Сергей Васильев- O Насими

ВЕЛИЧАВАЯ  ВЕРШИНА

В дни, предшествующие юбилею корифея азербайджанской поэзии Имадеддина Насими,  невольно задумываешься:чем же дорог и близок нам сегодня, спустя столетия, поет, почему мы с гордостыю и любовыю произносим его имя в ряду самых достойных и славных?

   Он был широко образован, многосторонне развит, владел арабиским и фарсидским языками,знал философию, логику, матаматику. С юных лет вращаясь  в кругу городских ремесленнков, он мыслил демократически,органически был близок  трудовым народом,и поэтому несчастья и беды простых людей подвергавшихся ужасам междоусобных войн, иноземных нашествий,были и личным горем поэта, вызывали в нем чувства боли и гнева. Весь свой поэтический дар, всю любовь страдающего сердца, убежденность правдолюбца отдал Насими борьбе с насилием. Исключительный стоицизм Насими в смертельной схватке с поработителями, его страстное, гуманистическое наследие послужили  высоким примером для многих поколений соотечественников в их борьбе за справедливость и свободу.

  Насими оставил обширное наследие. Его философская лирика, отличающаяся многообразием тематики, глубокими прогрессивными мыслями, устремленная в будущее, составляет одну из самых величавых вершин азербайджанской литературной классики. Главной исторической заслугой Насими перед родной литературой является введение азербайджанского языка в круг письменных литературных языков. Его великолепный «Диван», прозвучавший на родном языке в пору,  когда поэзия Востока говорила по-арабски и фарсидски, блистательно  доказал, что прекрасную письменную поэзию можно создавать и на азербайджанском языке.

  Следует, однако, признать, и это особенно очевидно в преддверии юбилея, что наследие  Насими изучено еще недостаточно, что оно еще ждет новых исследований. Это особенно ощущаетя сейчас, накануне юбилея,

   Философская поэзия Насими, созданная в далекие времена и не вполне свободная от религиозно-мистических  воззрений, иной раз бывает непонятной современному читателю. Ведь поэт в своем творчество был вынужден прибегать к маскировке, обращаться к намекам, чтобы избежать обвинений в ереси.

  В дни праздника Насими его стихи в переводах многих известных русских поэтов найдут дорогу к многонациональному советскому читателю. Великий поэт, отдаленный от нас веками, станет еще ближе!

Автор:  поэт   Сергей Васильев.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

MÜBARİZ SÜLEYMANLI

MÜBARİZ SÜLEYMANLININ SÖZ DÜNYASI

Bir şeir qalacaq elin yadında

Bir koma görünür şair ocağı,
Bir şair ömrünün başlanacağı,
Ömrün bahar fəsli xoşbəxtlik çağı,
Bir elin obanın haray səsidi.

Bir tale görünür qapısı bağlı,
Bir sinə görürəm necə də dağlı,
Bir damla göz yaşı,sirli-soraqlı,
Bir çayın çağlayan zümzüməsidi.

Bir günəş bəs edir cümlə-cahana,
Bir misra bəs edir onu duyana,
Kiçik hədiyyədir Azərbaycana,
Bilsinlər şairin bu haqq səsidi.

Bir hikmət yaşayır onun adında,
Bir sevgi qüruru var inadında,
Bir şeir qalacaq elin yadında,
Ömür karvanının fəlsəfəsidi.

<<<< MÜBARİZ SÜLEYMANLININ SÖZ DÜNYASI >>>>

Mən danışdım,mən söz açdım.

Babam Mövlanə deyirdi,
Ol özüntək,qal özüntək,
Həyatdan nuru öyrənək,
Bir gün olar ömrə gərək.

Yaşamaqda gərək bizə,
Yaşatmaqda gərək bizə,
Ürək sözün vərəq-vərəq,
Boşaltmaqda gərək bizə.

<<<< MÜBARİZ SÜLEYMANLININ SÖZ DÜNYASI >>>>

Dünya

Ey insan unutma dünya belədir,
Bilin ki,heç kimə qalmayacaqdır.
Dünya insanları özü ələdir.
Dünya bir göz qırpımı, dayanacaqdır.

Bərk tutma dünyanın gen ətəyindən
Yaxşı xəyalından,kəm niyyətindən
Unutma həyatdan gedəcəyindən,
Yenidən gəlişin olmayacaqdır.

Güya ki,bilmirsən yalandı dünya,
Bir nakam ömürü,alandı dünya,
İnsanı min dərdə salandı dünya.
Bu dünya tam sirrli bir,oyuncaqdır

Deyir ki,əcəli yazanda mənəm,
Deyir ki,taleyi yozanda mənəm,
Bir ömür istəsən pozanda mənəm,
Nə cavan,nə qoca qalmayacaqdır.

Çəkir imtahana sözü bilmədən,
Yamanca ağladır düzü bilmədən
Minini öldürüb özü ölmədən
Ölüb öldürməkdən doymayacaqdır.

<<<< MÜBARİZ SÜLEYMANLININ SÖZ DÜNYASI >>>>

Arzum idi

Günəş qürüb edib axşam düşəndə,
Qalıram şəklinlə yenə üz-üzə,
Ay ilə ulduzlar,hər görüşəndə.
Baxıram atamla gül çöhrənizə,

Baxıb danışıram,özüm özümlə,
Sualı verirəm sualın üstə,
Görürəm fənanı mən gözüm ilə,
Şəklinə deyirəm canımı istə.

Bilmirsən, ay ana nələr çəkirəm,
Sən gedən o gündən mən bu dünyada.
Bilmirsən, ay ata boyun bükürəm,
Atasız uşaqtək mən bu dünyada.

Bilmirsən nə qədər ehtiyacım var,
Sənin sözlərinə ,sənin özünə,
Bəlkə də xəstəyəm bir əlacım var.
Kaş ki,mən baxaydım sənin üzünə .

Məni bu meydanda tənha qoydunuz,
Ay ata dünyayla qaldım üz-üzə
Bəlkə də siz məndən vaxtsız doydunuz.
Indi təsllisiz mən Mübarizə.

<<<< MÜBARİZ SÜLEYMANLININ SÖZ DÜNYASI >>>>

Şairin son sözü

Tabutum gələndə mənim kəndimə,
Bilirəm dağ-dərə, ağlayacaqdır,
Köçəndə, bir şair yoxdur söyləmə
Yoxluq da kövrəlib ağlayacaqdır.

Solacaq həmin gün baxçada güllər,
Xəzana qarışıb itər bülbüllər,
Dünyadan karvan tək keçən nəsillər,
Mənim xatirəmi saxlayacaqdır

Dərələr səmtini döndərəcəkdir,
Sevənlər sevgisin göndərəcəkdir,
Təsəlli çırağın söndürəcəkdir,
Bir çiçək bir gül də solmayacaqdır.

Güya ki, mən ölsəm dünya düzələr,
Güya ki, mən gülsəm gülər nəğmələr.
Bəlkə də mən ölsəm ruhum dincələr,
Bəs kimlər gözümü bağlayacaqdır.

Soracaq halımı,günəşdə ayda.
Donacaq qəlbimdə haqda-harayda,
Birisi bu tayda,biri o tayda,
Ağlayıb qəlbimi dağlayacaqdır.

Mübariz deyəndə çaşıb yanmayın,
Onunla dostluğu yalan sanmayın,
Mən getsəm dünyadan,bilin danmayın
Nə torpaq nə bölgü olmayacaqdır.

<<<< MÜBARİZ SÜLEYMANLININ SÖZ DÜNYASI >>>>

Qayıt gəl

Əl-ayağım buza dönüb vətənsiz,
Diş çatladan bulaq deyir, qayıt gəl.
Güzəranım tamam sönüb vətənsiz,
İçimdəki çıraq deyir, qayıt gəl.

Çatdığımız ocaqların şöləsi,
Kəndimizdə nər palıdın kölgəsi,
Bülbüllərin xoş avazı, nəğməsi,
Yamaclarda otlaq deyir, qayıt gəl.

Zəhər dadır inan hər gün yediyim,
Dağ-daşını canım qədər sevdiyim,
Torpağına ana, vətən dediyim,
Göy çəmənlər, qışlaq deyir, qayıt gəl.

Çox sarsılıb, hey saralıb solmuşam,
Qubarlanıb bulud kimi dolmuşam,
Həsrətindən saçlarımı yolmuşam,
Vətən deyir, torpaq deyir, qayıt gəl.

Küsüb məndən güvəndiyim dağlar da,
Gəncliyimə şahid olub çağlar da,
Bol meyvəli bağçalar da, bağlar da,
Ağaclarda yarpaq deyir, qayıt gəl.

Quzuların mələşdiyi düzənlər,
Dağ döşündə yasəmənlər, süsənlər,
Yurd yerində sona kimi süzənlər,
Qəribsəyən yaylaq deyir, qayıt gəl.

Mən dərdləri çəkə-çəkə əridim,
Öz elimdə, öz obamda ər idim,
Mübarizəm, Mübariztək nər idim,
Pıçıldayan dodaq deyir, qayıt gəl.

<<<< MÜBARİZ SÜLEYMANLININ SÖZ DÜNYASI >>>>

Dostum

Rəhbərə sədaqət, dosta sədaqət,
Tanrıya sevgidən oyanır, dostum,
Vətənə məhəbbət, elə məhəbbət,
Kök salıb qəlblərdə dayanır, dostum.

Tanındın işinlə, düz əməlinlə,
Yaşatdın dostluğu düz təməlinlə,
Halal süfrə açdın dosta əlinlə
Hər nə var düzlükdən başlanır, dostum.

Nə mənim, nə sənin olmayan dünya,
Heç kimə əbədi qalmayan dünya,
Lövbərin sahildə salmayan dünya,
Üyüdüb dənini fırlanır, dostum.

Dostluğun adını keçdiyim yolda,
Yaxşılıq toxumun biçdiyim yolda,
Dostluq şərbətini içdiyim yolda,
Mübariz ələnir, saflanır, dostum.

<<<< MÜBARİZ SÜLEYMANLININ SÖZ DÜNYASI >>>>

Dost

Məndən salam deyin əziz dostlara,
Ülfəti, ilqarı unutmayın siz,
Dostu dar ayaqda dara çəkməyin
Şəkki-şübhə ilə tanıtmayın siz.

O adda ülvilik, məhəbbət çoxdu,
Dost gözü dost üçün əbədi toxdu,
Aldatma dostunu mənası yoxdu
Çalışın bu adı yanıltmayın siz.

Dost verər dostuna canın istəsə,
Qan lazım gələrsə qanın istəsə,
Sərvətin istəsə, malın istəsə
Dostluğu işinlə sarsıtmayın siz.

“Dost dosta tən gərək” deyib atalar,
Dostluğun düz olsa, düz təməl olar,
Dost dostla dərdini bölsə azalar.
Dostlar, Mübarizi unutmayın siz

<<<< MÜBARİZ SÜLEYMANLININ SÖZ DÜNYASI >>>>

Yoruldum

Məni imtahana çəkir bu həyat
Dərd-qəmə batmaqdan yaman yoruldum,
Ömrümün rəsmidir hər ötən saat
Açıb ağartmaqdan yaman yoruldum,

Dünyanın nə çoxu, nə azı vardı,
Vallah çox yaşamaq özü bezardı,
Bugünkü dünyamız ancaq bazardı,
Belə yaşamaqdan yaman yoruldum,

Xoruzun yerinə toyuq satırlar,
Halala bolluca haram qatırlar,
Günahın içinə belə batırlar,
Günaha batmaqdan yaman yoruldum.

Pullusu, pulsuzu vallah bilinmir,
Kim necə köçəcək, billah bilinmir,
Allahsız çoxalıb Allah bilinmir?
Yuxumu qatmaqdan yaman yoruldum.

Zatıqırıqlar da yaman çoxalıb,
Dostu fürsət bilib uman çoxalıb
Meşələr seyrəlib duman çoxalıb,
Dərd qəmlə yatmaqdan yaman yoruldum.

İndi qəbir qazan havayı qazmır,
Yuxunu yozanlar havayı yozmur,
Mübariz ölsə də vallah uduzmur,
Qüruba çatmaqdan yaman yoruldum.

<<<< MÜBARİZ SÜLEYMANLININ SÖZ DÜNYASI >>>>

Şükür elə

Unutma bu dünya əbədi deyil,
Səni yaradana çalış şükr elə.
Qazancın nədirsə əbədi deyil
Sevgini bölüşüb, danış, şükr elə.

Hamıya əlini uzat, çəkinmə,
Pisliklə rastlaşsan çalış ki, dinmə,
Heç vaxt qürurlanma, coşma, öyünmə,
Başına gələnlə barış, şükr elə.

Yurdunu, elini qoru, unutma,
Özünü kimsədən ayrıca tutma
Demə ki, bu nədir çıxır baxtıma,
Dostluqda dürüst ol, alış, şükr elə.

Vətənin adını ucalt səmaya,
Layiqli övlad ol ata-anaya,
Səsin yayılsa da fani dünyaya,
Sənə deyilsə də dərviş, şükr elə.

Çox ömür sürmüşük vətəndən uzaq,
Bu dünya saxlamır əbədi qonaq
Mübariz, çağırsa bil, ”Ana”torpaq,
Üz tutub vətənə qarış şükr elə.

<<<< MÜBARİZ SÜLEYMANLININ SÖZ DÜNYASI >>>>

Unutma

Sənə pislik edəni,
Yaxşılıqla utandır,
Gör əməli pisdisə,
Çalış onu dayandır.

Səbrlə, kamal ilə,
Yola gətir nadanı,
Tanrı heç vaxt bəyənməz,
Dostluğu unudanı.

Utanıb çəkinməsə
Bil ki, pis əməlindən.
Yaxşılıq əkilməsə,
Pislik gələr əlindən.

Qiymətini bilməsə,
Əgər duzun, çörəyin.
Çalış tez onu unut,
Deyildi o gərəyin.

Dostluğa kəc baxanın,
Aqibəti bilinməz.
Düzə yalan yaxanın,
Söz yarası silinməz.

Lazım gəlsə and içər,
Dostluğun pak adına,
İnan heç kim yetişməz,
Nadanın fəryadına.

Unutma vəfasızdan,
Yarımayıb anası.
Diləmə insafsızdan,
Bil ki, yoxdu mənası.

Bil ki, zatı olmayan,
Əngəl açar başına,
Düzə meyil salmayan,
Haram qatar aşına.

Müəllif: MÜBARİZ SÜLEYMANLI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Мейхош Абдуллах

Моя любимая

Мейхош Абдуллах   

Не открывая глаз, он протянул  руку и включил ночник. Розоватый поток света разлился по комнате. Протирая полузакрытые глаза, он бросил взгляд на настенные часы – стрелки показывали ровно 6…

    Он встал с постели, открыл окно. Утро еще не вступило в свои права. На небе то тут, то там еще виднелись звезды. Холодный поток ворвался в комнату – он поёжился, потирая озябшие плечи. От дуновения легкого ветерка на глаза навернулись слёзы.

    Утренний бриз донес запах нефти. Широко раскрыв рот, он жадно вдохнул бодрящий воздух. Вдохнув, задержал его на некоторое время в легких. Словно всю жизнь жил ожиданием этого пропахшего нефтью воздуха с привкусом соленой рыбы.

    Немного постоял у окна. Затем, закрыв окно, прошел в ванную комнату, умылся. Наполнил водой чайник, поставил на плиту и вдруг подумал – если позавтракает, он может опоздать, потому что скоро наступит рассвет.

    А ведь он обещал, что сегодня не заставить ее долго ждать. Ведь когда бы он ни пришел, она всегда ждала его у берега.

    Он торопливо побрился, оделся и посмотрел на себя в зеркало. «Да, старею», – подумал он. – Старость предательски пробивалась в седеющих висках, в пока еще неглубоких морщинах на лице. Только сердце оставалось по-прежнему молодым, полным пламенной страсти…

     Он тихонько, стараясь не шуметь, прошел в спальню, поправил соскользнувшее с плеч спящей жены одеяло и уже хотел выйти, как услышал её голос:

        – Ты уже встал?!

– Да…

– Хорошо себя чувствуешь?!

– Да, вроде нормально.

– Опять собрался туда?!

        – Ммм…

–  Не терпится? Соскучился?!

– Да, очень…

– Ваши разговоры когда-нибудь закончатся? – проворчала жена. –  Честное слово, уже стыдно перед людьми.

     – Дорогая, ты же обещала, что не будешь мешать мне. Верно?

     – Да, верно! – подтвердила она, перевернувшись на спину и скрестив руки за головой. – Обещала. Ну что ж, иди, не буду вам мешать.

     Потом, подумав немного, попросила:

     – Ты хоть оденься потеплее. Не ровен час – простынешь, только оправился после болезни. Опять из-за своей крали заболеешь – а мне лечить тебя потом.

     – Не волнуйся, дорогая. Я быстро, вернусь через пару часов, – улыбнулся он. Ласково погладил жену по кудрявой голове и вышел из комнаты.

     Женщина глубоко вздохнула и бросила вдогонку:

     – Если бы ты и меня любил так же сильно, я была бы самой счастливой женщиной на свете. О Боже, разве бывает такая любовь?!

    Затем усмехнулась:

    – Тебе бы Господь чуточку ума дал… Уже не мальчик давно, а ведешь себя, как ребенок.

    Некоторое время они не виделись. Ведь он болел, и врачи запретили выходить из дома. Сегодня он почувствовал себя гораздо лучше и дал слово, что с утра пораньше пойдет к ней на встречу.

    Он безумно любил ее, всей душой. Только ей одной он мог доверить свои секреты и самые сокровенные мысли, с которыми не делился ни с кем. С годами он стал еще более сентиментальным и мог говорить часами. Старики ведь любят поговорить – особенно, если их слушают, не прерывая.

     Его голубоглазая красавица могла слушать его молча до бесконечности и никогда не прерывала. Ее молчаливая любовь приводила его в восторг… Он раскрывал ей самые потаенные мысли. Жаловался на сложные времена, предательство некоторых друзей, беспокоящие его в последнее время боли, рассказывал без утайки обо всём, даже о ссорах с женой.

     Он чувствовал себя с ней единым целым уже очень давно, делился радостью и печалью, рассказывал то, что не мог бы доверить никому.  А его преданная возлюбленная ни разу никому не открыла его секретов. Все их разговоры оставались тайной, навсегда погребенной в ее огромном, как океан сердце, подобно камню, брошенному в колодец.

    Когда он спустился во двор, холодный осенний ветер облобызал его лицо и шею. Он вздрогнул как кот, на которого неожиданно вылили ушат холодной воды. Поднял ворот плаща, чтобы немного согреться Короткая мясистая шея стала еще более незаметной. Засунув руки в карманы, он быстрыми шагами направился к берегу, всё больше удаляясь от дома.

     Еще не совсем рассвело. Солнце не спешило открыть своё лицо, лишь слегка выглядывая из-за горизонта. Золотистые лучи, падая на серые облака, напоминали разгорающиеся костры. Ночь, протирая сонные глаза, постепенно таяла в предрассветном небе. Чайки, будто свившие свои гнезда среди облаков, просыпались, прорезая утреннюю тишь своими криками.

    Всё еще горели световые цифры на вышке с часами. На берегу было пустынно, не считая нескольких людей, гуляющих рано утром. Со многими из них он был знаком. В основном, это были бывшие спортсмены, занимающиеся каждое утро пробежкой. Среди них был и его друг – врач, который бегал по утрам из-за больного сердца.
Они поздоровались. Тот, не замедляя бега, спросил:

    – На свидание с любимой?

    – Конечно, как всегда.

    – Вот это называется любовь, – улыбнулся доктор и покачал головой.

    Возле вышки с часами он спустился вниз по каменным ступеням. Как всегда, почувствовал сильное волнение. Она ждала… Он подошел поближе. Поток света, устремившийся к берегу, осветил ее лицо нежно-розовым цветом.

    Распущенные волосы спадали легкими волнами. Глаза ее были прикрыты, но словно что-то нашептывали. Этот шепот напоминал ласкающие слух звуки перекатывающихся, соприкасаясь друг с другом речных камешков.

    Но ему казалось, что эти звуки больше похожи на сигналы, которые посылают дельфины, когда зовут друг друга на встречу.

    Он сделал еще несколько шагов вперед и остановился. Широко раскрыл руки, словно пытаясь обнять и прижать к груди весь мир. И хотя руки его были подняты вверх, он всем телом и всей душой ощутил солоноватый вкус губ и горячее дыхание возлюбленной, которая словно прижалась к его груди. Лица его коснулась изморось тумана. Капли росы, скатываясь с щёк, наполняли живительной влагой рот и напоминали по вкусу первый поцелуй, сорванный с губ целомудренной девушки.

    Слышно было биение двух сердец…. Волны, казавшиеся до этой минуты спокойными, вдруг взмыли вверх, стали биться о берег, словно стремясь обнять долгожданного возлюбленного.

    Радуясь, как ребенок, он громко, во весь голос – так, чтобы его слова услышал весь мир, крикнул:

   -Здравствуй, Море! Здравствуй, моя любимая!

Перевела Лейла Кадырзаде

Автор: MEYXOŞ ABDULLAH

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru