İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU HAQQINDA

Mən, İldırım Əkbəroğlu (Məmmədov İldırım Əkbər oğlu) 13 sentyab 1950-də anadan olmuşam. Beyləqan rayonu Kəbirli kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra hərbi xidmətə getmişəm. Bu ərəfələrdə şerilərim rayonun çoxtirajlı qəzetində çap olunardı. 1974-cü ildə Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna, indiki İqtisadiyyat universtetinə qəbul olunub 1979-cu ildə bitirmişəm. Bu müddətdə radioda, televiziyada şerilərim səslənib, 1978-ci ildə B.Vahabzadə və İ.Şıxlının redaktorları olduğu “Çinar pöhrələri” toplusunda şerilərimlə oxuculara təqdim olunmuşam. Qəzetlərdə də şerlərim çap olunub. Universteti qurtardıqdan sonra Rayon texnika təminat birliyinində 1998–ci ilə kimi baş mühasibin müavini, 2015-ci ilin sonuna kimi İH-nin Kəbirli kənd ərazi nümayəndəliyində baş məsləhətçi işləmişəm. Hal-hazırda təqaüddəyəm. Şerlərim dəfələrlə almanaxlarda, qəzetlərdə çap olunub.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

İldırım ƏKBƏroğlUNDAN BİR ŞEİR

ÇİÇƏKCƏ OLADIM, KAŞ, SƏNİN ÜÇÜN

Eşqinin məskəni bu ürək,bu can,
Həsrətdir qəlbimi arı tək sancan.
İpək yanağından öpər doyuncan,
Çiçəkcə olaydım,kaş,sənin üçün.

Eşqisiz göylərdə Günəş də sönər,
Ay dönüb ulduzsuz torpağa enər.
Köksünə sığınar,sinənə sinər,
Çiçəkcə olaydım,kaş,sənin üçün.

Öyün,saf eşqinlə,sevginlə öyün,
İstəyin sap kimi düşməsin düyün.
Qoxlayıb min dəfə,tər-tər öpdüyüm,
Çiçəkcə olaydım,kaş,sənin üçün.

İldırım,günbə-gün ömür solsa da,
Qəlbim saf istəklə eşqinə fəda.
Sığınım köksünə,qoy,duysun o da,
Çiçəkcə olaydım,kaş sənin üçün.

Müəllif: İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

MUSA ƏLƏKBƏRLİ

Musa ƏləkbərlİDƏN BİR ŞEİR

ÖLÜMÜ ÖLDÜRÜB GƏLƏK DÜNYAYA

Gəl elə yol seçək sonu olmasın,
Təzədən vurulaq mələk dünyaya.
Ayrılıq səmtinə yönü olmasın,
Ölümü öldürüb gələk dünyaya!
Sonra qəh-qəh çəkib gülək dünyaya.

Gəl elə yol seçək ucsuz-bucaqsız,
Orda bir insanın izi olmasın.
Bizi itirməsin vaxtlı, ya vaxtsız,
Nə də “get” deməyə üzü olmasın.
Yeni bir ünvan da verək dünyaya,
Ölümü öldürüb gələk dünyaya!

Qoy o yol başlasın yerin altından,
Keçsin göylərin də yeddi qatından.
Allahın özündən, kainatından,
Diləyək bir sonsuz dilək dünyaya,
Ölümü öldürüb gələk dünyaya!

Yol gedək biz zaman, əsr bilməyək,
Heç yerdə, heç nədə kəsr bilməyək.
Tanrım, sənin olsun bu sirr, bilməyək,
Bəlkə heç o deyil gərək dünyaya,
Ölümü öldürüb gələk dünyaya!

Bir sonsuz həvəslə biz gedək onu,
Deməyək hardadır bu yolun sonu.
Silək bu yollardan xofu, qorxunu,
Ancaq ürək verək, ürək dünyaya
Ölümü öldürüb gələk dünyaya!

Bir sevgi başlayaq uzun, lap uzun,
Sonuna çatmayaq ancaq sonsuzun.
Qoy qıraq şaxını şaxtanın, buzun
Xoş nəzərlə baxsın fələk dünyaya,
Ölümü öldürüb gələk dünyaya!

Müəllif: MUSA ƏLƏKBƏRLİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

ildırım əkbəroğlunun söz dünyası

Öz yoluyla yenə gedir bu dünya

Öz yoluyla yenə gedir bu dünya,
Həminki tək günəş batar,ay çıxar.
İstəsən də tər qala,gül solmaya,
Xəzan əsər,soyuq düşər,yay çıxar.

Alqışlarla kürsü tutan bir bəndə,
Kim olduğu məlum olur gedəndə.
Bir gündədir güdülən də,güdən də,
Bəd işlərdən xoş günlərdə hay çıxar.

Sığallanıb çoxu,onu öyəndə,
Ayılıbdır başı daşa dəyəndə.
Qürurlanıb çox döşünə döyən də,
Öz başına döyənlərə tay çıxar.

Ay İldırım,yağdıran var,yağan var,
Nə ağasan,şükür,nə də ağan var.
Pay adına xalqı soyub ,yığan var,
Sənin üçün xoş bir sözdən pay çıxar.

<<<<iLDIRIM ƏKBƏROĞLu>>>>

HƏR KƏSİN SON GÜNÜ,ÖZ SON VAXTI VAR

İştah da,tamah da olmaz bu qədər,
Yığdığı haramdır,yediyi hədər.
Dünyadan gedəndə əli boş gedər,
Çox da başda tacı,altda taxtı var

Zəngləri kəsilməz,qapısı yağır,
Dindirmək müşküldür,zəhmi çox ağır.
Halala xor baxır,haramı yığır,
Deyirlər kişinin yaxşı baxtı var.

İldırım,həlimdir qəlbində duyğyn,
Gözlə,qırar onu buzu soyuğun.
Etdiyi işlərə,əmələ uyğun,
Hər kəsin son günü,öz son vaxtı var.

Müəllif:İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ƏJDƏR ƏLİZADƏ – İTİRDİK…

Əjdər Əlizadədən bir şeir

İTİRDİK…
(Rəşad Atakişiyevin xatirəsinə)

Ölkəmizdə pilotların baş tacı,
Fəxr edirdik bir cəngavər yetirdik.
Aman Allah, xəbər gəldi çox acı,
Rəşad kimi bir igidi itirdik…

Qələm susur, gücü də yox ki, yaza,
Nə baş verdi, necə oldu bu qəza?
Xalqımıza ağır oldu bu “cəza”,
Rəşad kimi bir igidi itirdik…

Nə ad verək səni bizdən alana,
Allah kömək olsun yerdə qalana.
Necə deyək səni soran balana
Rəşad kimi bir igidi itirdik?..

21.08.2019

Müəllif:ƏJDƏR ƏLİZADƏ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ƏJDƏR ƏLİZADƏ

Əjdər Əlizadə “üç yarpaq” -da

PƏRVANƏ KİMİ…
(Rəməl bəhri: növ-6, variant VII)

Şə`mim ol, mən dolanım dövrənə pərvanə kimi,
Sevmişəm «Leylimi», Məcnun nədi, divanə kimi.

Həsrətin çox çəkirəm mən o siyah tellərinin,
İzn(i) ver, qoy darayım saçlarını şanə kimi.

Özlədim mən səni lap çox, necə ki, sən də məni,
Sevgi hopmuş bədənə, yetmədədir qanə kimi.

Gözlərin məst eləyir şux baxıban sevgilinə,
Ruyin aldır, dodağın tər-təzə güldanə kimi.

Sən gülürsən, açılır qönçə dəhan, tez-tez gül,
Dişlərin cərgələnib, yanyana dürdanə kimi.

Həsrətin hey uçurur can evimi, ey dilbər,
İndi sənsiz gəzirəm sərsəri, məstanə kimi.

Görməyir göz, nə qədər dözməliyəm hicranə,
Yox əlac eyləyənim, dəhr(i)də meyxanə kimi.

Əjdərəm, cənnəti bəxş eylədi hər vəsli gülün,
Hicri qəmlər gətirir, fərz elə, qəmxanə kimi.

19.08.2019

<<<<əJDƏR ƏLİZADə>>>>

ÇARADIR…
(Rəməl bəhri: növ-6, variant VII)

Səri-zülfün kimi ey gül, güzəranım qaradır,
Həsrətindən ölürəm, sanki, bu qəlbim yaradır.

Sənli xoş günlərimin qədrini heç bilməmişəm,
Yoxluğun xeyli gülüm, güclü təlatüm yaradır.

Qalmadı tabü-təvan, səbri-qərar bitdi tamam,
Çaşmışam yollarımı, kim bilə səmtim haradır.

Bu qədər dərdi, qəmi tək çəkirəm, söylə nədən,
Gendə küskün gəzəli, lap geyimin zərxaradır.

Gözlərin canlar alır, naz ilə baxma, gözəlim,
Ruyin alma, sinən ağ, ləblərin al ayparadır.

Əjdərin söylə gülüm, hicrinə dözsün nə qədər,
Lütf edib gəl deməyin bil ki, mənimçün çaradır.

18.08.2019

<<<<ƏJDƏR ƏLİZADƏ>>>>

GÜNDƏN… 
(Həzəc bəhri: növ-1, variant I)

Nədən bülbül hər an ağlar, gülə aşiq olan gündən,
Qəmi-hicran yara bağlar, gözüm yaşnan dolan gündən.

Baharım sovmuş ay ellər, daşıb çaylar, coşub sellər,
Gözüm, könlüm giley eylər, bağım, bağçam solan gündən.

Cəfa çəkdim, səfa yoxdur, kədər qəlbə dəyən oxdur,
Qəmim artıb, qarın toxdur, həyatdan dərs alan gündən.

Uçub göldən sonam getmiş, sevən könlüm qürub etmiş,
«Vəfadarım» kəma yetmiş, məni dərdə salan gündən.

Fəqir Əjdər yazır qəmdən, səsi hiss eylənir bəmdən,
Gözüm düşmür cüda nəmdən, ürək zülfün yolan gündən…

17.08.2019

Müəllif: ƏJDƏR ƏLİZADƏ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Zaur ƏRMUĞAN

Zaur ərmuğan (əsgərov) haqqında

Zaur Ərmuğan (Əsgərov) 5 March 1979 – cu ildə Azərbaycanımızın dilbər guşələrindən biri olan Neftçalada anadan olub. Təbiətin gözəl çağında dünyaya göz açan Zauru Uca Yaradan yalnız seçilmişlərə ərmağan etdiyi şair ruhu ilə də mükafatlandırıb. Zaur Əsgərəv Ərmuğan təxəllüsü ilə yazıb, yaradır. Zaur Ərmuğan “MƏN KİMƏM” rubrikasında bizim ənənəvi “ÖZÜNÜZÜ NECƏ TƏQDİM EDƏRDİZ?” sualını cavablandırıb:


Mən, 1979 -cu ildə Neftçala rayonunun Həsənabad qəsəbəsində anadan olmuşam.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşam. Həqiqi hərbi xidmətdən sonra isə müəllim kimi əmək fəaliyyətinə başlamış, pedaqoji sahədə əldə etdiyim uğurlara görə bir sıra Fəxri fərmanlarla təltif olunmuşam.
Bədii yaradıcılığa orta məktəbdə oxuduğum illərdən başlamışam. ” Vətən haqqında nəğmə” adlı şeirim 2006 -cı ilin 10 noyabrında Neftçalada çıxan ” Gündoğar” qəzetində çap olunan ilk yazım olub. “Muğanın səsi”, ” Oğuz yurdu Vedibasar”(8-ci və 9-cu cildlər), “Xəzər nəğmələri” ədəbi birliyi” kimi almanax və toplularda, “Mədəni- maarif”, “Günəş”, “Söz işığında” jurnallarında, “Gündoğar”, “Kredo”, “Ana Kür”, “Ayzberq və həyat”, “Oğuz yurdu Vedibasar”, “Bütöv Azərbaycan”, ” Elm, təhsil və həyat”, “Azad qələm”, “Azərbaycan övladı”, “Müasir Azərbaycan müəllimi”, “İstedadlara yaşıl işıq” qəzetlərində və digər mətbu orqanlarında şeir, hekayə, məqalə, eləcə də bir çox müxtəlif janrlı yazılarım işıq üzü görmüşdür. 
Publisistika sahəsindəki fəal çıxışlarıma və bir sıra publisistik yazılarıma görə 2019 -cu ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü seçilmişəm.
2019-cu ildə Avrasiya Sənət Kültür Ədəbiyyat və Elm Fedarasiyasının “Türk dünyası şeir seçkisi” adlı antologiyasında şeirlərim dərc olunmuşdur.
Poeziya sahəsindəki uğurlarıma görə Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşam.
“Günəş ömrü istəyirəm” adlı ilk şeirlər kitabım isə 2012-ci ildə çap olunub.

Biz də öz növbəmizdə Zaur Ərmuğana uzun ömür, can sağlığı, bütün işlərində uğurlar arzu edir və yaradıcılığından nümunələr təqdim edirik:

OĞULLAR VAR 
Millətinin xeyrinə
Yük götürüb çiyninə,
Bu torpağı əyninə 
Geyinən oğullar var.

Meydanlarda baş olub,
Mərdlərə sirdaş olub,
Yurduna yurddaş olub,
Öyünən oğullar var.

Qırıb daşı zərbilə,
Barışmaz daş səbrilə.
Qəlbi xalqın qəlbilə
Döyünən oğullar var.

27 iyul 2019.

= = = =

ÜZÜNDƏKİ QARA XAL

Saçlarda zər kəhkəşan,
Qızıl tacın telə şan.
Baxışından bir nişan,
Üzündəki qara xal.

Sevməyənlər naşıdır,
Ürəyim sirr daşıdır,
Quruyan göz yaşıdır,
Üzündəki qara xal.

Gördüyüm o al buta
Könlümü bir ovuda.
Həsrət, ağrı, dərd, xata-
Üzündəki qara xal.

Canımdan kül od aldı,
Yanğısından ney çaldı,
Ürəyimə xal saldı,
Üzündəki qara xal.

= = = =

SEVGİDƏN ÖTRÜ
Həsrətə sevginin işıgı düşdü,
Ümidin ovcunda gəldin könlümə.
Yollar ayrıcında sükut görüşdü,
Bir anın özü də ömürmüş demə.

Tutub əlimizdən apardı bizi,
Bu tale karvanı azmaya barı.
Öpdük döngə-döngə məhəlləmizi,
Qaçdıq küçəmizdən dünyaya sarı.

Kəsdik nəfəsini bəd şübhələrin,
Çıxdıq dar içindən genişə yol-yol.
Uymadıq felinə çox bəlkələrin,
Keçdik ay altından günəşə yol-yoI.

Əbədi qalacaq sevgidən ötrü!

Avqust, 2018.

Müəllif: Zaur Esgerov

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Vahid Əziz – Yeni şeir

Vahid əzizdən yeni şeirlər

YAZIQ OLAN…

Vətən–torpaq, daşdı, dağdı,
insanı–gora bağlıdı,
yazıq olanım Qarabağ,
yoxsa ki,Qarabağlıdı?

Bir dünyayam-bərbad olan,
mində-bir dəfə şad olan,
sevilməli–abad olan,
yoxsa ki, xarabalıqdı?

Hey çırpınar dara düşən,
sınar bəxti qara düşən,
Azərbaycan tora düşən
“Qara qızıllı” balıqdı!

Məddahlar öz azarında,
dərd-yoxsuld, kef-harında!
ucuzluq–vaxt bazarında,
qalan yerlər bahalıqdı.

Boşboğaz meydan suluyur,
nakişi quyruq buluyur,
boş vədlər qarın doyurur,
doyurmayan–halallıqdı.

Ağırmış vaxtın dabanı,
zaman bitirmir davanı,
durna tərk etdi yuvanı,
tərk etməzdi… havalqdı!

= = = =

SƏN–DAĞA,DAŞA OXŞAMA…

Məni sıxan dağlar deyil,
bu dağlarda olmayandı!
səndən başqa xəyalımda
özgləri qalmayandı.

Getdim-güllər əl elədi,
çinar-qışdan gileyləndi,
ömrümə hakim–əbədi,
məni yola salmayandı!

Qopar məni buralardan,
bu daşlardan,qayalardan!
gözümün nurunu alan,
gözü yaşla dolmayandı.

Zaman yetər,inanıram:
yenə mehmanın olaram,
ömür sönər,mən solaram;
sənə sevgim solmayandı.

Qorxuram ki,yana–yana,
alışam bu cüy yaşama;
sən–dağa,daşa oxşama,
onlar salam almayandı…
27.07.2019. Qalaaltı.

= = = =

ÇƏMƏNDƏ…

Baş aça bilmirəm şehli çəməndən;
külək bir-birinə rəngləri qatır,
yuxuda bir ətir duyuram hərdən,
amma ki,bilmirm–gül harda yatır?

Sevdiyi ceyrandı,yozsa-cüyürdü?
içimdə suallar şimşəktək çaxır,
başını qoyduğu yastıq nə cürdü–
gözləri-gözlərə,yollara baxır?

Bəlkə bir bəxtəvər saçını hörür,
boynuna dolayır hörüklərini,
oyaqmı,şıltaqmı,ya–yuxu görür?
dalağım sancardı görsəydi məni.

Nədən indiyədək rastıma çıxmır,
həyatda gəzdiyim fürsət,üryim?
gül məni eşilmir,üzümə baxmır,
qalır nəvazişə həsrət ürəyim…

= = = =

UNUDULMUŞ BİR ÇİÇƏK…

Düşüb payız yağışına,
için-için ağladı,
tale qoydu özbaşına–
Haqqa ümid bağladı,

Nə arılar yaxın gəldi,
nə bir heyran kəpənək,
son baharda qəribsədi
unudulmuş bir çiçək,

Bilsə–buymuş aqibəti,
bir dibçəkdə bitərdi,
ya kərənti aparardı,
ya-yolçuyla gedərdi,

Solub qopan ləçəklərdə
ürəyinin yanğısı,
unudulmuş çiçəklərin
eyni solur hamısı…
04.08.2019.

Müəllif: VAHİD AZİZ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ƏLƏSGƏR ƏLƏSGƏRLİ

VƏTƏN, YURD HƏSRƏTİNİN NƏ DEMƏK OLDUĞU ÇƏKİLMƏDƏN BİLİNMƏZ… ÜRƏK DAĞLAYAN MİSRALAR, SÖZLƏR, SƏS VƏ JEST… ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN…

O DAĞLARIN DALINDA

Payızdan yazacan sobam sönməzdi,
Sobam qalıb o dağların dalında.
Üstündən bişmişim yerə enməzdi,
Tavam qalıb o dağların dalında.

Məğrur dayanmışdım, məğrur durmuşdum,
Qaya yarıb daşdan yuva qurmuşdum,
Özümdə bilmədən qəflətən uçdum,
Yuvam qalıb o dağların dalında.

Çalmalının çalmasıdı çən-bulud,
Topallının otunu biç; sər-qurut,
“Qumlu bulaq”,”Bəşirdüşən”, “Dərəyurd…”
Obam qalıb o dağların dalında.

Məzarını, heykəlini görmürəm,
Qonağını, get-gəlini görmürəm,
Ətrafında Göyçəlini görmürəm,
Babam qalıb o dağların dalında.

Ələsgərin arzusunu doğuran,
Gecə-gündüz fəryad deyib, bağıran,
Bizi haraylayan, bizi çağıran
Kə’bəm qalıb o dağların dalında.

MÜƏLLİF: ƏLƏSGƏR ƏLƏSGƏRLİ (1947 – 2019)

QEYD VƏ MƏNBƏ:

Ömrünün 72-ci baharının astanasında Göyçə həsrətilə əbədiyyətə qovuşan pəhləvan qardaşım, ƏLƏSGƏR ƏLƏSGƏRLİ ilin bu günü (01.08.1947) dünyaya göz açmışdı… Məkanı Cənnət, məzarı nurlu, ruhu şad olsun. Amin.” – FİRUZE ELESGEROVA

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

TALIB TALE HAQQINDA

talıb tale haqqında

Talıb Tale haqqında bir-neçe söz demeyi özüme menevi borc bildim.
Talıb Elesger oğlu Elesgerov 16.02.1981-ci ilde Göyçe mahalının Ağkilse kendinde müellim ailesinde anadan olmuşdur. 
1988-bir ilde yüz minlerle soydaşlarımız kimi Qerib Azerbaycandan deportasiya olunmuşdur.
O, Klassik Azerbaycan Edebiyyatının en meşhur simalarından olan Dede Elesgerin kötücesidir. Folklorşünas İslam Elesgerin nevesidir. Aşıq Talıbın adını daşıyır. 
Onun “Elesger ocağı” nın nümayendesi olması haqqında melumat vermemesi, hesab edirem ki, tevazökarlıqdan ireli gelir.
Talıb çox istedadlı bir gencdi, istenilen sahede uğur qazana biler…Müğenni-bestekar kimi fealiyyet göstermesi görünür Tale-nin qismetidir…
Talıb 1998-ci il de Göygöl rayonunda orta mektebi bitirmiş ve hemin ilde de Bakı Dövlet Universitetinin Politologiya fakultesine daxil olmuşdur. 2002-ci il de Universiteti bitirmişdir. Sehv etmiremse 1998-ci ilde “Yeniyetmeler arasında keçirilen kiqboksik üzre respublika cempionatında” birinci yere laiq görülmüşdür. Talıbın gözel ressamlıq qabiliyyeti var, usta kimi çalışmağına da söz yoxdur. Eger istese gelecek de aktyor kimi de kino sahesinde özünü sınaya biler. Ümid edirem ki, Böyük Uğur qazana biler. Elimizde bir mesel var: “Qardaşını tanıyırsan?:-yoldaş olmamışam!”Men Talıbı yaxşı tanıdığım üçun deyirem. Hele telebeiken musiqiye meyl göstermiş ve nehayet ki, Milyonların sevimlisine çevrilmişdir. Biz Talıb Taleye bu “Maşınşou” da ve heyatda uğurlar arzu edirik! Allah qorusun! Amin.

Müəllif: GUNDUZ AZADOGLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru