“MAKLER – VİP” N- 005

“MAKLER – VİP” N- 005 (0005) 09.06.2019 – BAKI.

NAZİM YAQUBOĞLU

BİZİM KƏNDİN KƏNDXUDASl
( Ünvanlı )

Söz çatdırır ondan ona , 
Bizim kəndin kəndxudası .
Girir gündə əlli dona ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Aralığı qatsın deyə ,
Hey durtülür dar dəliyə .
Heç sığmayırr yerə – göyə ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Tutduğu yol şər yoludur ,
O iblisin sağ qoludur ,
Alçaqlığın simvoludur ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Geno ilə qardaş olub , 
Vartan ilə sirdaş olub ,
Hayar ilə yoldaş olub , 
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Əhalinin ətin didib ,
Çoxlarına sitəm edib .
Yardım satıb , həccə gedib ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Dil tökərək hiylə ilə ,
Bir rəzili alır ələ .
Rəvac verir fitnə – felə ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Aralığı qarışdırır ,
Nifaq odun alışdırır ,
Qohumlarl dalaşdırır ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Qurşanıbdı ən son yola ,
Məmur görcək dönür qula .
Mənliyini satır pula ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Nöyüt satır bala – bala ,
Nadanlıqda qalmlr dala .
Köpək kimi hürür yala 
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Marıqda dayanır hazır ,
Tədbir tökür , plan cızır .
Ayaq altdan quyu qazır 
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Sərəfsizdir , biqeyrətdir ,
Elə , obaya töhmətdir .
Xudayardan bədheybətdir 
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Arayışı on manata ,
Satır avam camaata .
Kəndi böldü sata – sata ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Sıpıxaraq tindən – tinə ,
Söz gəzdirir sinə – sinə 
” Sadiqdir ” öz adətinə ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Parçalayıb tirə- tirə ,
Kəndi böldü necə yerə .
Bölgü saldı xeyir – şərə 
Bizim kəndin kəndxudası 
04 . 02 . 2019 .

Müəllif: NAZİM YAQUBOGLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SABİRA – NAİZM YAQUBOĞLU

SABİR BABA , HAQQ – ƏDALƏT PERİK DÜŞÜB VƏTƏNİNDƏN 
****
Kaş sən indi sağ olaydın , qalxaydın öz mədfənindən , 
Nadan kəslər qorxardılar bəlkə sənin qələmindən .
Ruhun xəbər tuturmu heç millətinin dərd – qəmindən , 
Nəvələrin əzan çəkir , təngə gəlib zülm əlindən , 
Sabir baba , haqq – ədalət perik düşüb vətənindən . 
****
Məktəblilər , ziyalılar meyl eləyir ticarətə , 
Ülamələr həsrət qalıb qəndə , çaya , una , ətə .
Qarabağda düçar olduq yenilgiyə , xəyanətə , 
Axı ürək necə dözsün , dözülməyən müsibətə , 
Tanrı sanki üz döndərib qayım – qədim Türk elindən , 
Sabir baba , haqq – ədalət perik düşüb vətənindən .
****
Bundan belə gələcəyi gözləməyə zamanmı var ?
Qonaq gəlsə , qənd almağa , çay almağa imkanmı var ? 
Heç bu gündən sabahadək yaşamağa inammı var ? 
Millət hələ yuxudadır , oyanmağa gümanmı var ? 
” Qorxu ” sözü , ” məhbəs ” sözü düşməyir ki el dilindən , 
Sabir baba , haqq – ədalət perik düşüb vətənindən .
****
Haqq istəyən haqlı kəslər döyülürlər meydanlarda , 
Mülkiyyəti bölüşənlər yoxsulları salmır yada .
Sonsuz sayda dilənçı var küçələrdə , dalanlarda , 
İndi aclıq hökm sürür Qədim Odlar diyarında , 
Yoxsullara pay düşməyir Bakının neft mədənindən , 
Sabir baba , haqq – ədalət perik düşüb vətənindən .
****
Qalx məzardan , qələmini süngü elə , al əlinə , 
Gəl düyün vur tərif deyən yaltaqların sən dilinə .
Gəl şərik çıx öz xalqının dözül əyən dərdlərinə , 
Gəl dayaq dur satiranla öz xalqına , öz elinə , 
Xalqın yaman dara düşüb , kömək umur indi səndən , 
Sabir baba , haqq – ədalət perik düşüb vətənindən .
****

Qeyd:

BU GÜN MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİRİN ANADAN OLDUĞU GÜNÜDÜR.

Müəllif: NAZİM YAQUBOGLU

“BİR EŞQİN HƏSRƏTİ ” kitabından .

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAZİM YAQUBOĞLU – DAĞLAR

DAĞLAR

Bir qəribəm , sizdən ayrı ,
Deyin , necə qalım , dağlar !?
Qəriblikdə , boz çöllərdə 
Necə məskən salım , dağlar ?

Bəxtimin üzü dönəndən ,
Odum – ocağım sönəndən ,
Sizdən ayrı düşən gündən ,
Yaman olub halım , dağlar .

Dumanla , çənlə görüşdüm ,
Həsrət dərdim , qəm bölüşdüm .
Gülşənimdən ayrı düşdüm ,
Qanqaldı sağ – solum , dağlar .

Çoxdan sizi görəmmirəm , 
Sizsiz deyib güləmmirəm .
Ziyarətə gələmmirəm ,
Bağlanıbdır yolum , dağlar .

Atla qalxıb Böyük yala ,
Boylanaydım sağa , sola .
Çayqoşandan düşüb yola ,
Köhlənimi yorum , dağlar .

Dərdim çoxdur , yaram dərin ,
Əsiriyəm dərdi – sərin .
Öözüm kimi qəriblərin 
Halın necə sorum , dağlar ?

Sizsiz bağrım para – para ,
Gecəm zülmət , günüm qara .
Burda düşsəm dar məzara ,
Çatlayacaq gorum , dağlar .

Yazda çaylar aşıb – daşır ,
Yal – yamaclar yaşıllaşır .
Yaquboğlu şeir qoşur ,
Sizə qurban olum , dağlar .

DAĞLAR

Bir vaxt ağuşuna alardı məni , 
İndi aralıdan görünən dağlar .
Ayağı torpağa möhkəm bağlanıb ,
Başı asimana dirənən dağlar .

İgidlər , ərənlər , ərlər yetirib , 
Şahlar yola salıb , izlər itirib .
Sinəsi al – əlvan güllər bitirib , 
Zirvəsi dumana bürünən dağlar .

Əsirdir düşmənə yağıya indi , 
Yurd olub yaltağa , dığaya indi .
Dönüb dilimizdə ağıya indi , 
Qoynunda ilanlar sürünən dağlar .

Başının üstünü yağı alıbdır ,
Obası , oymağa viran qalıbdır .
Mülkü talan olub , yağmalanıbdır ,
Sərvəti yad əllə kürünən dağlar .

Arana həsrətdir , düzə həsrətdir ,
Aşığa , muğama , sözə həsrətdir .
Vəfasız çıxmışıq , bizə həsrətdir , 
Qəlbi həsrət ilə döyünən dağlar .

Yol çəkir gözləri , elatsız qalıb , 
Nəbisiz , Həcərsiz , Bozatsız qalıb .
Paşasız , Sultansız , urvatsız qalıb ,
Nazim vüqarıyla öyünən dağlar .

.Müəllif: NAZİM YAQUBOGLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru