Müzəffər Məzahim

EY ANA YURDUM

Ey dərbədər olmiş Vətənim, dərdə yar oldum,
Tapdım özümə arxa, dayaq səndə, var oldum,
Bu dərdlərinə tapmayaraq çarə, xar oldum,
İllərdi ki,düşmənlərinə lütfikar oldum,
Qarşında günahkar oğulam, ey ana yurdum,
Sərhədlərini salmalıyam sahmana yurdum.

Qəddar yağılar həmlə edir dörd yanımızdan,
Bir gün belə çıxmır bu bəla, dərd canımızdan,
Tarix utanır toz bürümüş ad-sanımızdan,
Torpaqlarımız kündələnib öz qanımızdan,
Bir gün öcünü almalıyam, – qan-qana! Yurdum!
Sərhədlərini salmalıyam sahmana yurdum.

Məğlublara yoxdur nə bəhanə, nə bəraət,
Torpaqlarının hər qarışı dürlü bəkarət,
Bizdən təpər istər bizə qalmış bu əmanət,
Cəngdir xilasın, yoxdu buna başqa zəmanət,
Qoymam olasan hər yetənə astana yurdum,
Sərhədlərini salmalıyam sahmana yurdum.

Qeyrətli oğullarla müzəffər olacaqsan,
Hər fərdin ilə bir igid əsgər olacaqsan,
Aləmdə yenə nurlu, münəvvər olacaqsan,
Öz əzmin ilə daima sərvər olacaqsan,
Şanın düşəcəkdir yenə də dastana, yurdum,
Sərhədlərini salmalıyam sahmana yurdum.

Müəllif: Müzəffər Məzahim

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Müzəffər Məzahim

Yeni dərs ili münasibəti ilə bütün müəllim, şagird və tələbələri, ələxsüs bu il ilk dəfə məktəbə gedən balalarımızı təbrik edir, uğurlar arzulayıram. Hörmətlə: Müzəffər Məzahim

YOLUN UĞURLU OLSUN

(Birinci sinifə gedən balalarımıza)

Məktəblisən bu gündən,
Ay mənim dəcəl balam.
Necə yaraşır sənə,
Bu adın gözəl balam.

Təzə-təzə dostların,
Bu gün başında cəmdir.
Daha oyuncaqların,
Kitab, dəftər, qələmdir.

İşıqlı sabahlara,
Quş kimi aç qol-qanad.
Kitablardır pənahın,
Oxu, hər arzuna çat.

Yazacağın ilk “Ana”,
“Vətən” sözün mübarək.
Məktəbə ilk addımın,
İlkin izin mübarək.

Elə birinci gündən,
Yolun yüksəliş olsun.
Bütün dərsləri öyrən,
Qiymətlərin beş olsun.

Sevinsin müəllimin,
Atan-anan öyünsün.
Bap-balaca ürəyin,
Arzularla döynsün.

Get elm öyrən, bilik al,
Yolun uğurlu olsun.
Sənə gəl-gəl söyləyən,
İlin uğurlu olsun.

Müəllif: Müzəffər Məzahim

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Müzəffər Məzahim

MÜZƏFFƏR MƏZAHİmin söz dünyası

HAQQA LAYİQ OL

El içində saf dolan , pak adla xoş niyyət qazan,
Ol ləyaqət timsalı , səksiz səlahiyyət qazan.

Olma şöhrət , var əsiri , çünki yoxdur faydası,
Axirət dünyasına hazırla yük , xeyrət qazan.

At əda hisslərini , ol sadə Allah bəndəsi,
İnsan ol , insanlara hörmət elə , biət qazan.

İstəsən könlün firavan , ömrün olsun çox rahat,
Ol şirindil , qəlbi saf hər kəslə ünsiyyət qazan.

Ömür Allahdan mükafatdır , Müzəffər , düz yaşa,
Haqqa layiq ol , döyüş nəfsinlə , hürriyyət qazan.

==== Müzəffər Məzahimin söz dünyası ====

MƏNİM ÜRƏYİMDƏ

Qışa, payıza dönübdür,
Yazlar mənim ürəyimdə.
Daha isinib əriməz,
Buzlar mənim ürəyimdə.

Əldən çıxan son fürsətin,
Məğlubiyyət xəcaləti,
Əl çatmayan yurd həsrəti,
Sızlar mənim ürəyimdə.

Əlacsızdır dərdlərimiz,
Əhilləşib qurdlarımız,
Qərib düşən yurdlarımız,
Bozlar mənim ürəyimdə.

Qız həyalı qarıyan bəxt,
Qismətini arayan bəxt,
Başqasına yarıyan bəxt,
Nazlar mənim ürəyimdə.

Sevdilər, sevilmədilər,
İçimdən qəm silmədilər,
Xoşbəxt ola bilmədilər,
Qızlar mənim ürəyimdə.

Pıçıldayar su yanıqlı,
Haray çəkər qu yanıqlı,
İnildəyər bu yanıqlı,
Sazlar mənim ürəyimdə.

=== Müzəffər Məzahimin söz dünyası ===

SAZIN

Bir həzin yaz axşamı,
Olduq qonağı sazın.
Aşığın yanağını,
Öpdü yanağı sazın.

Axdı nəğməli sellər,
Coşduqca coşdu dillər,
Dedik alışıb tellər,
Yanar çanağı sazın.

Bir duyğulu ürəkdir,
Buluddan da kövrəkdi,
Bizi tarıma çəkdi,
Belə sınağı sazın.

Sığındıq mehrinə biz,
Dözdük hər “qəhrinə” biz,
Bələndik sehrinə biz,
Bu dastan, nağıl sazın.

Müəllif: Müzəffər Məzahim

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Müzəffər Məzahim

MüzəffəR MəZAHİm “üç yarpaq”-da

EY VƏTƏN ÖVLADI…

Ey Vətən övladı, gəl, qıyma əzilsin Qarabağ!
Tapdaq altında qalıb bunça üzülsün Qarabağ!?

Öndə düşmən dayanıb, arxada sevdiklərimiz,
Geri yol yoxdu, zəfər gözləyir evdəkilərimiz,
Bu inamla hücuma keçsək əgər əzm ilə biz,
Öz halal haqqını gec-tez alacaqdır Qarabağ,
Bu çətin məngənədən qurtulacaqdır Qarabağ.

Rəhbər olsun bizə bu qovğada öz vicdanımız,
Qoymayaq yerdə qala bunca tökülmüş qanımız,
Qələbə marşı çalaq, ərzə yayılsın şanımız,
Yenə olsun əbədi müstəqil, azad Qarabağ,
Yenə saçsın cahana ətrini abad Qarabağ.

Ey igid! Sən də zəfər müjdəni qat yurdumuza,
Öz mətin ruhun ilə gəl, ver həyat yurdumuza,
Dayanıb-durmaq ilə yoxdur nicat yurdumuza,
Gözləri yollardadır, qurtula xardan Qarabağ,
Çıxa aydınlığa bu düşdüyü dardan Qarabağ.

= = = =

YOLSUZLAR

Yenə məsləksizlər məsləhət verir,
Yenə yol göstərir bizə yolsuzlar.
Yenə dolanbaca salıb azdırır,
Köhnə yolçuları təzə yolsuzlar.

Mərdlikdən dəm vurar satqın, güdüklər,
Çalar hər havada arsız düdüklər,
İz qoyaq yol olsun,-dedik, gədiklər,
Bir iz qoymadllar izə yolsuzlar.

Desən ki, yollanaq, gəl gedək yola,
Yolunu azdırıb qalacaq dala,
Gah mıxa vuracaq, gah da ki nala,
Bəddə dirənərlər üzə yolsuzlar.

Haqq yolu, el yolu, Vətən yolu var,
Əqidə safdırsa yolunu tapar,
Mötəbər deyil ki, bunlarda ilqar,
Daş qoyar, mız qoyar düzə yolsuzlar.

= = = =

BU TORPAĞIN OĞULLARI

Pozulubdur sığalları,
Sevməz daha nağılları,
Bu torpağın oğulları,
Dözümə düşmən kəsilib.

Basılıbdır sərhədlərim,
Haya gedib igidlərim,
Səbr verən öyüdlərim,
Özümə düşmən kəsilib.

Sevincim əsirmi qəmdə?
Bu millət qalmaz ələmdə.
Dərdimi yazmır qələm də,
Sözümə düşmən kəsilib.

Oyatmışam yaddaşı da,
Yanır bağrımın başı da,
Daha gözümün yaşı da,
Gözümə düşmən kəsilib.

Müəllif: MUZEFFER MEZAHİM

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru