Nazim Yaquboğlu

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK!!!

Bu gün ( 9 August 1980 ) tanınmış şair Nazim Yaquboğlunun doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Nazim müəllim!!! Sizə Uca Yaradandan uzun ömür, can sağlığı və bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik!!! Uğurlarınız bol olsun!!!

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAZİM YAQUBOĞLU

NAZİM YAQUBOĞLU “ÜÇ YARPAQ”- DA

NƏSİMİ
****
“Ənəlhəq”söylədi,”Haqq mənəm ” dedi , 
Dinin keşiyində durdu Nəsimi .
Dönməz vüqarıyla , cəsarətiylə 
Həyata möhrünü vurdu Nəsimi . 
****
Qorxmadı , qorxunun daşını atdı ,
Mənsur Hüseyninin yolunu tutdu .
Ucaldı , ən uca məqama çatdı ,
Taxtını göylərdə qurdu Nəsimi .
****
Cəsarət olubdur dövləti , varı ,
Pozmadı heç zaman əhdi , ilqarı .
Candan artıq sevdi doğma diyarı ,
Vətəni , Milləti , Yurdu Nəsimi .
****
Fitrətdən yaranıb , açılmaz sirdi ,
Əvəz olunmazdı , təkcədi , birdi ,
Sınanmış ocaqdı , müqəddəs pirdi ,
Əbədi sönməyən nurdu Nəsimi .
****
Zəkası siğmadı bizim cahana ,
Böyük dəyər verdi kamil insana .
Yaşadı , yaratdı hey yana – yana ,
Alovdu , atəşdi , qordu Nəsimi .
****
Soyuldu , amma ki , ” Ağrımaz ” dedi ,
Şəhid olsam belə , ağrım az dedi .
Nə zalım sultana , şaha baş əydi ,
Nə də öz əhdini qırdı Nəsimi . 
****
Dindən qaynaqlandı ilki , əzəli ,
Çaldı ürəyini Təbriz gözəli .
Ellərin dilində əzbər qəzəli ,
Rastdı , Çahargahdı , Şurdu Nəsimi .

12 . 03 . 2019 – CU İL .

= = = =

KİMİ 
****
Qəm üstündə köklənmişəm ,
Ədalətin sazı kimi .
Bəxtim qara bürunubdur ,
Alnimdakı yazı kimi .
****
Başım üstə şimşək çaxır ,
Gözlərimdən qan – yaş axır .
Zaman mənə ögey baxır ,
Ədalətsiz qazı kimi .
****
Dəniz kimi ləpələndim ,
Quma dönüb gah ələndim .
Qürbət elə səpələndim ,
Səhraların tozu kimi . 
****
Dövran birin başa çəkir ,
Birisini dişə çəkir .
Niyə məni şişə çəkir ,
Körpə , əmlik quzu kimi ?
****
Nazim gizli çəkir dərdi ,
Əzablara sinə gərdi .
Əhdim birdi , sözüm birdi ,
Ərənlərin sözü kimi .

= = = =

YAN KECİR 
****
( Elə indi öz əhvalıma uyğun yazmışam . Sıgalsız – tumarsız . Nöqsanlara görə üzr istəyirəm ).
****
Düzü deyə – deyə düzdə qalmışam ,
Övlad da , qohum da , yar da yan keçir .
Əvvəl görüşümə tələsən gözəl 
İndi qarşılaşsaq , harda , yan keçir .
****
Düşkünə dönmüşəm bu cavan yaşda ,
Ögeylik görürəm doğma baxışda .
Darına durduğum dost da , tanış da ,
Görürlər qalmışam darda , yan keçir .
****
Çox ümid bağladım dosta , yoldaşa ,
Həyatda bir arzum , yetmədi başa .
Dönmüşəm yaralı bir qızilquşa ,
Bülbül də , qartal da , sar da yan keçir .
****
Nə dost yada salır , nə qardaş məni ,
Elə bil tanımır o sirdaş məni .
Tək qoyub zalımla bu savaş məni ,
Xətir də , hörmət də , var da yan keçir .
****
Nazim , heç özümə gələ bilmirəm ,
Ürəkdən sevinib gülə bilmirəm , 
Ölmək istəsəm də , ölə bilmirəm ,
Əzrail unudub , gor da yan keçir .

31. 07. 2019.

Müəllif: NAZİM YAQUBOGLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAZİM YAQUBOĞLU

NAZİM YAQUBOĞLU

RÜSVƏT OLMAYAN YERDƏ

Haqqın çırağı yanar ,
Dünya nura boyanar .
İblis varlığın danar ,
Güc – qüvvə qalmaz şərdə ,
Rüşvət olmayan yerdə .
****
Dərdlilər dərdin atar ,
Dincəlib rahat yatar ,
İnsan vüsala çatar ,
Güc gələrik hər dərdə ,
Rüşvət olmayan yerdə .
****
Sevinc kükrəyər , coşar ,
Ruzimiz başdan aşar ,
Qocalar cavanlaşar ,
Namərd qul olar mərdə ,
Rüşvət olmayan yerdə .
****
Qüssə , kədər azalar ,
Gənclər uğur qazanar ,
Mərdin ömrü uzanar ,
Xoş ötüşər ömür də ,
Rüşvət olmayan yerdə .
****
Yaltaqlıq dəbdən düşər ,
Ağlayanlar gülüşlər ,
Dünyamız gözəlləşər ,
Kəramət olar pirdə ,
Rüşvət olmayan yerdə .
****
Eşq camını içənlər ,
Şirin candan keçənlər ,
Bu dünyadan köçənlər 
Rahat yatar qəbirdə ,
Rüşvət olmayan yerdə .

Müəllif:NAZİM YAQUBOGLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

“MAKLER – VİP” N- 005

“MAKLER – VİP” N- 005 (0005) 09.06.2019 – BAKI.

NAZİM YAQUBOĞLU

BİZİM KƏNDİN KƏNDXUDASl
( Ünvanlı )

Söz çatdırır ondan ona , 
Bizim kəndin kəndxudası .
Girir gündə əlli dona ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Aralığı qatsın deyə ,
Hey durtülür dar dəliyə .
Heç sığmayırr yerə – göyə ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Tutduğu yol şər yoludur ,
O iblisin sağ qoludur ,
Alçaqlığın simvoludur ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Geno ilə qardaş olub , 
Vartan ilə sirdaş olub ,
Hayar ilə yoldaş olub , 
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Əhalinin ətin didib ,
Çoxlarına sitəm edib .
Yardım satıb , həccə gedib ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Dil tökərək hiylə ilə ,
Bir rəzili alır ələ .
Rəvac verir fitnə – felə ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Aralığı qarışdırır ,
Nifaq odun alışdırır ,
Qohumlarl dalaşdırır ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Qurşanıbdı ən son yola ,
Məmur görcək dönür qula .
Mənliyini satır pula ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Nöyüt satır bala – bala ,
Nadanlıqda qalmlr dala .
Köpək kimi hürür yala 
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Marıqda dayanır hazır ,
Tədbir tökür , plan cızır .
Ayaq altdan quyu qazır 
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Sərəfsizdir , biqeyrətdir ,
Elə , obaya töhmətdir .
Xudayardan bədheybətdir 
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Arayışı on manata ,
Satır avam camaata .
Kəndi böldü sata – sata ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Sıpıxaraq tindən – tinə ,
Söz gəzdirir sinə – sinə 
” Sadiqdir ” öz adətinə ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Parçalayıb tirə- tirə ,
Kəndi böldü necə yerə .
Bölgü saldı xeyir – şərə 
Bizim kəndin kəndxudası 
04 . 02 . 2019 .

Müəllif: NAZİM YAQUBOGLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SABİRA – NAİZM YAQUBOĞLU

SABİR BABA , HAQQ – ƏDALƏT PERİK DÜŞÜB VƏTƏNİNDƏN 
****
Kaş sən indi sağ olaydın , qalxaydın öz mədfənindən , 
Nadan kəslər qorxardılar bəlkə sənin qələmindən .
Ruhun xəbər tuturmu heç millətinin dərd – qəmindən , 
Nəvələrin əzan çəkir , təngə gəlib zülm əlindən , 
Sabir baba , haqq – ədalət perik düşüb vətənindən . 
****
Məktəblilər , ziyalılar meyl eləyir ticarətə , 
Ülamələr həsrət qalıb qəndə , çaya , una , ətə .
Qarabağda düçar olduq yenilgiyə , xəyanətə , 
Axı ürək necə dözsün , dözülməyən müsibətə , 
Tanrı sanki üz döndərib qayım – qədim Türk elindən , 
Sabir baba , haqq – ədalət perik düşüb vətənindən .
****
Bundan belə gələcəyi gözləməyə zamanmı var ?
Qonaq gəlsə , qənd almağa , çay almağa imkanmı var ? 
Heç bu gündən sabahadək yaşamağa inammı var ? 
Millət hələ yuxudadır , oyanmağa gümanmı var ? 
” Qorxu ” sözü , ” məhbəs ” sözü düşməyir ki el dilindən , 
Sabir baba , haqq – ədalət perik düşüb vətənindən .
****
Haqq istəyən haqlı kəslər döyülürlər meydanlarda , 
Mülkiyyəti bölüşənlər yoxsulları salmır yada .
Sonsuz sayda dilənçı var küçələrdə , dalanlarda , 
İndi aclıq hökm sürür Qədim Odlar diyarında , 
Yoxsullara pay düşməyir Bakının neft mədənindən , 
Sabir baba , haqq – ədalət perik düşüb vətənindən .
****
Qalx məzardan , qələmini süngü elə , al əlinə , 
Gəl düyün vur tərif deyən yaltaqların sən dilinə .
Gəl şərik çıx öz xalqının dözül əyən dərdlərinə , 
Gəl dayaq dur satiranla öz xalqına , öz elinə , 
Xalqın yaman dara düşüb , kömək umur indi səndən , 
Sabir baba , haqq – ədalət perik düşüb vətənindən .
****

Qeyd:

BU GÜN MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİRİN ANADAN OLDUĞU GÜNÜDÜR.

Müəllif: NAZİM YAQUBOGLU

“BİR EŞQİN HƏSRƏTİ ” kitabından .

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAZİM YAQUBOĞLU – DAĞLAR

DAĞLAR

Bir qəribəm , sizdən ayrı ,
Deyin , necə qalım , dağlar !?
Qəriblikdə , boz çöllərdə 
Necə məskən salım , dağlar ?

Bəxtimin üzü dönəndən ,
Odum – ocağım sönəndən ,
Sizdən ayrı düşən gündən ,
Yaman olub halım , dağlar .

Dumanla , çənlə görüşdüm ,
Həsrət dərdim , qəm bölüşdüm .
Gülşənimdən ayrı düşdüm ,
Qanqaldı sağ – solum , dağlar .

Çoxdan sizi görəmmirəm , 
Sizsiz deyib güləmmirəm .
Ziyarətə gələmmirəm ,
Bağlanıbdır yolum , dağlar .

Atla qalxıb Böyük yala ,
Boylanaydım sağa , sola .
Çayqoşandan düşüb yola ,
Köhlənimi yorum , dağlar .

Dərdim çoxdur , yaram dərin ,
Əsiriyəm dərdi – sərin .
Öözüm kimi qəriblərin 
Halın necə sorum , dağlar ?

Sizsiz bağrım para – para ,
Gecəm zülmət , günüm qara .
Burda düşsəm dar məzara ,
Çatlayacaq gorum , dağlar .

Yazda çaylar aşıb – daşır ,
Yal – yamaclar yaşıllaşır .
Yaquboğlu şeir qoşur ,
Sizə qurban olum , dağlar .

DAĞLAR

Bir vaxt ağuşuna alardı məni , 
İndi aralıdan görünən dağlar .
Ayağı torpağa möhkəm bağlanıb ,
Başı asimana dirənən dağlar .

İgidlər , ərənlər , ərlər yetirib , 
Şahlar yola salıb , izlər itirib .
Sinəsi al – əlvan güllər bitirib , 
Zirvəsi dumana bürünən dağlar .

Əsirdir düşmənə yağıya indi , 
Yurd olub yaltağa , dığaya indi .
Dönüb dilimizdə ağıya indi , 
Qoynunda ilanlar sürünən dağlar .

Başının üstünü yağı alıbdır ,
Obası , oymağa viran qalıbdır .
Mülkü talan olub , yağmalanıbdır ,
Sərvəti yad əllə kürünən dağlar .

Arana həsrətdir , düzə həsrətdir ,
Aşığa , muğama , sözə həsrətdir .
Vəfasız çıxmışıq , bizə həsrətdir , 
Qəlbi həsrət ilə döyünən dağlar .

Yol çəkir gözləri , elatsız qalıb , 
Nəbisiz , Həcərsiz , Bozatsız qalıb .
Paşasız , Sultansız , urvatsız qalıb ,
Nazim vüqarıyla öyünən dağlar .

.Müəllif: NAZİM YAQUBOGLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru