Məzahir İsgəndərin Söz dünyası

Məzahir İsgəndəRİN SÖZ DÜNYASI

Mən məndən küsülü, məndən gileyli

Hələ də mən məndən küskün,gileyli,
Hələ də mən məni sevib,bəyəmməz.
Hələ də mən məndən ayrı,aralı,
Mən mənim əlimə dəyib,dəyəmməz.

Hələ də mən məndən ayrı,aralı,
Hələ də səsimi özüm eşitməz.
Mən məni səsləyər,mən məni özlər,
Bir məndən bir mənə səsim yetişməz.

Hələ də səsimi özüm eşitməz,
Mən mənə məftunam,mən mənə yağı.
Mən məni tərk edib,mən məni gəzib,
Dolannam dünyanı dəlisayağı.

Mən mənə məftunam,mən mənə yağı,
Mən mənə sipərəm,mən mənə oxam.
Bir an əvvəl bütün dünya mənimdi,
Bir an sonra min ildi ki mən yoxam…

Mən mənə sipərəm,mən mənə oxam,
Bir an sevincimdi,bir an kədərim.
Nə edim,alnıma belə yazılmış,
Belə yaşamaqmış mənim qədərim.

Nə edim,alnıma belə yazılmış,
Yazılan yazıya olmam naşükür.
Allahım,razıyam bu yazıdan mən,
Min şükür!..Min şükür!..Sənə min şükür!..

…Allahım,min şükür!..Min şükür Sənə,
Salmışam qələmə,şeirə meyli.
Bəs nədən,bəs nədən hələ gəzirəm,
Mən məndən küsülü,məndən gileyli?

<<<<MƏZAHİR İSGƏNDƏRİN SÖZ DÜNYASI>>>>

Ya tamamlan,Azərbaycan,
Ya tamam yan,Azərbaycan!
M.Şəhriyar


Mən məndən aralı özüm deyiləm

Mən məndən aralı özüm deyiləm,
Mən məndən aralı kimsəsiz,yetim!
Bir mən gülü burnundaca solan yaz,
Bir mən də şaxtayıq,qarıq,ayazıq.

Mən məndən aralı kimsəsiz,yazıq,
Mən məndən aralı axı,kiməm,kim?
Nə əlacı,nə təbibi olmayan
Bu məchul bəlanı necə mən çəkim?

Mən məndən aralı axı,kiməm,kim?
Bir gözüm yerdədi,biri göydədi.
Bir mən orda,bir mən burda verdi can,
Nə o buna,nə bu ona göynədi.

Bir gözüm yerdədi,biri göydədi,
Sağ əlim sol əli sıxıb,barışmaz.
Fikrim də,hissim də,duyğularım da
Haçaıamıb,bir-birinə qarışmaz.

Sağ əlim sol əli sıxıb,barışmaz.
Aralanıb bir-birindən dırnaq,ət.
Çəkilibdi öz qınına dilim də,
Bir sorammır:”Axı, nədi vəziyyət?”.

Aralanıb bir-birindən dırnaq,ət,
Bədən bir yandadı,baş bir yannadı.
Ay Allah!..Ay Allah,qan buz bağlayıb,
Damar od tutubdu,lap büryandadı…

…Dünənki atəşim,dünənki odum,
Ocağım,alovum,közüm deyiləm.
Mən məndən aralı kimsəsiz,yetim,
Mən məndən aralı özüm deyiləm…

<<<<MƏZAHİR İSGƏNDƏRİN SÖZ DÜNYASI>>>>

Hər gün fitnə,hər gün ölüm,hər gün qan,
Kəsilmədi haray-həşir,nə əfğan…


H A R D A S A N, A L L A H

Dünyadan yaxşılıq olub didərgin,
Mələklər ağlayıb,gözünü tökər.
Üzlərdə bir qəzəb,baxışlarda kin,
Şeytanlar,iblislər hökmə qol çəkər.

Xəyanət göylərdə ulduzlar sanı,
Dünya məhvərindən olub,oynamış.
Yeyir də qurd kimi insan insanı,
Yerlər də,göylər də qana boyanmış.

Ah çəkib qönçələr,çiçəklər ağlar,
Dağlar da daşlar da qan olub,ey vah!
Çaylarda insanın qanıdı çağlar,
Hardasan,insanı yaradan Allah?

Hardasan,insanı yaradan Allah?
Qan olub ürəklər,gözü qan tutub.
Beşikdə qan qusub körpələr də ah,
İnsan insanlığın,adın unudub.

Qan olub fikirlər,düşüncələr də,
Qan içib,qan yeyər lap yeddi qat da.
Səhərlər,axşamlar,lal gecələr də
Çapıb qan,əl çalar qanadlı atfa.

Qan olub məsləklər,əqidələr də,
Etiqad inam da,ilham da qandı.
İblislər oynaşan əqidələrdə
Saatı haqqın da durdu,dayandı.

Doğulan kim var,içir öz qanını,
Vəfa yox,əhdi-sədaqət pozulub.
Qandı!..Qan!..Qandı tutub dprd yanını,
İnsanın yaddaşına qan yazılıb.

Sönəcək ah,nə zaman bəsdi,deyib,
İnsanın qanda olan qan həvəsi?
Soyunub,don yerinə qanı geyib,
Qandı!..Qan!..Qandı səsi,həm nəfəsi!..

…Hardasan,insanı yaradan Allah?
Qan olub ürəklər,gözü qan tutub.
Beşikdə qan qusur körpələr də ah,
İnsan insanlığın,adın unudub.

<<<<MƏZAHİR İSGƏNDƏRİN SÖZ DÜNYASI>>>>

V ə t ə n m ə n ə o ğ u l d e yir, h ə l ə d ə (yeni)

Vətən mənə oğul desə,nə dərdim?
Mamır olub,qayasında bitərdim!
M.Araz

Oğul olub,bir oğulluq etmədim,
Harayına,nə hayına yetmədim,
Mamır olub,qayasında bitmədim,
Vətən mənə oğul dedi,hələ də!

Hanı Şuşam,hanı dağlar maralı?
Gül bülbüldən,bülbül güldən aralı,
Vətən məndən,mən Vətəndən aralı,
Vətən mənə oul dedi,hələ də!

Nəydi Laçın,Kəlbəcərin azarı?
Eşitmədik nə bu ahı,bu zarı,
Şum edildi babaların məzarı,
Vətən mənə oğul dedi,hələ də!

Kim ağladı,kimin gözü çay oldu?
Kimin anı,kimin günü ay oldu?
Zəngilan da Zəngəzura tay oldu,
Vətən mənə oğul dedi,hələ də!

Gəlini,qızı da yadın əlində,
Qızda qızlıq,nə gəlinlik gəlində…
Bir görmədi məni atın belində,
Vətən mənə oğul dedi,hələ də!

Quşum o quş,de,yuvam o yuvamı?
Boğmalandı,”caz”a döndü muğamım,
Qurulmamış sənin, mənim divanım,
Vətən mənə oğul dedi,hələ də!

Ürək qabar-qabar,zol-zol olmadı,
Əl ələ yetmədi,qol qol olmadı,
Vətəndən vətənə bir yol olmadı,
Vətən mənə oğul dedi,hələ də!

<<<<MƏZAHİR İSGƏNDƏRİN SÖZ DÜNYASI>>>>

Hər şeir yazmağa başlayanda mən

Şeirsiz,qələmsiz ruhum boğular,
Yanar da kül olar cismim,sovrular,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən,
Ömrümdən saydığım günlər doğular.

Kükrəyər,köpürər,dənizlər daşar,
Dil açar,daşlar da mənlə danışar,
Sevincim,qəmim də başımdan aşar,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!

Bu yolun əvvəli,ya sonu hara?
Eşq edib,özümü çəkərəm dara,
Doğransam,dağlansam,bilmərəm yara,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!

Şeirdi əzəldən damağımda dad,
Şeirsiz anlarım min nalə,fəryad,
Məcnunam,Kərəməm,gah da ki Fərhad,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!

Qorxutmaz,hürkütməz məni hədələr,
Açılar üzümə hədlər,sərhədlər,
Yas tutar namərdlər,sevinər mərdlər,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!

Şeirdi ruhum da,cismim də,buyam!
Bir sirli kahkəşan,ulduzam,ayam,
Olar öz aləmim,olar öz dünyam,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!

Tən eyləyib,kimi məni qanacaq,
Kimi unudacaq,kimi anacaq,
Gəzib də özümü taparam,ancaq,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!

Karvanam,sevincim,qəmimdi sərban,
Üz tutub,haqq səmtə olmuşam rəvan,
Dünyadan qocayam,cavandan cavan,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!..

Şeirsiz, qələmsiz ruhum boğular,
Yanar da kül olar cismim,sovrular,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən,
Ömrümdən saydığım günlər doğular…

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

MƏZAHİR İSGƏNDƏR

Məzahir İsgəndərin öz dünyası söz dünyası

Bizi bizdən qoru, Allah!


İ b l i s i n g ü l ü ş ü

Qəşş edər, çəkər də İblis qəhqəhə,
Yerlər də, göylər də inlər, hey inlər.
Heyrət!.. İnsanlığa, insana heyrət!
Dil dağlanar, zəncirlənər beyinlər.

İnsanın məkrinə, zülmünə heyrət!
Bilinməz kim dinsiz, kimdi nə dinli?
Haqqı axtalayıb, olubdu insan
İlandan məkrli, dəvədən kinli.

Heyrət!..Ədalətə, insafa heyrət!
Min toxun bir acdan xəbəri olmaz.
Ürəklərdə şeytan, gözlərdə şər cin
Hakim… öndə düz tərəzi qurulmaz.

Yalan ayaq tutub, şütüyüb də gör,
Dırnaqlar ətindən aralanıbdı.
İnsana “insan ol” deyənə yazıq,
Bir deyib,min yerdən yaralanıbdı.

Xəyanət,xəbislik olub da əlbir,
Kükrəyib, dəniztək qalxıbdı şahə.
İnsanı insana saldırıb, ey vah,
Qəşş edər, çəkər də İblis qəhqəhə…

**********************

Dağlar, döndüm sənə

Heç durmadan bir an,bir dəm,
Haqq soruşub, düşdüm heydən,
Əlim üzüb yerdən, göydən,
Dağlar,döndüm!.. Döndüm sənə!

O əl-ayaq, baş qalmadı,
Can alan göz-qaş qalmadı,
Nə dost, nə sirdaş qalmadı,
Dağlar, döndüm!.. Döndüm sənə!

Nəyim var ki, nə də böləm?
Başdan-başa bomboş çöləm,
Əllərimdə dəftər-qələm
Dağlar, döndüm!.. Döndüm sənə!

O əzəlki xoş nəfəslə
Məni hayla, məni səslə,
Axı,yenə o həvəslə,
Dağlar, döndüm!.. Döndüm sənə!

Saz dindirib, söz qoşmağa,
Haqq gəzib, haqq soruşmağa,
Öz-özümə qovuşmağa,
Dağlar, döndüm!.. Döndüm sənə!

**********************

M ə n s ə n i s e v m ı ş d i m

Mən səni sevmişdim dəlilər kimi,
Mən səni sevmişdim özümdən də çox.
Buraxıb getsən də məni yoldaca,
Hələ də sən təki bir sevdiyim yox.

Mən səni sevmişdim özümdən də çox,
Mən səni sevmişdim yer-göy qədəri.
Mən səni sevmişdim silib, yox edim
Üzündəki, gözündəki kədəri.

Mən səni sevmişdim yer-göy qədəri,
Mən səni sevmişdim!.. Sevmişdim,gülüm!
Sevmişdim ki, güldürəsən gözümü,
Sevməmişdim, belə yanıb-tökülüm.

Sevmişdim ki, güldürəsən gözümü,
Sevmişdim ki, mənə əl-qol olasan.
Sevmişdim ki, sabahlara mən sənə,
Sən də mənə dönüb, bir yol olasan.

Sevmişdim ki, mənə əl-qol olasan,
Sevmişdim ki, sənə ürək, göz olum.
Sevmişdim ki, bir yay günü sənə meh,
Bir qış günü ocağına köz olum.

Sevmişdim ki, sənə ürək, göz olum.,
Sevmişdim ki, mənə nəfəs olasan.
Sevmişdim ki, mənə məni sevdirən
Sonsuz həvəs, əvəzsiz kəs olasan.

Sevmişdim ki, mənə nəfəs olasan,
Sevməmişdim, belə yanıb-tökülüm
Mən səni sevmişdim yer-göy qədəri,
Mən səni sevmişdim!.. Sevmişdim,gülüm!

**********************

E ş q i m i z ə ə l v i d a

Gülüm, nə sən, nə mən küsüm taledən,
Gülü solan eşqimizə əlvida!
Çəkib həsrət, edib qəhər, yeyib dərd,
Gözü dolan eşqimizə əlvida!

Gör nə dağlar sinəmizə basılı?
Sən də, mən də lal göylərdən asılı,
Bənövşətək boynubükük,qısılı,
Yetim olan eşqimizə əlvida!

Bu alovun, bu atəşin, bu közün
Day da qalmaz yanğısına bir dözüm,
Cırmaqlayıb, didib-töküb üz-gözün,
Saçın yolan eşqimizə əlvida!

Bu yol qərib, ayaq qərib, göz qərib,
Leyli-Məcnun bizə baxıb, közərib,
Qarlı qışda çırımçılpaq meh gəzib,
Yayda donan eşqimizə əlvida!

Bir çırpınıb, pərvazlanıb, quş olub,
Bir ovçunun hədəfinə tuş olub,
Min ah çəkib, çəkə-çəkə huş olub,
Dağa qonan eşqimizə əlvida!

**********************

Müəllif: MƏZAHİR İSGƏNDƏR

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Məzahir İsgəndər – Yeni şeir

Məzahir İsgəndərin öz dünyası – söz dünyası

B a ğ ı ş l a, ə z i z i m

Salamsız-kəlamsız, səssiz-səmirsiz
Ötüb keçdin, yanıqlı bir baxışla.
Günah məndə,ya ki səndə, nə fərqi,
Bağışla,əzizim!.. Məni bağışla!

Ötüb keçdin,yanıqıı bir baxışla,
Deyəsən,gizlicə çəkdin bir ah da.
Kim bilir,bəlkə də təzdən yaşadın
Sənli-mənli o günləri o ahda?

Deyəsən,gizlicə çəkdin bir ah da,
Deyəsən,bir az da əllərin əsdi.
Deyəsən,ruhun da çıxıb bədəndən,
Sənli-mənli o günlərə tələsdi.

Deyəsən, bir az da əllərin əsdi,
Görüb üzümdəki qəmi,qüssəni.
Bəlkə xatırladın, yadına saldın
Yağışlı bir gündə o ilk busəni…

Bəlkə xatırladın,yadına saldın
O sirli-sehirli daş altın da sən.
Dönüb də quş olub, sanki uçurdun
Sonsuz səmaların üst qatında sən…

Bəlkə də yadına düşdü o geçə,
Bəlkə,buna görə yaşardı gözün?
Bəlkə duydun,sən yenidən eşitdin
Dilinə dediyim “sevirəm” sözün?..

Salamsız-kəlamsız, səssiz-səmirsiz
Ötüb keçdin yanıqlı bir baxışla.
Günah məndə, ya ki səndə,nə fərqi,
Bağışla,əzizim!.. Məni bağışla!
10.08.2019.

= = = =

M ə n b i r d ə l i – d i v a n ə y ə m

Ey yol gəzən mənə sarı,
Düşüb də dağda-daşdayam.
Olub dəli-divanəcə,
Öz-özümlə savaşdayam.

Olub dəli-divanəcə,
Od yeyib, od içərəm mən.
Öz-özümü edib körpü,
Öz-özümdən keçərəm mən.

Olub dəli-divanəcə,
Öz-özümü daşlaram mən.
Öz əlimlə öz-özümü
Pendir kimi qaşlaram mən.

Olub dəli-divanəcə,
Köpükləyib, coşaram mən.
Öz-özümü gah bir cütə,
Gah da vələ qoşaram mən.

Olub dəli-divanəcə,
Çəkilib,gah daşaram mən.
Bir an yerdə, bir an göydə,
Orda-burda yaşaram mən.

Olub dəli-divanəcə,
An gülüb, an ağlaram mən.
An özümü əzizləyib,
An özümü dağlaram mən.

Olub dəli-divanəcə,
An donub,an yanaram mən.
An özümü quş, kəpənək,
An da böcək sanaram mən.

Olub dəli-divanəcə,
An düşüb, an qalxaram mən.
Özümə an aşağıdan,
An da üstdən baxaram mən.

Ələ qələm alan gündən
Həm şəm, həmi pərvanə mən.
Yaşaram da beləcənə,
Olub dəli-divanə mən!

O9.08.2019

= = = =

Əlvida, qəm-kədər, sənə

Əlvida!… Əlvida, qəm-kədər, sənə!
Əlvida!.. Əlvida, ölüm qorxusu!
Eşitdi səsimi Allahım, deyən,
Yenə gəldi bu qurumuş arxa su.

Əlvida!.. Əlvida,ölüm qorxusu!
Könlümə yaşamaq həvəsi qondu.
Yenə döndü yerlərinə fəsillər,
Yaz qış donun, qış yaz donun soyundu.

Könlümə yaşamaq həvəsi qondu,
Quş olub, indicə süzəcəyəm mən.
Bac alıb tufandan, fırtınalardan,
Sonsuz dənizlərdə üzəcəyəm mən.

Deyən, döndü yerlərinə fəsillər,
Deyən, nə inləyib, küsəcəyəm mən.
Misranı misraya, bəndi də bəndə
Qoşüb da üst-üstə düzəcəyəm mən.

Misranı misraya, bəndi də bəndə
Bağlayıb, dastanlar qoşacağam mən.
Çay kimi çağlayıb, yel kimi əsib,
Yıxıb, bənd-bərəni aşacağam mən!

Çay kimi çağlayıb, yel kimi əsib,
Gah da ki bir meh olacağam mən.
Həzin nəğmə təki, körpə səsitək
Axıb,ürəklərə dolacağam mən…

Salam, yazı masam, dəftər-qələmim,
Salam, yeni qismət, ey qədər, sənə!
Deyən,güldü dünya mənim üzümə,
Əlvida!.. Əlvida, qəm-kədər, sənə!

09.08.2019.

Müəllif: MƏZAHİR İSGƏNDƏR

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru