirsiniz,qızlar, siz Fuadı tanımır- siniz,o,çox ağılı bir oğlandır. Mən Fuadı sevəndə o ayağını itirməmişdi. Əsas odur ki, sevgidə qüsur olmasın, onda digər qüsurlar əhəmiyyətsiz görünür. Mən Fuadın necə tanımışamsa,elə də sevirəm.

Rəfiqələri Fidanın sözündən pərt oldular, ondan üzr istəyib bir daha bu məsələyə qayıtmadılar.

Bir neçə gün keçmıişdi,Fidan universitetdə idi,rəfiqələri ilə danışıb-gülürdü.Bu zaman qızın telefonuna zəng gəldi. Telefon edən Nabat ana idi. Dedi ki, Əziz məktəbdən gəlməyib. Nərgiz müəllimə zəng vurub maraqlandı,müəlliməsi deyib ki, dərsdən çıxanda özü onu yola salıb. İki saat keçib,amma Əziz evə qayıtmayıb.

Tələbə yoldaşları Fidanın rənginin birdən –birə ağardığını,əllərinin əsdiyini görüb tez onu üzük qaşı kimi gövrəyə aldılar, təlaşla soruşdular:

-Fidan, nə oldu, birdən-birə sənə, evdə bir hadisə baş verməyib ki?

Fidan göz yaşları içində cavab verdi:

-Qardaşım… qardaşım yoxdur. Məktəbdən çıxandan sonra evə qayıtmayıb.

Tələbə yoldaşları qıza ürək-dirək verib dedilər:

-Bəlkə, harasa gedib,ya da yolu azıb, inşallah, tapılar, özünü üzmə.

Bu ara Fuaddan zəng gəldi. Telefonu açan Fidan ağlaya-ağlaya dedi:

-Fuad,Fuad, Əziz,Əziz yoxdu, məktəbdən evə qayıtmayıb.

-Sən hardasan?

-Unverstitetdəyəm, dərsdən indi çıxmışam

-Orada gözlə, bu saat gəlirəm.

Yarım saat keçmədi ki, Fuad gəlib çıxdı, Fidanı götürüb əvvəlcə orta məktəbə getdilər.Nərgiz müəllimə də məktəbdə idi,bütün məktəb bir-biri dəymışdi. Əzizin birdən-birə qeyb olmasına hamı təəcüb qalmışdır. Axı Fidanın bir kəslə əlaqəsi olmayıb, kiməsə pislik etməyib. Bakıda onun düşmənləri olmayıb.

Fuad atasına zəng edib, vəziyyəti ona danışıdı. Mürsəlov rayon hüquq-mühafizə orqanlarına göstəriş verib dedi ki, uşağın axtarışı ilə məşğul olsunlar. Aradan 15-20 dəqiqə keçmədi ki, Rayon Prokuroru və Rayon Polis İdarəsinin rəisi ilə birlikdə məktəbə gəlib vəziyyətlə tanış oldular. Fuada dedilər ki, narahat olmayın, Fidanı da götür evə gedin. Amma Əziz tapılana qədər Fidangilin ailəsini tək buraxmayın. Bu haqda lazımı yerlərə məlumat vermuşik,polis əməkdaşları da sizi nəzarətə götürəcək.

Nərgiz müəllimə ilə məktəbdən çıxıb Fidangilə gəldilır.Nabat xanım çay dəmləyib gətirdi. Nə Fuad, nə də Fidan çay içmədilər. Fidan bir anlığa Xocalı gecəsində başlarına gələn o dəhşətli səhnələri xatırladıqca gözündən yaş leysan kimi axırdı.”İşə bax o dəhşətlərdən sağ-salamat qurtarasan, belə sakitlikdə qeyb olasan”. Nabat xanım,Nərgiz müəllimə, Fuad onu sakitləşdirməyə çalışırdılar.Televiziya açıq olduğundan “Xəbərlər” proqramında Əzizin itməsi ilə bağlı məlumat verildi. Bu xəbər Fidanı, və bacısı Əzizəni daha da sarsıtdı. Aradan beş dəqiqə keçməmiş Həsənzadədən zəng gəldi:

-Qızım, narahat olma,Qoşqar müəllim yanımdadır, olanlardan məlumatım var,lazım olan yerlərə məlumat vermişəm. Daxili İşlər Nazirinin yanındayam. Axtarış üçün hər yerə göstəriş verilib. Bil ki, nazir özü bu işlə ciddi maraqlanır, axtarış əməliyyat işini isə öz üzərinə götürüb. İnşallah, qardaşın tezliklə tapıb evə gətirəcəyik. Bunu sənə mən söz verirəm, özünü üzmə. Sərdar müəllimin də bu haqda məlumatı var. Əziz tapılana qədər evdən bayıra çıxmayın.Sizin telefon nəzarətə götürülüb, onu açıq qoyun. Bir də ki, şübhəli, tanımadığınız adamlar zəng etsələr, ona cavab verin. Onları dilə tutub çox danışdırın.

Aradan xeyli keçmiş zəng gəldi, telefonu Fidan götürdü. Yad səs :

– Fidan, sənsən?

-Bəli, mənəm, Fidan.

Qardaşın Əziz bizim əlimizdədir. İstəyirsən,qardaşın sağ qalsın, onda dediyim şərtlərə əməl etməlisən.Yoxsa onu öldürəcəyik. Fidan yalvardı:

– Axı siz kimsiniz? Nə olar, adınızı deyin. Qardaşımın nə günahı var, o uşaqdır, yalvarıram sizə, dəymən ona, nə istəsəniz ona əməl edəcəyəm,nə qədər pul desəniz, verəcəyəm.

Yad adam:

-Mənə sən lazımsan, özü də bu gecə.

Fidanın bədəni uçundu, nitqi tutuldu. O başdan səs gəldi:

-Dediyim şərtlərə əməl etməsən, qardaşın Əzizin üzün bir daha görməyəcəksən? Ya sən, ya da qardaşın Əziz?

Fidan qardaşına həyatından belə keçməyə hazır idi. Çünki soy-kökündən tək bir kişi Əzuz qalmışdır.Əziz nəsillərinin davamçısı idi. Əllərini hər yerdən üzən Fidan dedi:

-Siz nə desəniz, ona razıyam, amma qardaşımı buraxın, onu öldürməyin?

Vaxt uzatmaq,həm də Əzizin sağ olduğuna
arxayın omaq üçün Fidan soruşdu:

-Qardaşımla danışa bilərəmmi?

Telefonu Əzizə verdilər. Əziz ağlaya-ağlaya bərkdən danışdı:

-Bacı,tez gəl məni apar, burda məni incidirlər, çox pis adamdırlar, hamısı da saqqalldırlar.

Fidan:

-Qorxma Əzizim, tezliklə gəlib səni qurtaracağam.

Yad adam telefonu Əzizdən alıb Fidana dedi:

-Taksiyə oturub burbaş Qanlı gölə gələrsən, mobil telefonun bağlı olsun. Əgər polislərin bundan xəbəri olsa, qardaşını işgəncə ilə öldürəcəyik. Orda səni saqqallı iki kişi qarşılayacaq. Onlar səni tanıyacaqlar,çünki əlimizdə sənin şəklin var.

Fidan geyinib evdən çıxdı və taksiyə oturub birbaş deyilən yerə gəldi.Taksidən düşəndə iki saqqallı oğlan ona yaxınlaşdı.Taksi sürücüsü çox arif adam idi.Fidanın taksiyə oturan andan həyəcan içində olmağı,tez-tez arxaya boylanmağı onun nəzərindən qaçmadı.Taksidən düşəndən sonra yaxınlaşan iki saqqallı gəncin geyimi,şübhəli davranışını onda şübhə oyatdı ,fikirləşdi ki,burda nəsə var.

Saqallılardan biri kobud şəkildə Fidanin qolundan yapışdı qara gilənar rəngli avtomobilin arxa qapısını açıb onu içəri saldı, sonra pencəyinin altında gizlətdiyi qəməni göstərib dedi:

-Əgər səsini çıxartsan, özünü ölmüş bil.

Taksi sürücüsü siqnal verib maşından düşdü, onlara fikir vermirmiş kimi avtomobili idarə edən o biri saqqallıya yaxınlaşıb dedi:

-Qardaş, mən taksi sürücüsüyəm, avtomobilin mühərrikini işə sala bilmirəm. Bəlkə,sizdə ehtiyat burğac ola?

Sükan arxasında əyləşən saqqallı sürücü kobud səslə cavab verdi:

-Bizim vaxtımız yoxdur,tələsirik.

Taksi sürücüsü bir söz deməyib geri qayıtdı ,guya maşınla məşğul olmağa başladı, bir anlıq maşınla qurdalanıb qorxmadan taksiyə əyləşdi,uzaqlaşan saqqallıları təqib etməyə başladı.

Onlar Fidanı Qusar rayonuna, meşəlik olan bir yerə apardılar. İnsan ayağı dəyməyən sıx meşəliyin içində balaca bir budka vardı. Saqqallılar maşını saxlayıb Fidanı yerə düşürdülər.

Avtomobildən düşdü Fidan ətrafa göz gəzdirdi, hər tərəf sıx ağaclığa bürünmüşdü, buradan quş belə uça bilməzdi. Bir söz demədən taxta budkaya tərəf addımladı. Budkanın içindən yekəpər bir oğlan çıxdı, Fidanı qarşılayıb kinayə ilə dedi:

-Demək, sənsən Fidan xanım, Fuad doktorun sevgilisi? Nə gözəl qızsan, malades zövqünə, Fuad doktor…

Qəzəbi içində boğan Fidan fikirləşdi:”Allahım bizi erməninin əlindən qurtarıbsa,burda da qoruyar,odur ki,təmki-

nini pozmadan cavab verdi:

-Bəli, mənəm, Fidan. Siz kimsiniz, məndən nə istəyirsiniz? Qardaşımı hardadır? Siz onu hansı səbəbəblərə görə oğurlayıb bura gətirmisniz?

Oğlana Fidanın dikbaşlığı yer elədi,qıza möhkəm şillə vurdu”.

-Kəs səsini, küçük, İndi bilərsən ki, mən kiməm? Kliçkam “Kaban”dır, biz ancaq “razborka” aparırıq, bizim dediyimizə əməl etməyənin yeri cəhənnəmdir.

Yıxıldığı yerdən güclə qalxan Fidan dedi:
-Mən sizi tanımıram, siz bizdən nə istəyirsi-

niz? Yalvarıram sizə, nə qədər pul istəsəniz verərəm, bu haqda heç kəsə demərəm. Mən özüm Xocalıdanam, nəslimizdən tək qardaşım qalıb, siz Allah, qardaşımı verin, çıxım gedim.

Kaban qızın çənəsindən yapışıb gözlərinin içinə baxaraq dedi:

-Sən bu gecəlik mənimlə olacaqsan? Deyilən kimi da varsan? Gözəlsən. Fuadın zövqü heç də pis deyilmiş, sənin kimi gözəl bir mələyi kiməsə vermək olarmı? Bu gecə mənə qonaqsan, məharətini göstər,görüm,Fuadı necə razı salacaqsan? Sonra qardaşının məsələsinə baxarıq, ha, ha…

Qorxudan gözləri alacanmış Fidan bir anlıq nəsə fikirləşib dedi:

-Yaxşı, mən sizin bütün dediklərinizə əməl etməyə hazıram. Ancaq bir şərtim var. Əvvəlcə, qardaşımı mənə göstərin, görüm sağdırmı?

O biri otaqdan Əzizi gətirdilər. Fidan Əzizi bağrına basıb ana balasını qoxlayan kimi qoxladı, ağlaya-ağlaya dedi:

-Qorxma, qardaşım, tezliklə səni buradan qurtaracağam, evimizə gedəcəyik.

Sonra uşağı Fidanın əlindən alıb o biri otağa apardılar.

Taksi sürücüsü avtomobilini yüz metr aralıda, xəlvəti bir yerdə gizlədi, yerdən əlinə bir odun parçasını götürdü, budkanın yaxınlığındakı iri gövdəli palıd ağacının arxasında gizləndi,məqam gözləməyə başladı, Aradan bir neçə dəqiqə keçmiş bayaq gördüyü yekəpər otaqdan çıxdı, cangüdənlərinə dedi, şəhərdə işim var, bir azdan qayıdacağam,qızı gözdən qoymayın . Əgər sözünüzə baxmasa, əl-qolunu stola bağlayın.

Kaban xarici maşına minib getdi. Fidan iki nəfər əli silahlı saqqallı ilə qalmışdı. İçəridən Fidanın qışqıra- qışqırqa deyirdi:

-Yalvarıram sizə. Nə olar, qardaşımı verin, biz çıxıb gedək.

Saqqallılardan biri dedi:

– Əgər sakit olmasan ,qardaşını güllələyə- cəyik.

Qorxudan Fidan susmaq məcburiyyətində qaldı.

Aradan xeyli vaxt keçdi. Saqqallılardan biri əlində vedrə həyətə çıxıb taksi sürücüsü gizlənən palıd ağacının yanından beş-on metr qabağa, bulağa sarı getdi. Bunu görən sürücü özünü itirməyib” yaxşı fürsətdi, onu yaxalayacağam”,- dedi. Saqqallı aşağa əyililib vedrəni bulağın gözünə tutub su doldurarkən taksi sürücüsü ehmalca yaxınlaşıb əlindəki odun parçasını var gücü ilə arxadan onun peysərinə endirdi. Saqqalı huşunu itirərək arxası üstə yıxıldı və başından qan bulaq kimi axmağa başladı. Sürücü onun gödəkcəsini əyninə geydi, sonra vedrəni su ilə doldurub budkaya sarı getdi. İçəri daxil olanda gördü ki,o biri saqqallı arxası ona tərəf stolda əyləşib pivə içir,tapançasını da yanına qoyub. Fidan lal-dinməz oturmuşdu . Sürücü asta-asta qabağa getdi və arxadan əlini onun çiyninə , qoydu,sonra sağ əlini çənəsinin altına keçirib boynunu qəfildən var gücüylə burub sındırdı. Saqqallı küçük kimi səs çıxardaraq yerə yıxıldı.

-Bacı, tez olun gedək,bir azdan onlar gələcəklər. Nə qədər ki, duyuq düşməyiblər, aradan çıxaq.

Fidan sürücünü tanıdı . Əzizi o biri otaqdan götürüb maşına tərəf gəldilər. Taksiyə əyləşib sürətlə oradan uzaqlaşdılar.Artıq taksi hadisə yerindən uzaqlaşmışdı.Təhlükə sovuşmaq üzrə idi. Fidan taksi sürücüsündən onun kimliyini və həyatını bu cür ağır bir təhlükəyə atmasının səbəbini soruşdu.

Sürücü cavab verdi:

-Adım, Əlidir. Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam, ağdamlıyam. Bədənimdə hələ də güllə qəlpələri mənimlə “yoldaş”lıq edir. Çox qanlı döyüşlərdə iştirak etmişəm. Müharibədə kəşfiyatçı olmuşam. O qədər qanlı hadisələr görmüşəm, həyatımı ağır təhlükələrə atmışam, onda ölüm də yaddan çıxır. Bu hadisə onun yanında nədir ki… Döyüşçü dostlarım mənə “Pələng” deyə müraciət edərdilər. Baxmayaraq, bədənimdə beş güllə yarası var, hələ də gücüm yerindədir, yataxanada məskunlaşmışıq, avtomobilimlə “taksovat”lıq edib ailəmi bir təhər dolandırıram.

Fidan Xocalıdan olduğunu və başına gələn müsubətləri yol boyu sürücüyə danışdı.

Qızın dərdinə acıyan sürücü dedi:

-Heyif o torpaqlardan, heyif Əlif Hacıyevdən, o mənim ən yaxın dostum idi. Həmin gecə Xocalı köməksiz qaldı. Biz köməyə gedəndə artıq gec idi. Əlif dəstəsi ilə birlikdə şəhid olmuşdu. Xocalı isə işğala məruz qalmışdı. Yalnız bir neçə sakini azad edə bildik.

Əli Fidanı evlərinə çatdrdı.Nabat xanımın, Nərgiz müəllimənin həyəsanı sevinclə əvəz olundu.Fuad,Aydan özlərini tez Fidangilə çatdırdılar.Aydanla Fidan bir-birinə sarılıb ağlaşdılar. Hamı Əzizi öpür,diqqətlə yoxlayırdılar ki,uşaga xətər toxunub,yoxsa yox.

Bu dəmdə Həsənzadə,Qoşqar müəllim, Sərdar müəllim, prokuror və polis rəisi ilə birlikdə içəri daxil oldu.Fidan başına gələn əhvalatı onlara danışıb dedi ki, əgər Əli olmasa idi, mənə təcəvüz edib hər ikimizi öldürəcəkdilər. Əzizi saqqallılar oğurlayıb Qusar rayonuna meşəyə aparmışdılar. Başçılarının adı “Kaban” ləqəbli bir ləzgidir.

Həsənzadə Əlini tanıdı, uşaqlıq dostları qucaqlaşıb öpüşdülər. Sonra üzünü gələn qonaqlara, prokurora tutub dedi:

– Əli deyil, o “Pələngdir”dır. Ağdamda qonşumuz olub. Uşaqlıq illərimiz bir keçib, o da mənim kimi sözə baxan olmayıb, çox dəcəl uşaq idi.Qarabağ döyüşlərində “Pələng” ləqəbini qaznıb. Nə qədər erməni əsgərini, texnikasını məhv edib. Adı gələndə erməni əsgərləri zağ-zağ əsərdi. İnşaallah, gələcəkdə Əlinin və onun döyüşçü dostlarının əfsanəvi qəhrəmanlığından bəhs edən bir roman yazacağam. Təsadüfə bax, Əlini çox soraqlamışam, axtarırdım, amma tapa bilmirdim. Biz gərək belə görüşməyəydik. Əli bu dəfə də həyatını oda atıb, sücaət göstərib. Birinci dəfə doğma torpağının azadlığı, müdafiəsi uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə. İkinci dəfə isə doğma torpağından didərgin düşmüş iki insanın həyatını xilas edəndə.

Müstəntiq izahat almaq üçün Əzizi dindirmək istədi,hələ də baş verənlərin təsirindən qurtula bilməyən Əziz əvvəlcə tutuldu bir söz deyə bilmədi. Fidan onu sakitləşdirib dedi ki, Əziz, qorxma, hər şeyi olduğu kimi danış, qoy səni aldadıb aparanlar qanun qarşısında cavab versinlər. Əziz başına gələn hadisəni olduğu kimi danışdı:

-Dərsimiz qurtarmışdı, məktəbin həyətində bacımı gözləyirdim. Bir qadın mənə yaxınlaşdı, salam verdi , saçımı tumarlayıb dedi:

– Əziz sənsən?

Cavab verdim:

-Bəli.

-Nə qəşəng oğlansan sən? Gəl tanış olaq, mənin adım Şəfəqdir, Fidanın rəfiqəsiyəm. Məni Fidan göndərdi ki, səni evinizə aparım, mən də sizə gedirəm.

-Axı məni bacım Əzizə aparır, indi dərsdən çıxacaq. Fidan mənə tapşırıb ki, Əzizədən başqa yad, tanımadığın adamla məktəbdən çıxma. Mən Əzizəsiz getməyəcəm, axı sizi tanımıram, gözləyək bacım da gəlsin. İndi dərsdən çıxacaq.

Şəfəq şirin dilini işə salıb dedi:

-Əziz,özləri sənə deməyiblər ki,narahat olmayasan.Əzizə xəstələnib dərsdən tez çıxıb evə gedib,Fidan da onu həkimə aparıb. Mənə zəng vurub xahiş etdi ki,səni öz maşınımla evinizə aparım. O, məni avtomobilində qabaqda -öz yanına oturtdu. Sonra maşını sürdü, məni şirin dilə tutub, söhbətə başımı qataraq uzaq, tanımadığım yerlərlə aparanda dedim, axı bu yol evimizə getmir, istədim qışqıram, arxadan bir saqqallı oğlan bıçağı çıxarıb boğazıma dirəyib dedi, əgər səsini ucaltsan, başını bu bıçaqla üzəcəyəm. Qorxumdan danışmadım və məni uzaq yollrla meşəyə apardılar.

Müstəntiq dedi:

-O qızın şəkilini sənə göstərsəm, onu tanıyarsanmı?

-Əlbəttə.

Müstəntiqin əlindəki şəklə baxıb Əziz onu qaçıranın Şəfəq olduğunu təsdiqlədi.

Hadisədən xəbər tutan Respublika Prokuroru, Daxili İşlər Nazirliyi ilə birlikdə yubanmadan xüsusi təyinatlılardan, maskalılardan ibarət əməliyyat qrupu təşkil etdilər. Azərbaycanla sərhəd ölkələrə gedən bütün yolların nəzarətə götürülməsi barədə əmr verildi. Özlərini hadisə yerinə çatdıran qara maskalılar budkanı mühasirəyə alıb içəri daxil oldular.Yaralı saqqallı başı ,sifəti qanlı vəziyyətdə çarpayıda uzanmışdı. İstədi ki, ayağa qalxsın, silahı götürüb atəş açsın, amma fürsət olmadı, artıq gec idi. Maskalılar tez onu tutub tərk-silah etdilər və Kabanın kimliyini, harda olduğunu soruşdular. Saqqallı əvvəlcə cavab vermək istəmədi. Xüsusi təyinatlıların komandiri onu başa salmağa çalışıb dedi ki, əgər Kabanın yerini deməsən, səni ağır cəza gözləyir. Hər şeyi açıb danışsan, cəzan yüngülləşə bilər.

Yaralı başqa çıxış yolu olmadığını görüb dedi:

-Məni öldürməyin, hər şeyi sizə danışacağam. Kaban böyük bir mafiyanın başçısıdır. Bir ucu Dağıstana, o biri ucu Saratova kimi gedib çıxır, indilərdə qayıdacaq, çox təhlükəli adamdır, onu tutmaq heç də asan olmayacaq, Rusiyadan belə çalışıblar ki, onu tutsunlar, amma bacarmayıblar. Çalışmışam ki, yaxamı ondan uzaqlaşdırım, amma mümkün olmadı. Çünki onun toruna düşən bir daha o tordan çıxa bilmir.

Bir saatdan sonra Kaban dəstəsi ilə gəldi, maşından düşmək istəyəndə yerdə qan izlərini gördü. Cəld avtomat silahını götürüb meşəliyin içi ilə qaçmaq istədi,amma artıq gec idi, hər tərəfdən polis təyinatlıları onları mühasirəyə almışdılar. Kaban belə tezliklə təslim olmaq istəmədi. Ağaclardan birinin arxasında gizlənib xüsusi təyinatlılara atəş açdı. Maskalıların atdığı sərrast güllələrdən Kabanın cangüdənləri qətlə yetirildi, polis təyinatlılarından ikisi yaralandı. Artıq Kabanın gülləsi tükənmişdi, avtomat silahını kənara atıb tapança ilə atəş açırdı. Polislər Kabanı diri tutmaq istəyirdilər. Xüsusi təyinatlılardan biri gizlincə arxadan sürünə-sürünə ona yaxınlaşdı. Qəfildən üstünə atılıb onu tərk-silah etmək istəyəndə Kaban cəld əlindəki tapança ilə kortəbii şəkildə dalbadal atəş açdı.Açılan güllələrdən yüngül yaralan xüsusi təyinatlı özünü itirmədi, Kabanın üstünə atıldı və aralarında əlbəyaxa döyüş başladı. Xüsusi təyinatlıların digər əməkdaşları köməyə yetişib Kabanı tutdular ,qollarına qandal vurub apardılar.

Ertəsi gün Fuad Fidangili evlərinə qonaq dəvət etdi. Qapını Qəmər xanım açıb onları gülərüzlə qarşıdı:

-Mənim əzizlərim, xoş gəlmisiniz. Şükür Allaha, bəlalar tezliklə bizdən sovuşdu. Yenə də bir yerdəyik.

Salamlaşıb Nabat xanımı, Fidangili otağa, süfrə başına dəvət etdi. Qəmər xanım ləzzətli yeməklər bişirmişdi. Süfrə arxasında əyləşib Nabat xanımın şirin söhbətlərinin müşayiəti ilə yeyib-içdilər. Aydan Fidanı öz otağına apardı,Raminlə söhbətləşdiyini,bir həftəyə elçilərini göndərəcəyini dedi.

Şamilov işdən azad edildi. Şəfəq isə qaçıb xarici ölkələrin birində gizlənsə də, İnterpolun vasitəsi ilə tutulub Bakıya gətirildi, 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi.Kaban Rusiya vətəndaşı olduğu üçün öz ölkəsinə təhvil verildi.

Bir neçə gündən sonra bütün bu baş verənlər mətbuatda geniş yer almışdı. Həsənzadə “Vicdan” qəzetində Pələngin əfsanəvi qəhrəmanlığından böyük bir məqalə yazmışdı.

… … …

Mürsəlov qərara gəldi ki, bu payız Fuadla Fidanın toyunu eləsin. Ona görə də,onları nişanlamaq istədi. Amma Fidan razılıq verməyib dedi:

-Mənim də böyüklərim var, zəhmət çəkib Nabat anaya,Qoşqar əmiyə,Həsənzadəyə, nazir müavini Sərdar Kərəmova elçi göndərib razılıq alın, sonra. Onların xeyir-duası olmadan biz evlənə bilmərik.

Buna sevinən Mürsəlov axşam süfrə başında üzünü Qəmər xanıma tutub dedi:

-Bilirsən, ay arvad, biz kimlərlə qohum oluruq? Səhiyyə Nazirinin müavini Sərdar həkim və “Vicdan” qəzetinin baş yazarı tanınmış yazıçı Həsənzadə ilə. Həsənzadə həm də mənim ən yaxın dostumdur. Hər ikisi çox hörmətli və alicənab kişilərdir. Amma sən məni gör kimlərə calayırdın? Yaxşı ki, sən deyən baş tutmadı, yoxsa dostların yanında biabır olardım. Üstəlik Həsənzadə məni “Vicdan” qəzetində rüsvay edəcəkdi. Gəlinimiz dedi ki, həmin şəxslər ona atalıq qayğısı göstəriblər. Onların razılığı, xeyir-duası olmadan Fidana ərə getməyəcək.

Mürsəlov zəng vurub Sərdar həkimlə Həsənzadəni xəbərdar etdi. Həsənzadə Qoşqar müəllimə tapşırdı ki,təşkilatçılıq səninlə Nərgiz xanımın üzərinizə düşür.Madam ki, Fidan bizi özünün böyüyü hesab edir ,elə etməliyik ki,hər şey onun ürəyincə olsun.

Nişan Nabat ananın istəyi ilə onların kiçik həyətində oldu.Yığcam və xudmani məclis təşkil olunmuşdu.Sakit müəllimin gətirdiyi Şəki halvası çay süfrəsinin bəzəyi oldu.Sakit müəllimin arvadı Fidana böyük bir xalça hədiyyə gətirmişdi.Biləndə ki,xalçanı Məryəm xanım öz əli ilə toxuyub Qəmər xanımın gözləri güldü.Bu,Mürsəlovun nəzərindən qaçmadı,odur ki,zarafatla dedi:

-Qəmər xanım ,rəfiqələrinlə danışmaq üçün mövzu var.

Qəmər xanım ərini incik nəzərlə süzüb dedi:

-Ay Gəray,bu gün də gərək məni sancasan.

Fidan yerindən qalxıb Qəmər xanımı qucaqladı və dedi:

-Xahiş edirəm,mənim Qəmər anamın xətrinə dəyməyin.

Mürsəlov sifətinə guya pərt görkəm verib dedi:

-Gördünmu,Fuad? Yaman tez qadın həmrəyliyi yaratdılar.Bacın gedəcək,təsəv-vür elə,bu iki qadının əlində günümüz necə keçəcək.

Fuada üzüyü Nərgiz xanımın zövqünə uyğun Qoşqar müəllim almışdı.Üzüklər taxıldıqdan sonra Qəmər xanım qayınanasından qalma üzüyü Fidana hədiyyə etdi.

Nişandan bir ay keçməmiş Fidanla Fuadın toyları oldu. Bir ildən sonra onların əkiz oğlanları dünyaya gəldi. Həyat öz axarı ilə davam edirdi.Fuad tezliklə müdafiə edib alimlik dərəcəsi aldı, qısa bir zamanda tibb aləmində yenilik gətirdi və dünyada tanındı.Bakıda ayrıca klinika açdı.Fidanla birlikdə klinikanı çalışdırırdılar.

Əzizə artıq universitet tələbəsi idi,Əziz

11-ci sinifdə oxuyur,həm də Hərbi Akademiyaya daxil olmağa hazırlaşırdı. Həsənzadə böyük vəzifəyə irəli şəkilmişdi. Qoşqar müəllim isə başqa qəzetə redaktor təyin edilmişdir. İşlərin çoxluğundan köhnə tanışlar çox az-az görüşürdülər.

Bir dəfə bayram tədbirlərinin birində təsadüfən Həsənzadə ilə Sərdar Kərəmov eyni məktəbə dəvət olunmuşdular. Köhnə dostlar bu görüşdən məmnun halda şagirdlərin çıxışlarını dinləyirdilər.Səhnəyə eyni geyimdə iki oğlan uşağı çıxdı.Aparıcı elan etdi:

-İndi də gəlin əkiz qardaşlar Aqil və Sərdarın ifasında “Azərbaycan əsgəri”şeirini dinləyək.

Həsənzadə ilə Sərdar Kərəmov bir-birilərinin üzünə baxdılar. Aqil müəllim dedi:

-Tədbirin axırını gəzləyək,burda bir sirr var.

Tədbir bitəndən sonra oğlanları yanlarına çağırıb valideynlərinin kimliyini soruşdular.Biləndə ki, Fuadla Fidanın uşaqlarıdırlar, hər şey onlara aydın oldu. Uşaqlardan bütün yenilikləri öyrəndilər,onlara kim olduqlarını dedilər.Məlum oldu ki,uşaqlar onları qiyabi olaraq tanıyırmışlar.

Ayrılanda Həsənzadə də,Sərdar müəllim də qol saatlarını hərə öz adaşına hədiyyə verdi.Hər iki tərəf tanışlıqdan məmnun halda evlərinə yollandılar.
Həsənzadə və Sərdar Kərəmov öz maşınlarına əyləşib vəzifə postlarına qayıdırdılar.Hər ikisi eyni fikirdə idilər:”Həyatda heç nə əvəzsiz qalmır.Hər kəs öz əməllərinin qarşılığını vaxtında alır”.

Müəllif: Qələndər Xaçınçaylı

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru


Zaur Ustac – Nə istəyim şeiri

Zaur Ustacdan bir şeir

NƏ İSTƏYİM

Mən vurğunam, qələm qaşa
Şux qamətin bir tamaşa,
Yanağında xallar qoşa,
Daha səndən nə istəyim?
* * *
Təkrarsızdı xətti-xalın
Al rəngi var, yanağının,
Qıvrım telin, qulac saçın,
Daha səndən nə istəyim?
* * *
Ustac deyər sözün düzün,
Nə əksilməz, öyməz özün,
İlham pərim qara gözün,
Daha səndən nə istəyim?

15.04.1991. Yusifcanlı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2019. Bakı.

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

AYNUR HAQVERDİ

AYNUR HAQVERDİNİN SÖZ DÜNYASI – ÖZ DÜNYASI

Mən sevgidən yetim qaldım

Mən sevgidən yetim qaldım,

Qışda donan uşaq kimi.

Tez üflənən çıraq kimi.

Sevilməyən qonaq kimi.

Mən sevgidən yetim qaldım

Ürəyimdə sənə daldım,

Sevinc verib, kədər aldım

Dinc başımı dərdə saldım

İçin-için sızladım mən.

Eşq odunda buzladım mən,

Gecə-gündüz ağladım mən

Dağları da dağladım mən.

Xəyalına sarılaraq,

Həsrətinə darılaraq.

Mən sevgidən yetim qaldım.

Həyat məni kül eylədi,

Qönçə solan gül eylədi.

Sözə həsrət dil eylədi.

Yaz görməyən il eylədi.

Mən sevgidən yetim qaldım,

Sevinc verib, kədər aldım,

Səni sevib, sənə daldım.

Mən sevgidən yetim qaldım.

29.09.2018

<<<< Aynur — Haqverdi >>>>

Şəhərimi tərk etmişəm

Şəhərimi tərk etmişəm

Kəndinin xətrinə

Ciyərlərim möhtacdır

Nəfəsinin ətrinə

Sevgimi hörürəm

şeirimin hər sətrinə.

Pişiyim də küsüb məndən,

Sən gedən o məşum gündən.

Günəş çıxmır bu diyarda,

Havada çən, ağlımda sən.

Bayquş kimi tənhayam mən.

Sərçələr də yemir artıq,

Səhərlər atdığım dəni…

Quşlar da özləyir səni…

Burada bir həssas ürək

Bir qız var, gözləyir səni.

10.02.2019

<<<< Aynur — Haqverdi >>>>

Unutdurma, ay Allah!

Dənizlərə balıqları,

Qışa soyuğu, qarı,

Qaranquşlara baharı,

Mənə onu

Unutdurma, ay Allah!

Atlara qaçmağı,

Quşlara uçmağı,

Çiçəklərə açmağı

Ona məni

Unutdurma, ay Allah!

Buludlara yağışı,

Dodaqlarına gülüşü,

Ayaqlarına dönüşü,

Yollarına qucağımı

Unutdurma, ay Allah!

09.02.2019.

Müəllif: Aynur Haqverdi

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

TEZER AĞAOĞLU – TAŞQIRAN

TEZER AĞAOĞLU – TAŞQIRAN HAQQINDA

Tezer Taşqıran, doğum adı: Təzəxanım Ağaoğlu Azərbaycan əsilli Türkiyə siyasətçisi, maarifçisi və yazıçısı. O, 1944-cü ildə Kastamonudan, 1946 və 1950-ci illərdə isə Qarsdan Türkiyə Böyük Millət Məclisinə deputat seçilib.

Yüzlərlə məqalənin və 12 kitabın müəllifi olan

 Tezer Taşqıran, Əhməd bəy Ağaoğlunun qızı, Səməd Ağaoğlunun və Sürəyya Ağaoğlunun bacısıdır.

QISA  ARAYIŞ:

Həyatı

Tezer Taşqıran 1907-ci ildə Bakıda doğulub. Əsl adı Təzəxanım (nənəsinin adı) olsa da, Türkiyəyə köçdükdən sonra Tezer olaraq rəsmiləşdirilib. Orta təhsilini İstanbulda Bezmi-i Alem liseyində (indiki İstanbul Qız Liseyi)” alıb. 1924-cü ildə isə İstanbul Darülfünunun ”(indiki İstanbul Universiteti)” fəlsəfə bölümündə ali təhsilini başa vurub.

Universiteti bitirdikdən sonra Tezer Ankara qız və oğlan liseylərində fəlsəfə müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. O, oğlan məktəbində dərs deyən ilk qadın müəllim olur. Daha sonra Ankara Qız Liseyinin və İstanbul Qız Müəllimlər Məktəbinin müdiri vəzifələrində çalışır.

1931-ci ildə Tezer o dönəmin tanınmış həkimlərindən olan Nimet Taşqıranla ailə qurur və Vyanaya gedir. 1933-cü ildə Türkiyəyə qayıdır. Cütlüyün iki övladı olur. Qızları Suna arxeologiya, oğlanları Mete isə İsveçrədə siyasət üzrə təhsil alır.

Türkiyədə 1934-cü ildə qadınlara Türkiyə Böyük Millət Məclisi parlamentə seçilmək hüququ verilir. 1941-ci ildə Tezer Taşqıran Kastamonudan millət vəkili seçilir. Bu barədə Sürəyya Ağaoğlu xatirələrində yazır: ”1941-ci ildə qardaşım  Səməd Ağaoğlu Səmədi Daxiliyyə vəkili Rəcəb Peker çağıraraq “Bir çox gənci millət vəkili seçmək istəyirik, səni də istəyirik, müraciət elə” deyir. O vaxtlar tək partiyalı rejim olduğu üçün seçkilər təyinatdan o tərəfə getmirdi. Seçkinin axşamı radioda Səmədin adının oxunacağını gözləyərkən Tezerin adını eşitdik. O da millət vəkili namizədliyini radiodan öyrənmişdi. İsmət İnönü Tezeri Ankara Qız Liseyinin müdiri kimi, eyni zamanda da Maarif Şurasından tanıyırdı və çıxışlarını bəyənirdi. Tezer Kastamonu deputatı oldu. Təbii ki, ailəmiz üçün Tezerin və ya Səmədin başarısı arasında fərq yox idi. Çox sevindik”.

1946-cı ildə Tezer Taşqıran Qarsın ilk qadın millət vəkili kimi Türkiyə Böyük Millət Məclisi – parlamentə seçilir. 1950-ci ildə 10 kişi namizəd arasında ən çox səsi əldə edərək, Qarsdan növbəti dəfə deputat seçilir. Deyilənlərə görə, həmin dönəmdə Qarsda doğulan qız uşaqlarının əksəriyyətinə onun şərəfinə Tezer adı qoyulub.

Millət vəkilliyi dönəmində Tezer Taşqıran təhsil, qadın və uşaq hüquqları ilə bağlı çıxışlar edir, bu sahədə müxtəlif işlər görür. Məsələn, 11 iyun 1951-ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisi parlamentdəki çıxışında Taşqıran təhsilsiz vətəndaşlar üçün xüsusi təhsil proqramlarının hazırlanmasını, onlar üçün xüsusi əlifbanın yazılması və gərəkli bilgilərin olduğu kitabların kəndlərə yayılmasını, radio vasitəsilə dərslərin verilməsini təklif etmişdi. Eləcə də, dilin sadələşdirilməsinin fəal tərəfdarlarından biri olur.

Tezer Taşqıran 4 may 1979-cu ildə İstanbulda vəfat edib. İstanbul ilinin Tuzla rayonunda 1987-ci ildən etibarən onun adını daşıyan məktəb fəaliyyət göstərir.

Kitabları

1928-ci ildə 24 yaşlı Tezer Taşqıran “Suri ve Tatbiki Mantık” adlı liseylər üçün məntiq kitabı yazır. Cümhuriyyətin ilk illərində dərslik kitablarının az olması Tezeri bildiyi fransız dilindən tərcümələr edərək, belə bir kitabı hazırlamağa məcbur etmişdi. Tezer kitabın bir nüsxəsini də baxması üçün, içərisinə “türk qadınlarının xilaskarı Atatürkə” yazaraq Mustafa Kamal Atatürkə  göndərir. Atatürk bir toyda Tezeri görərkən ətrafındakı izdihama rəğmən ona yaxınlaşır, kitaba görə təbrik edir və ətrafındakılara dönərək deyir: ”Görürsünüzmü, bu kiçik qız liseylər üçün məntiq kitabı yazıb, türk qızlarının bu sahədə yetişmələrinə sevinmək lazımdır”. Daha sonra Atatürk kitabda olan ağır terminlərin yeni, sadə sözlərlə ifadə edilməsinin gərəkliliyini bildirir. Bu kitaba görə Tezer Türkiyə Respublikası Milli Təhsil Nazirliyi tərəfindən mükafatlandırılır.

Tezer Taşqıran “Stüart Mill” (Con Stüart Mill filosofun həyat və yaradıcılığı haqqında), “Suçlu çocuklarımız” (qardaşı Səməd Ağaoğlu ilə birlikdə uşaq islah evində aparılan araşdırma), “Türk əxlaqının ilkələri”, “Qadın hüquqları”, “Vətəndaşın əl kitabı” və digər kitabların da müəllifidir.

Tezer Taşqıran Türkiyədə qadın hüquqlarını müdafiə edən və bu mövzuda əsərlər yazan şəxs kimi xatırlanır. Bu fəaliyyətinə görə, o, bacısı Sürəyya Ağaoğlu ilə birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında təşkil olunan Qadınlar Birliyi Konqresinə dəvət alır, lakin texniki problemlər səbəbindən orada iştirak edə bilmir. Sürəyya Ağaoğlu isə tədbirə qatılır.

Ailəsi

Nimet Taşqıran,  Suna Taşqıran, Tezer Taşqıran, Mete Taşqıran.

* Atası — Əhməd Ağaoğlu, publisist, maarifçi, yazıçı, pedaqoq, alim və ictimai xadim.

* Anası — Sitarə Ağaoğlu.

* Qardaşı — Əbdürrəhman Ağaoğlu, Qrönoblda ali mühəndislik təhsili almış, Türkiyənin çağdaş elektrik şəbəkələrinin qurulmasının pionerlərindən biri kimi tanınmışdı.

* Qardaşı — Səməd Ağaoğlu, Türkiyənin demokratikləşdirilməsində mühüm rolu olan Demokrat Partiyasının qurucularından idi. 1950-1960-cı illərdə Adnan Menderes hökumətində baş nazirin müavini, sənaye naziri və iqtisadiyyat naziri vəzifələrini tutmuşdu. Üç dəfə Türkiyə Böyük Millət Məclisi – TBMM-ə deputat seçilmişdir

* Bacısı — Sürəyya Ağaoğlu, Türkiyədəki bir sıra ictimai təşkilatların yaradıcısı, Beynəlxalq Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasının vitse-prezidenti

İslam dünyasının ilk qadın vəkili

1960-cı ildə Qadın Hüquqçular Birliyinin BMT Cenevrə Təşkilatı təmsilçisi seçilmişdir

* Bacısı — Gültəkin Ağaoğlu, Türkiyənin tanınmış pediatorlarından biri

* Əri — Nimet Taşqıran, dönəmin tanınmış cərrahlarından biri

* Oğlu — Mete Taşqıran.

* Qızı — Suna Taşqıran, iki dəfə ailəli olub. İlk nikahından iki övladı var.

** Nəvəsi — Ayşə, İstanbuldakı Atatürk Mədəniyyət Mərkəzində timpani alətində ifa edir

** Nəvəsi — Əhməd Güvenç, “Kurtalan Ekspres” qrupunun gitara çalanı və yaradıcılarından biri

Uzun müddət Barış Manço ilə birlikdə işləyib. Mançonun ən məşhur mahnılarından biri olan ‘”Gülpembe”nin musiqisi ona aiddir.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ABDULLA CƏFƏR

Abdulla CəfəRDƏN BİR ŞEİr

Öz içimdəyəm
Hər gecə, hər gecə yol çəkir gözüm,
Yenə sözəbaxan olmadı sözüm,
İçimdə ümid var, canımda dözüm,
Tənhayam, yalqızam qəm içindəyəm.

Dəniz ləpələnmir, əsmir gilavar,
Səssizdir bu axşam, görən nəyi var?
Otağım qaranlıq sıxır daş-divar,
Soyuq yatağımda, nəm içindəyəm,

Görəsən batdımı ulduzum, ayım,
Fələk saydığını mən necə sayım?
Nə dosta, nə yada yetişmir hayım,
Səsim zilə çatmiır, bəm içindəyəm.

Sözdən doğulmuşam, söz içindəyəm,
Düzlük təməlimdi, düz içindəyəm,
Od tutan bir közəm, köz içindəyəm,
Bu mənəm, qismətim, yazım belədir,
Xöşbəxtəm ki, özüm öz içimdəyəm!..

Müəllif:ABDULLA CƏFƏR

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

TEZER TAŞQIRAN – AĞAOĞLU

DANIŞAN FOTOLAR

TEZER TAŞQIRAN – AĞAOĞLUNUN AİLƏSİ – Soldan sağa: Nimet Taşqıran, Suna Taşqıran, Tezer Taşqıran – Ağaoğlu, Mete Taşqıran.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru