MÜBARİZ HÜSEYN

MÜbariz HÜseyN (BORÇALI)NIN SÖZ DÜNYASI

SEVİNCİ PAKLIQ VERƏR

Təəssüf içində hər çəkilən ah,
Bil ki, qəlb yanğısın aparan deyil.
Əməlindən eşqə kök atsa günah,
Tufan da sovurub qoparan deyil.

Səmti düyün salan yarımçıq gedər,
Sevgidə min yol var, tək birini seç.
Tələsik olmağın yıxıb incidər,
Əqlinə güvənən aldanarmı, heç?

Göz yumub səhv ilə atılan qədəm,
Bir ömrü əbədi eyləyər əlil.
Sonunda can üzən olaraq, hər dəm,
Fikri çaş – baş salıb axtarma dəlil.

Pak sevgi gülüşü üzə gələrsə,
Xəyalı göylərdən endirə bilər.
Sevincin saf su tək qəlbə çilərsə,
Ürək yanğısını söndürə bilər.

<<<MÜBARİZ HÜSEYN (BORÇALI)NIN SÖZ DÜNYASI>>>

GƏLMƏDİ
Vüsal üçün, insan ömür – gün üzüb
Qazandığı, yada salıb gəlmədi.
İntizarın əzabına hey dözüb?
Gözlədiyi, yolda qalıb gəlmədi.

Saxlamayıb taqət, gəzmək üçün də,
Bi – rəvan eyləyib tale köçündə,
Gizlənərək xatiratlar içində
Güc – qüvvəni, gənclik alıb, gəlmədi.

Göz açaraq, fidan arzu bitdisə,
Bəxt gülünə, canı fəda etdisə,
Ömrü payız mövsümünə yetdisə
Açdırdığı, erkən solub, gəlmədi.

Ənam verdi, yaşadığı illəri,
Güvənərək, qədəm basdı irəli.
Gedər oldu uzanıqlı, əlləri
Qocalıq da, yoldaş olub gəlmədi.

Can tapşırıb, insan xəyal olarsa,
Təsəllidir, özgə yada salarsa.
Yardımına istədiyi nə varsa
Olmaz oldu. Gözlər doldu, gəlmədi.

<<<MÜBARİZ HÜSEYN (BORÇALI)NİN SÖZ DÜNYASI>>>

DEYİR

Bu uğusuz görüşə,
Ümidlərim: “Döz” – deyir.
Dilin nə deyir, desin,
Həqiqəti göz deyir.

Dön, qəsd etmə, bu cana.
Səbrim yetişir sona.
Ayrılıq yolçusuna
Rüzgar: – Tənha gəz” – deyir.

Nöqsan gəzib gövhərdə,
Hamı gülür bu dərdə.
Bilən, bilməyənlər də
Hərə bir cür söz deyir.

İntizarı oyadıb,
Arzusuna kim çatıb.
Könül bəxtə üz tutub:
“Qəmi qəlbdən, üz” – deyir.

İncələn qəlbin simi,
Göynər əl vuran kimi.
Gülüm, sadiq sevgimi,
Cığır olmuş iz, deyir.

<<<MÜBARİZ HÜSEYN (BORÇALI)NİN SÖZ DÜNYASI>>>

NƏ VAR Kİ

Poza bilsən gələn qəza qədəri,
Sevinc dolu yaşamağa nə var ki,
Başqasının kədərinə göz yumub
Öz yükünü daşımağa nə var ki,

Gözdən salsa rüzgar əgər birini!
Taleyinə düşər qəmin dərini.
Qövr eyləyən yarasının yerini,
Xəncər alıb qaşımağa nə var ki,

Əyri qoysan, daş da durmaz hörgüdə,
İnsan gərək pis adətin tərgidə.
Kişi odur, aldığın xoşbəxt edə,
Yerli – yersiz boşamağa nə var ki,

El gülməzmi, mərd olan kəs əyilsə?
Dərd azalar, dərd çəkənin tez bilsə!
Ömür boyu şimşək çaxıb, çən gəlsə,
Arxa duran, qoşa dağa nə var ki,…

Müəll: MÜBARİZ HÜSEYN (BORÇALI)

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Ramiz Həsənlinin söz dünyası

Ramiz HƏSƏNLİNİN SÖZ DÜNYASI

BİVƏFA DÜNYA

Bir əlində cəfa, birində səfa,
Heç kim ölümünə tapmayıb şəfa.
Ulu peyğəmbərə qılmayıb vəfa,
Əzəldən yaranıb bivəfa dünya.

Dağlar bu dünyanın alın qırışı,
Dəryalar, dənizlər gözümün yaşı.
Qəlbində bu uca hikməti daşı,
Əzəldən yaranıb bivəfa dünya.

Soruş lalələrin qara xalından,
İbrət al həyatın qeylü-qalından.
Tutma iki əlli haram malından,
Əzəldən yaranıb bivəfa dünya.

Əzəldən dərdləri təzədi, tərdi,
Min ildi gözlərdən göz yaşı dərdi.
Ramiz, milyon ili torpağa sərdi,
Əzəldən yaranıb bivəfa dünya.

<<<RAMİZ HƏSƏNLİNİN SÖZ DÜNYASI>>>

SARALIB DAHA

İntizar yağışı yağır ömrümə,
Bəxt əli qoynunda baxır ömrümə,
Nə deyim bu yazıq, fağır ömrümə-
Sevgi çiçəklərim saralıb daha.

Bir günün ovcunda min qəza-qədər,
Xoş iqbal bəxtimdən düşüb dərbədər.
Özümə təsəlli verim nə təhər?
Sevgi çiçəklərim saralıb daha.

Ayrılıq küləyi saçımı yolur,
Arzu yollarımın gözləri dolur.
Sevənin son payı kədər-qəm olur,
Sevgi çiçəklərim saralıb daha.

Ramiz, qəm qarışıb könül ətrimə,
Kədər naxış-naxış hopub sətrimə.
Fələk yaman dəyib mənim xətrimə,
Sevgi çiçəklərim saralıb daha.

<<<RAMİZ HƏSƏNLİNİN SÖZ DÜNYASI>>>

MƏRD ADAM

Sözün yarpağında gərək söz ola,
Ürək sərinlədən sərin meh ola.
Görmədim özündən müştəbeh ola,
Ya da ki, özünü öyə, mərd adam.

Dar gündə qoruyur öz sifətini,
Görüb adamların yüz sifətini.
Həyat göstərəndə boz sifətini,
Qaldırıb əlini göyə, mərd adam.

Qayalar əzizlər yel sevgisini,
Dərələr unutmaz sel sevgisini.
Yığıb ürəyinə el sevgisini,
İnanır bu haqqa-saya mərd adam.

Bir gün gülməyəndə bəxti, iqbalı,
Yenə haqq yoluna döşəyir xalı.
Tanrı dərgahından enmir xəyalı,
Durur halallığa yiyə, mərd adam.

<<<RAMİZ HƏSƏNLİNİN SÖZ DÜNYASI>>>

PAYIZ ARZUSU

Payız köynəyini geyib təbiət,
Əhvalı dəyişib dağın, dərənin.
Könül, misra-misra duy gözəlliyi,
Özgədir camalı bu mənzərənin.

Soyuğun nəfəsi dəyir üzümə,
Göydəki buludun qanı qaralıb.
Küləyin əsəbi duyulur hər an,
Sanki təbiətin səbri daralıb

Payızın içindən keçib gedirəm,
Əl edir saralmış yarpaqlar mənə.
Könlümə ələnir payız qoxusu,
Gör nələr danışır varaqlar mənə.

Sapsarı nəğmədir saralan meşə,
Onu asta-asta dinləyir gözüm,
Qarşıdan soyuqlar yol gəlir deyə,
Misranın içində üşüyür sözüm.

Könlüm, ovqatını sən diri saxla,
Bərəkət fəslidir payız torpağın.
Deyirəm bu payız nə olaydı kaş,
Həsrəti sarala kaş Göyçəmizin!

<<<RAMİZ HƏSƏNLİNİN SÖZ DÜNYASI>>>

MÜƏLLİM ÖMRÜ
(Müəllim adı daşıyan həmkarlarıma ithaf edirəm)

İnsan bu dünyanı dərk eliyəndən,
Mərifət carçısı olubdu müəllim.
Hamıya öyrədir işıq saçmağı,
Hikmət dünyasına bir yoldu müəllim.

Günəş misallıdır onun əməli,
Ürəkdən-ürəyə işıq çəkir o.
Həyat bağçasının bağbanı kimi,
Ömür yollarında ümid əkir o.

Bəzən həlim olur, bəzən sərt olur,
Səpir siniflərə zəhmət ətrini.
Aradan nə qədər illər ötsə də,
Heç kəs unutmayır onun xətrini.

İşıq bulağıdır müəllim ömrü,
Ondan nur içirlər su əvəzinə.
Könüllərə düşən bu işıq ilə,
İnsanlar yol alır həyat dərsinə.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Dünyamin Məmmədov

Dünyamin MƏMMƏDOVUN SÖZ DÜNYASI

ACILARIN NƏĞMƏSİ…

(Gecə keçir,qoynundaca…)

Gecə keçir,qoynundaca
yaşandıqca var olmuşam…
Uçunuram uçum-uçum,
ağrılara yar olmuşam…

Canım sancı-sancı olub,
acılardan qaçım necə?…
Qaranlıqda necə bilim-
düşməndimi,dostmu gecə?!…

Bir ömürə sığacaqmış,
eh,nə qədər ağrım mənim…
Elə bil ki,doğranacaq,
bu acıyla bağrım mənim…

Bəlkə,elə son bu imiş,
bəlkə,hələ dözə billəm…
Durum bir az ayaq üstə,
bəlkə,hələ gəzə billəm…

Zülmətlərdən səs eşitdim,
nə bilim ki,nə səsidir…
Bu,bir nəğmə,içimdəki
acıların nəğməsidir…
14.10.2014. Ağdaş.

<<<DÜNYAMİN MƏMMƏDOVUN SÖZ DÜNYASI>>>

QIRXINCI OTAQ…

Nağıllarda 40 otaq var,
hamısında daş-qaş,almaz…
Söyləyir ki,danışanlar:
-qırxıncını açmaq olmaz!…

Dünyaya göz açır uşaq,
sevincimiz aşıb-daşır…
40 gün onu görmək yasaq,
bunu ağbirçək danışır!…

Dünyanı tərk edir insan,
40 gün olur gələn-gedən…
Bu gün,ay Dünyamin,təksən,
40-cı gün…son,adətən!..
13.01.2014. Ağdaş.

<<<DÜNYAMİN MƏMMƏDOVUN SÖZ DÜNYASI>>>

BİR OCAQDI KÖZLƏ DOLU…

İlk məhəbbət-ömür yolu,
adlayırsan,sənin olur!…
Bir ocaq ki,közlə dolu,
odlayırsan,sənin olur!…

İlk məhəbbət-yaşıl pöhrə,
açılaçaq qönçə-qönçə…
Yolumuzda gül olacaq,
bəs edəcək ömrümüzcə!…

İlk məhəbbət-tənha cığır,
bəzən getsən,azacaqsan…
O cığırda ilk nəğməni
axı özün yazacaqsan…

İlk məhəbbət-həzin nəğmə,
ilk dəfədə könül duyur…
Unudulmur,özün olur,
sözün olur ömür boyu!…

İlk məhəbbət-ilk bahar-yaz,
o,xoş nəğmə,şirin avaz…
Ömür keçər,heç bilməzsən,
ilk məhəbbət-unudulmaz!…

İlk məhəbbət-ömür yolu,
adlayırsan,sənin olur…
Bir ocaq ki,közlə dolu,
odlayırsan,sənin olur!…
26.06.14.-10.01.16. Ağdaş.

Müəllif: DÜNYAMİN MƏMMƏDOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

HƏQİQƏT HƏQİQİ

Həqiqət HəqiqİQİNİN SÖZ DÜNYASI

ELƏ DARIXMIŞAM Kİ

Elə darıxmışam ki,
Desən də yanındayam.
Elə darıxmışam ki,
Desən də canındayam.

Elə darıxmışam ki,
Saatlarım il keçir.
Sıxılır kirpiklərim,
Qəlbim göz yaşı içir.

Elə darıxmışam ki,
Sənsizlik nəfəs kəsir.
Sevgimizin üstündən,
Əsir,ruzigar əsir.

Elə darıxmışam ki,
Dediyin ,,can” sözünə.
Məndən nigaran qalma,
Sən yaxşı bax özünə.
Elə darıxmışam ki…

06.10.2019.

<<<HƏQİQƏT HƏQİQİQİNİN SÖZ DÜNYASI>>>

SEVGİMİZ AYRILIQ TOXUMU SƏPİB

Qəlbimə ayrılıq toxumu düşüb,
Cücərib həsrətlə baş qaldıracaq.
İntizar gözlərim yığılıb yoldan,
Başıma salmağa daş qaldıracağ.

Əllərım çatmasa,barı göylərdə,
Ulduzlara bax ki,baxacam ordan,
Baxışım baxışın üstünə düşsün,
Baxışına sevgi taxacam ordan.

Sevgimiz ayrılıq toxumu səpib,
Mənim göz yaşımla cücərib qalxır.
Əzizim hər gecə ulduzlara bax,
Çünki,məhəbbətim göylərə baxır.

01.10.2019.

<<<HƏQİQƏT HƏQİQİQİNİN SÖZ DÜNYASI>>>

DƏNİZİN SAHİLƏ MƏHƏBBƏTİ VAR

Deyirlər dənizin məhəbbəti var,
Can atır sahilə qovuşmaq üçün.
Bəlkə də dalğalar çırpılır daşa,
Əzilib-büzülür yovuşmaq üçün.

Sahil qollarını açıb dənizə,
Dəniz şıltaqlıqla naz edir ona.
Gah dəli dalğayla çırpınıb çıxır,
Gah da sakitləşib girir min dona.

Məhəbbət belədir,dalğalar kimi,
Gah çoşar,gah susar,səssiz ağlayar.
Dənizin göz yaşı suya qarışar,
Sahilə bildirməz,gizli saxlayar.

28.09.2019.

Müəllif: HƏQİQƏT HƏQİQİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Ramiz Həsəlinin söz dünyası

Ramiz Həsənlinin söz dünyası

ƏSGƏR QARDAŞIM

Qəlbini isidir bu od,bu hənir,
Qələbə gününün səbri tükənir.
Sənin qeyrətinə vətən güvənir,
Ümid qalasısan,əsgər qardaşım.

Döyüşdür ilk yolu,son yolu yurdun,
Ruhun sevgisiylə dopdolu yurdun.
Bu ana torpağın,bu ulu yurdun,
Əziz balasısan,əsgər qardaşım.

Allahım, tez elə, etmə gec-günü,
Bir gün başlayacaq-ulu köç günü.
Doğma ocağına neçə köçkünü,
Yola salasısan, əsgər qardaşım.

Zəfər tonqalının yandır közünü,
Söylə bu torpağa “oğul” sözünü.
Bir gün yağıların oyub gözünü,
Qisas alasısan, əsgər qardaşım.

<<<RAMİZ HƏSƏNLİNİN SÖZ DÜNYASI>>>

ARZULAR İSİNƏNDƏ

İndi yad əlində qalan yurdlarım,
Bir də çətin məni bağışlar, Vətən!
Hər gecə yatanda balıncım üstə,
Yağır gözlərimdən yağışlar, Vətən!

İtib arzularım dumanda, çəndə,
Yoxdu bir gedənim, gələnim mənim.
İnsafsız fələyin qürbət daşları,
Çoxdandır başıma ələnib mənim.

Üz tutub getməyə bir yol qalmayıb,
Zaman yığışdırıb bütün yolları.
Bəlkə çiçəklədi sonuncu ümid,
Ay ellər, bir addım tutun yolları.

Harda səslənirsə Göyçə kəlməsi.
Orda Ələsgərin ruhu diksinir.
Ümid asta-asta açır gözünü,
Ürəkdə don vurmuş arzu isinir.

<<<RAMİZ HƏSƏNLİNİN SÖZ DÜNYASI>>>

ŞƏHİDLƏR

Ömrü addım-addım könül isidir,
Hünərin əbədi təntənəsidir.
Ulu azadlığın uca səsidir,
Qələbə ünvanlı yoldu şəhidlər!

Mələklər öyrədib heyrət andını,
Qəlbi səssiz içib qeyrət andını,
Heç vaxt unutmayıb cürət andını.
Qələbə ünvanlı yoldu şəhidlər!

Kədər ürəklərdə salıb bağça-bağ,
Azadlıq eşqiylə təsnədir dodaq.
Boylana-boylana qalıb Qarabağ,
Qələbə ünvanlı yoldu şəhidlər!

Buğlanır sinədə dərd sini-sini,
Babalar, öyrədin hünər dərsini,
Yarıb cəsarətlə dərd dənizini,
Qələbə ünvanlı yoldu şəhidlər!

Verib sinəsini dərdin önünə,
Söykən harayına,söykən ününə.
Milləti səsləyir qisas gününə,
Qələbə ünvanlı yoldu şəhidlər!

<<<RAMİZ HƏSƏNLİNİN SÖZ DÜNYASI>>>

DÜNYA

Dağlarıma dolu düşdü,
Nədir mənim suçum, dünya?
Tez başladı, köçüm dünya.
Sızıldadı içim, dünya.

Səndən yoxdur dərdə Kərəm,
Kotan qoşub, dərd əkərəm.
Yalvarsanda əyilmərəm,
Əyil səndən keçim, dünya.

Çox üzmüsən sənə nə var,
İlqarına yox etibar.
Bəxtim yayda yağdırdı qar,
Tez ağardı saçım dünya,
Nədir mənim suçum,dünya.

<<<RAMİZ HƏSƏNLİNİN SÖZ DÜNYASI>>>

UNUTMAQ OLMUR
Başım üstə gəzən qara buluddu,
Səbrimi daraldıb, ruhumu uddu…
Bu necə alovdu, bu necə oddu,
Sənin gözlərini unutmaq olmur.

Bu dərdin bağrını necə teyləyim?
Çıxmır xəyalımdan, cıxmır neyləyim?
Bu könül sözünü kimə söyləyim?
Sənin gözlərini unutmaq olmur.

Demə bu ömrümün payız fəslidir,
Bir gözün Leylidir, biri Əslidir.
Hər misram dərdimə bir təsəllidir,
Sənin gözlərini unutmaq olmur.

Rəsmini cəkirəm, bax, bu da sonu,
Halını kim duyar, bəxtimin sonu?
Dili tutulubdur, laldı, ha soru,
Sənin gözlərini unutmaq olmur.

Müəllif: RAMİZ HƏSƏNLİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAZİM YAQUBOĞLU

Nazim YaquboĞLUNUN SÖZ DÜNYASI

MƏN SƏNƏ YAZIRAM ŞEİRLƏRİMİ

Səni düşünəndə təb gəlir mənə ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .
Sevgi şeirlərim həsr olur sənə ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .
****
Sən parlaq Günəşım , nurlu Ayımsan ,
Çiçəkli baharım , qızmar yayimsan ,
Alnıma yazılmış sevgi payimsan ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .
****
Bağında gül – çiçək bitirməsəm də ,
Adını dilimə gətirməsəm də ,
Yazıb ünvanına yetirməsəm də ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .
****
Sən mənim qanadlı İlham pərimsən ,
Tənha anlarımda ümid yerimsən ,
Ruha qida verən şah əsərimsən ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .
****
Sən mənim eşqimi versən də bada ,
Səni hey düşünüb salıram yada .
Sən mənim dilimdə ilk söz , son nida ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .
****
Naziməm , azım da , çoxum da sənsən ,
Ümidim , gümanım , qorxum da sənsən ,
Doğrum , həqiqətim , yuxum da sənsən ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .

<<<NAZİM YAQUBOĞLUNUN SÖZ DÜNYASI>>>

ÇƏKƏ BİLMİRƏM

Ömür yollarımda göyərib bitən ,
Tikanı , qanqalı biçə bilmirəm .
Bu fələk başımı elə qatıb ki ,
Ömür də gedibmiş heçə bilmirəm .
****
Bəxtimə açılmaz düyün vurulub ,
Eşqim külə dönüb , göyə sovrulub ,
Ömür yollarımda tələ qurulub ,
Keçilməz yollardan keçə bilmirəm .
****
Bürüyüb dövrami xain , bədnəzər ,
Mən dözən dərdlərə deyin , kim dözər !?
Həyatım dolaşıq kələfə bənzər ,
Dostumu düşməndən seçə bilmirəm .
****
Məhəbbət könlümün ehtiyacıdır ,
Sevgi dərslərinin tək əlacıdır ,
Hicran zəhərini içdim acıdır ,
Vüsal şərbətini içə bilmirəm .
****
Xoş gün əllərini üzüb əlimdən ,
Nazim daha doyub dünya qəmindən ,
Əcəl də üzünü döndərib məndən ,
Dünyadan biryolluq köçə bilmirəm .

<<<NAZİM YAQUBOĞLUNUN SÖZ DÜNYASI>>>

QARABAĞSIZ

Qəlbim sızıldayır , könlüm ağlayır ,
Pərişan oluram mən Qarabağsız .
Həsrətə , nisgilə dözə bilmirəm ,
Alıb ürəyimi çən Qarabağsız .
****
Şax deyil əvvəlki boyum , qamətim ,
Olmuşam Vətəndə vətənsiz yetim .
İllər ötüşdükcə ” elif ” qamətim ,
Olubdu ” nun ” ilə tən Qarabağsız .
****
Ömrümü çürüdüb Kür qırağında ,
Qalmışam nə vaxtdır el sorağında .
Ömrün gül açası bahar çağında ,
Düşüb saçlarıma dən Qarabağsız .
****
Aldanmaram nə fitnəyə , nə fe’ lə ,
Uymaram xoş sözə , nə şirin dilə .
Cənnəti – rizvanı versələr belə ,
Heç zaman olmaram şən Qarabağsız .
****
Ay Nazim , nə yaman ağırmış daşım ,
Qüssədən , kədərdən ağarıb başım .
Ay məni məzəmmət edən ” qardaşım ” ,
Bəs necə dözürsən sən , Qarabağsız ?!

<<<NAZİM YAQUBOĞLUNUN SÖZ DÜNYASI>>>

OLANLARDAN BEZDİM , LƏLƏ

Yaltaqlıqdan , nadanlıqdan ,
Yalanlardan bezdim , Lələ .
Bir kişinin iki oğlu
Bir – birinə qürur tələ ,
Gördüklərim üzür məni ,
Olanlardan bezdim , Lələ .
****
Ədalətin yox sorağı ,
Yenilib haqqın bayrağı .
Yatdığımız fil qulağı
Bizə layla çalır hələ .
Gördüklərim üzür məni ,
Olanlardan bezdim , Lələ .
****
Başımıza dəyir yumruq ,
Özgədən kömək umuruq .
Haqsızlığa göz yumuruq ,
Həqiqəti bilə – bilə .
Gördüklərim üzür məni ,
Olanlardan bezdim , Lələ .
****
Kimsə haqqı seçə bilməz ,
Doğru yoldan keçə bilməz .
Dərdimizi çəkə bilməz ,
Yükləsək də nəhəng filə .
Gördüklərim üzür məni ,
Olanlardan bezdim , Lələ .
****
Xalqim köçkün , yurdum əsir ,
Talehindən hamı küsür .
Dizlərimiz tir – tir əsir ,
Gələmmirik , amma dilə .
Gördüklərim üzür məni ,
Olanlardan bezdim , Lələ .

<<<NAZİM YAQUBOĞLUNUN SÖZ DÜNYASI>>>

KÖNLUM SƏNİN YANINDADIR

Gecə – gündüz , axşam – şəhər
Könlüm sənin yanındadır .
Ürəyimi üzür kədər ,
Könlüm sənin yanındadır .
****
Səndən xəbər bilməsəm də ,
Görüşünə gəlməsən də ,
Göz yaşını silməsəm də ,
Könlüm sənin yanındadır .
****
Ya qış olsun , ya da bahar ,
Gülüm , səndən de , harda var ?
Gəzsəm də mən duyar – diyar ,
Könlüm sənin yanındadır .
****
Eşqin narın dərməsəm də ,
Qulac saçın görməsəm də ,
Yüz il səni görməsəm də ,
Könlüm sənin yanındadır .
****
Naziməm , uydum sevginə ,
Eşqim artır gündən – günə .
Deyim , eşit dönə – dönə ,
Könlüm sənin yanındadır .

Müəllif: NAZİM YAQUBOĞLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ASİF OSMAN

Asif OsmaNIN SÖZ DÜNYASI

DEYİRLƏR

Dünyanın hər işi-gözümdə saxta,
Nə zamana sığır, nə də ki, vaxta.
Nadanın birini çıxarıb taxta,
Varlığın incisi, ləli deyirlər.

İnsanın taleyi qaralı-ağlı,
Çoxdur aramızda sinəsi dağlı.
Kasıbın üzünə qapılar bağlı,
Varlıya baş əyib “bəli” deyirlər.

Xeyirin yolları tuş gəlib nəhsə,
Şər həvəs göstərir düşdüyü bəhsə.
Öz halal haqqını istəyən kəsə,
Qan içən, qan soran zəli deyirlər.

Yoxdur qismətindən yarıyan, doyan,
Varmı bu dünyanı yoluna qoyan?
Ay Asif, gerçəyi çox etmə bəyan,
Düzü söyləyənə “dəli” deyirlər.

20. 05. 2019

<<<ASİF OSMANIN SÖZ DÜNYASI>>>

OLMASA

Ürək yanıb külə dönməz,
Odlara salan olmasa.
İnsan oğlu rahat yaşar,
İlantək çalan olmasa.

Məhəbbətdən güc alaram,
Sevə-sevə ucalaram.
Ömür sürüb qocalaram,
Can evim talan olmasa.

Güldən xalı toxuyardım,
Şən nəğmələr oxuyardım,
Kədərimə son qoyardım,
Qürbətdə qalan olmasa.

Bir-birinə kömək edər,
Halal zəhmət getməz hədər,
İnan hamı haqqı güdər,
Ortada “filan” olmasa.

Dərd-qəm yeyib əriməzdim,
Cavan yaşda çürüməzdim,
Əyri yolda yürüməzdim,
Dünyamız yalan olmasa.

04. 05. 2019

<<<ASİF OSMANIN SÖZ DÜNYASI>>>

NEYNİRƏM

Bağ-bağçamda açılsa da gül-çiçək,
Kimsə dərib qoxlamırsa neynirəm.
Ürəyimi nişan alan bu göyçək,
Gözləriylə oxlamırsa neynirəm.

Yuxu görməz yalan yerə göz yuman,
İstəyini ala bilməz hər uman.
Görüşəndə eyləsə də andaman,
Hörmətimi saxlamırsa neynirəm.

Asif yanır nakam eşqin oduna,
Yarı gəlib yetişməyir dadına.
Tez-tez məni özü salıb yadına,
Arada bir yoxlamırsa neynirəm.

15. 04. 2019

<<<ASİF OSMANIN SÖZ DÜNYASI>>>

SƏRHƏDLƏR SÖKÜLƏYDİ

Nə olaydı qəlblərə,
Məhəbbət əkiləydi.
Ürəklərdə sevgidən,
Saraylar tikiləydi.

Xəyalları sürüyən,
Dərələrdə yeriyən,
Zirvələri bürüyən,
Çən-duman çəkiləydi.

Bizi oda salanın,
Zamansız can alanın,
Kaş ki, namərd olanın,
Dizləri büküləydi.

Haqqın önündə duran,
Qonşu arası vuran,
İnsanları ayıran,
Sərhədlər söküləydi.

02. 04. 2019

Müəllif: ASİF OSMAN

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Rahim Üçoğlanlı

Rahim üçoğlanlının söz dünyası

EŞQ BUDUR

Əksi gəlib göz önündə durursa,
Duyğuların yarla təmas qurursa.
Ocaq çatıb qəlbinə od vurursa,
Üz saralıb solursa,bax eşq budur.

Dəli həsrət salıb haldan-hallara,
Gözlərini tikdirirsə yollara.
Bənövşə tək ruh tapınıb kollara,
Boynu bükük qalırsa,bax eşq budur.

Fikirlərin bir bucaqda cəmlənib,
Hal əhvalın zildən enib bəmlənib,
Xəyallara dalıb,bir az qəmlənib,
Gözün yaşla dolursa,bax eşq budur.

Rahim,bil ki haqqdan gəlir sözlərin,
Dodaq əsib, titrəyirsə dizlərin.
Ayrılığa qiyam edib, hisslərin,
Saçlarını yolursa, bax eşq budur.!
Ağdam-11.09.2019

<<<RAHİM ÜÇOĞLANLININ SÖZ DÜNYASI>>>

YÜZ İL SONRA GÖZÜMÜZƏ YAŞ DÜŞÜB

Dinmə könül,yum gözünü qoy ötsün,
Hesab eylə səhv gəlibdir çaş düşüb.
Toquşubdur zaman özü zamanla,
Dövran elə onçu ayaq-baş düşüb.

Yum gözünü qayıtmayaq keçmişə,
El qınayar lənət deyər bu işə.
Nə vaxtdan ki biz qol atdıq sazişə,
Başımıza o vaxtdanda daş, düşüb.

Ömür boyu yad qazanda qaynadıq,
Kim nə dedi səxavətlə payladıq.
Gör nə qədər çıtıq çalıb oynadıq,
Yüz il sonra gözümüzə yaş, düşüb.

Türkmənçayda şərəf getdi, itirdik,
Gülüstanda,gül yox, qanqal bitirdik.
Qoçu verib, yurda Keçi gətirdik,
İndi yaman könlümüzə xaş,düşüb.!
Ağdam- 10.09.2019

<<<RAHİM ÜÇOĞLANLININ SÖZ DÜNYASI>>>

DAHA BU DÜNYADA YAŞAMIRAM Kİ

Özümə başqa bir dünya qurmuşam,
Daha, bu dünyada yaşamıram, ki..
Axtarıb gəzməyin, izim tapılmaz,
Daha bu dünyada yaşamıram, ki..

Nəyi var qaytarıb verdim özünə,
Qoy yanıb tökülüb,döysün dizinə.
Onu həsrət qoydum insan üzünə,
Daha bu dünyada yaşamıram, ki..

Yolunda ömrümü hədər etmişəm,
Nadanlar önündə dil-dil ötmüşəm.
Qədrimi bilmədi, küsüb getmişəm,
Daha bu dünyada yaşamıram, ki..

Göydə ağ buludu yayıb bükmüşəm,
Özümə bir kiçik xeymə tikmişəm.
Ən parlaq ulduzdan işıq çəkmişəm,
Daha bu dünyada yaşamıram, ki..

Çalışdım,vuruşdum görmədi,neynim,
Qəlbi sevindirib açmadı eynim.
Birdə qəm yükünü çəkməz bu çiynim,
Daha,bu dünyada yaşamıram, ki.!
Ağdam-09.09.2019

<<<RAHİM ÜÇOĞLANLININ SÖZ DÜNYASI>>>

AY ZALIM QIZI

Demə ürəyimdə bir eşq yatırmış,
Oyatdın, dad edir, ay zalım qızı.
Elə qəribsəyir, elə inləyir,
San ki fəryad edir, ay zalım qızı.

Əl çəkib dünyanın gözəllərindən,
Tutur məhəbbətlə ağ əllərindən.
Dərib çələng tutur söz güllərindən,
Adına ad edir, ay zalım qızı.

Neyləsin,uzaqsan heç əli çatmır,
Dolub, məhəbbəti sevgini tutmur.
Hey səni düşünür,bir an unutmur,
Hər zaman yad edir,ay zalım qızı.

Rahimi, gah yerə gah çəkir göyə,
Gah atır şəhərə, gah salır köyə.
Hərdən kədər verir bilmirəm niyə,
Hərdən də şad edir, ay zalım qızı.
Ağdam-09.09.2019

Müəllif: RAHİM ÜÇOĞLANLI (RZAYEV)

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Məzahir İsgəndərin Söz dünyası

Məzahir İsgəndəRİN SÖZ DÜNYASI

Mən məndən küsülü, məndən gileyli

Hələ də mən məndən küskün,gileyli,
Hələ də mən məni sevib,bəyəmməz.
Hələ də mən məndən ayrı,aralı,
Mən mənim əlimə dəyib,dəyəmməz.

Hələ də mən məndən ayrı,aralı,
Hələ də səsimi özüm eşitməz.
Mən məni səsləyər,mən məni özlər,
Bir məndən bir mənə səsim yetişməz.

Hələ də səsimi özüm eşitməz,
Mən mənə məftunam,mən mənə yağı.
Mən məni tərk edib,mən məni gəzib,
Dolannam dünyanı dəlisayağı.

Mən mənə məftunam,mən mənə yağı,
Mən mənə sipərəm,mən mənə oxam.
Bir an əvvəl bütün dünya mənimdi,
Bir an sonra min ildi ki mən yoxam…

Mən mənə sipərəm,mən mənə oxam,
Bir an sevincimdi,bir an kədərim.
Nə edim,alnıma belə yazılmış,
Belə yaşamaqmış mənim qədərim.

Nə edim,alnıma belə yazılmış,
Yazılan yazıya olmam naşükür.
Allahım,razıyam bu yazıdan mən,
Min şükür!..Min şükür!..Sənə min şükür!..

…Allahım,min şükür!..Min şükür Sənə,
Salmışam qələmə,şeirə meyli.
Bəs nədən,bəs nədən hələ gəzirəm,
Mən məndən küsülü,məndən gileyli?

<<<<MƏZAHİR İSGƏNDƏRİN SÖZ DÜNYASI>>>>

Ya tamamlan,Azərbaycan,
Ya tamam yan,Azərbaycan!
M.Şəhriyar


Mən məndən aralı özüm deyiləm

Mən məndən aralı özüm deyiləm,
Mən məndən aralı kimsəsiz,yetim!
Bir mən gülü burnundaca solan yaz,
Bir mən də şaxtayıq,qarıq,ayazıq.

Mən məndən aralı kimsəsiz,yazıq,
Mən məndən aralı axı,kiməm,kim?
Nə əlacı,nə təbibi olmayan
Bu məchul bəlanı necə mən çəkim?

Mən məndən aralı axı,kiməm,kim?
Bir gözüm yerdədi,biri göydədi.
Bir mən orda,bir mən burda verdi can,
Nə o buna,nə bu ona göynədi.

Bir gözüm yerdədi,biri göydədi,
Sağ əlim sol əli sıxıb,barışmaz.
Fikrim də,hissim də,duyğularım da
Haçaıamıb,bir-birinə qarışmaz.

Sağ əlim sol əli sıxıb,barışmaz.
Aralanıb bir-birindən dırnaq,ət.
Çəkilibdi öz qınına dilim də,
Bir sorammır:”Axı, nədi vəziyyət?”.

Aralanıb bir-birindən dırnaq,ət,
Bədən bir yandadı,baş bir yannadı.
Ay Allah!..Ay Allah,qan buz bağlayıb,
Damar od tutubdu,lap büryandadı…

…Dünənki atəşim,dünənki odum,
Ocağım,alovum,közüm deyiləm.
Mən məndən aralı kimsəsiz,yetim,
Mən məndən aralı özüm deyiləm…

<<<<MƏZAHİR İSGƏNDƏRİN SÖZ DÜNYASI>>>>

Hər gün fitnə,hər gün ölüm,hər gün qan,
Kəsilmədi haray-həşir,nə əfğan…


H A R D A S A N, A L L A H

Dünyadan yaxşılıq olub didərgin,
Mələklər ağlayıb,gözünü tökər.
Üzlərdə bir qəzəb,baxışlarda kin,
Şeytanlar,iblislər hökmə qol çəkər.

Xəyanət göylərdə ulduzlar sanı,
Dünya məhvərindən olub,oynamış.
Yeyir də qurd kimi insan insanı,
Yerlər də,göylər də qana boyanmış.

Ah çəkib qönçələr,çiçəklər ağlar,
Dağlar da daşlar da qan olub,ey vah!
Çaylarda insanın qanıdı çağlar,
Hardasan,insanı yaradan Allah?

Hardasan,insanı yaradan Allah?
Qan olub ürəklər,gözü qan tutub.
Beşikdə qan qusub körpələr də ah,
İnsan insanlığın,adın unudub.

Qan olub fikirlər,düşüncələr də,
Qan içib,qan yeyər lap yeddi qat da.
Səhərlər,axşamlar,lal gecələr də
Çapıb qan,əl çalar qanadlı atfa.

Qan olub məsləklər,əqidələr də,
Etiqad inam da,ilham da qandı.
İblislər oynaşan əqidələrdə
Saatı haqqın da durdu,dayandı.

Doğulan kim var,içir öz qanını,
Vəfa yox,əhdi-sədaqət pozulub.
Qandı!..Qan!..Qandı tutub dprd yanını,
İnsanın yaddaşına qan yazılıb.

Sönəcək ah,nə zaman bəsdi,deyib,
İnsanın qanda olan qan həvəsi?
Soyunub,don yerinə qanı geyib,
Qandı!..Qan!..Qandı səsi,həm nəfəsi!..

…Hardasan,insanı yaradan Allah?
Qan olub ürəklər,gözü qan tutub.
Beşikdə qan qusur körpələr də ah,
İnsan insanlığın,adın unudub.

<<<<MƏZAHİR İSGƏNDƏRİN SÖZ DÜNYASI>>>>

V ə t ə n m ə n ə o ğ u l d e yir, h ə l ə d ə (yeni)

Vətən mənə oğul desə,nə dərdim?
Mamır olub,qayasında bitərdim!
M.Araz

Oğul olub,bir oğulluq etmədim,
Harayına,nə hayına yetmədim,
Mamır olub,qayasında bitmədim,
Vətən mənə oğul dedi,hələ də!

Hanı Şuşam,hanı dağlar maralı?
Gül bülbüldən,bülbül güldən aralı,
Vətən məndən,mən Vətəndən aralı,
Vətən mənə oul dedi,hələ də!

Nəydi Laçın,Kəlbəcərin azarı?
Eşitmədik nə bu ahı,bu zarı,
Şum edildi babaların məzarı,
Vətən mənə oğul dedi,hələ də!

Kim ağladı,kimin gözü çay oldu?
Kimin anı,kimin günü ay oldu?
Zəngilan da Zəngəzura tay oldu,
Vətən mənə oğul dedi,hələ də!

Gəlini,qızı da yadın əlində,
Qızda qızlıq,nə gəlinlik gəlində…
Bir görmədi məni atın belində,
Vətən mənə oğul dedi,hələ də!

Quşum o quş,de,yuvam o yuvamı?
Boğmalandı,”caz”a döndü muğamım,
Qurulmamış sənin, mənim divanım,
Vətən mənə oğul dedi,hələ də!

Ürək qabar-qabar,zol-zol olmadı,
Əl ələ yetmədi,qol qol olmadı,
Vətəndən vətənə bir yol olmadı,
Vətən mənə oğul dedi,hələ də!

<<<<MƏZAHİR İSGƏNDƏRİN SÖZ DÜNYASI>>>>

Hər şeir yazmağa başlayanda mən

Şeirsiz,qələmsiz ruhum boğular,
Yanar da kül olar cismim,sovrular,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən,
Ömrümdən saydığım günlər doğular.

Kükrəyər,köpürər,dənizlər daşar,
Dil açar,daşlar da mənlə danışar,
Sevincim,qəmim də başımdan aşar,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!

Bu yolun əvvəli,ya sonu hara?
Eşq edib,özümü çəkərəm dara,
Doğransam,dağlansam,bilmərəm yara,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!

Şeirdi əzəldən damağımda dad,
Şeirsiz anlarım min nalə,fəryad,
Məcnunam,Kərəməm,gah da ki Fərhad,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!

Qorxutmaz,hürkütməz məni hədələr,
Açılar üzümə hədlər,sərhədlər,
Yas tutar namərdlər,sevinər mərdlər,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!

Şeirdi ruhum da,cismim də,buyam!
Bir sirli kahkəşan,ulduzam,ayam,
Olar öz aləmim,olar öz dünyam,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!

Tən eyləyib,kimi məni qanacaq,
Kimi unudacaq,kimi anacaq,
Gəzib də özümü taparam,ancaq,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!

Karvanam,sevincim,qəmimdi sərban,
Üz tutub,haqq səmtə olmuşam rəvan,
Dünyadan qocayam,cavandan cavan,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən!..

Şeirsiz, qələmsiz ruhum boğular,
Yanar da kül olar cismim,sovrular,
Hər şeir yazmağa başlayanda mən,
Ömrümdən saydığım günlər doğular…

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ƏBÜLFƏZ ÜLVİ

ƏBÜLFƏZ ÜLVİNİN SÖZ DÜNYASI

HƏMİN AN

Nə qədər kreslo altmda idi,
Görürdüm taleyim yoxdan güc alır.
Görəsən bu çürük ənənə nədir,
Niyə uca insan altdan ucalır?

Yaman çoxalmışdı dostum, həmdəmim,
Bığımın altından keçirdi çoxu,
Ömrümdə bir dəfə içməyən mənim,
Lüm-lüm sağlığəma içirdi çoxu.

Növbəyə dururdu haqqımda bəhslər,
Canımı salama doyururdular.
Özünü qoruya bilmyən kəslər,
Mənim şərəfimi qoruyurdilar.

Çıxdım təqaüdə, burda nə vardı?
Qaçdı görmək üçün məni ləlilkər.
Elə ki, bağımdan ərik qurtardı,
Sanki azarladı salaməliklər.

Heyrətdən saçıma qar tökülüb, qar,
Üzür ürəyimi bir fikir yaman.
Niyə təqaüdə çıxan adamlar,
Sanki adamlıq dan çıxır həmin an.
05.09.2019.

ƏBÜLFƏZ ÜLVİNİN SÖZ DÜNYASI

UNUTMALIYDIM

Səndən xəyanəti görməmək üçün,
Mən səni vaxtında unutmalıydım.
Bu ağrı-acından ölməmək üçün,
Mən səni vaxtında unutmalıydım.

İndi şah əhdimiz taxtsız sayılır,
Ömür gülməyəndə bəxtsiz sayılır,
Daha bu unutma vaxtsız sayılır,
Mən səni vaxtında unutmalıydım.

Çən düşür, dilini çənin bilmirəm,
Nədən qaynaqlanır “mən”in, biımirəm,
Unutma vaxtını sənin bilmirəm,
Mən səni vaxtında unutmalıydım.

Dəyişik salanda görüş vaxtını,
Onda yazmalıydım “nifrət” aktını,
Səndə də vardırsa göstər, faktını,
Mən səni vaxtında unutmalıyıdım.

Ülvi dedikıəri nə şər, nə şərtdi,
Səninlə ötüşən hər anı pərtdi,
Vaxtsız unutmağım ikinci dərddi,
Mən səni vaxtında unutmalıydım.
03.09.2019.

ƏBÜLFƏZ ÜLVİNİN SÖZ DÜNYASI

YAXŞIDIR

( Şəbi Hicran adı ilə “FB”də dostluğumda olan bir aqil insanın hikmət toplusundan.)

Ürəkdə olmayan, yaddaşda qalmaz,
Hər kəs bu hikmətə baxa, yaxşıdır.
Söz vardır:- ucuzdan bahası ölmaz,
Yer də var, ucuzdan baha, yaxşıdır.

Gen olmaz, dost dosta, əgər təndisə,
Dağıt ətrafını, ətraf çəndisə,
Eyibli göstərən pencəkdəndisə,
Eyibsiz göstərən çuxa yaxşıdır.

Elə al, sinəni bəzəsin nəfəs,
Ərə ər deiilir, nakəsə nakəs,
El haqda hərcayi çıxış edən kəs,
Elin yaddaşınan çıxa yaxşıdır.

Kədər gətirirsə at yarağını,
Məhəbbət gətirsin qoy sorağını,
Sevən, sevən qəlbə eşq bayrağını,
Əllə yox, ürəklə taxa yaxşıdır.

Ülvi, haqqı yaşat daim qanında,
Bivecə yer vermə əziz canında,
Ağlı qalmayanın sənin yanında,
Özü qalmaması , daha yaxşıdır.
03.09.2019.

ƏBÜLFƏZ ÜLVİNİN SÖZ DÜNYASI

ÇƏKSİN

Adımız sevdaya tən yazılıbsa,
Yol verməz bu yazı pozunu çəksin,
Mənim taleyimə sən yazılıbsa,
İnanma özgə bir yazını çəksin.

Şərait yaratma sözün utansın,
Ocağın qəm çəksin. közün utansın,
Elə iş görmərəm üzün utansın,
Özünə qırmızı pazını çəksin.

İnamı qəlbimə elə eylə həkk,
Ona əsir olsun daim şübhə, şəkk,
Sən mənim şəklimi tək qəlbinə çək,
Mənim bütöv canım nazını çəksin.

Ey gül, sən gülsənsə, gəl gül bağçama,
Mehrindən, sehrindən sər tül, bağçama.
Səni gətirirəm bülbül bağçama,
Bəlkə qazsevərlər, qazlnı çəksin.

Hicran süzdürməsin qoy gözün, qaşın,
Vüsala yer vardır gəlsə min maşın,
A canım, elə əz həsrətin başın,
Ülvi öz əliylə ağzını çəksin.

01.09.2018.

ƏBÜLFƏZ ÜLVİNİN SÖZ DÜNYASI

DÜŞÜB

Səni gözüm tutdu, yer yox şəkk üçün,
Qəlbimə eşqinin havası düşüb.
Hansı çox sevdiyin bildirmək üçün,
Ürəklə gözümün davası düşüb.

Elə rişə atıb kökün könlümə,
Qoymayır intizar yükün könlümə,
Sənə yer ayırmaq üçün, könlümə,
Əvvəlcə Tanrının duası düşüb.

Güllər elə gülür, qaynayır qanım,
Bilmirəm bu sirri mən necə anım ?
Sanki gülüşünə onların, canım,
Sənin gülüşünün şüası düşüb.

Elə sehrləyib həya birçəyi,
Ətrində rol alıb iydə çiçəyi,
Elə bil üzünə lalə ləçəyi,
Həm də ulduzıarın boyası düşüb.

Sənsiz ünüm batar, ruihum diz çökər,
Söz var qərib quşun evin Rəbb tikər,
Sənin də talenə, ay dili şəkər,
Yuvaslz birinin yuvası düşüb.

Qoyma Ülvi ilə həsrət əylənə ,
Məni Məcnun etdin, çevril Leylimə,
Niyə öldürürsən, yoxsa meylinə,
Könlünə mərasim halvası düşüb?
30.08.2019.

Müəllif: ƏBÜLFƏZ ÜLVİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru